โหลดไปเลย!!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 2558 ชุดรวมข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดไปเลย!!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 2558 ชุดรวมข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 2558

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 2558

หลังจากที่ห่างหายกันไปนานในช่วงวันหยุดยาว วันนี้เรามาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกันต่อคะ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมจะนำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบในปี 2558 โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กับกรมการจัดหางาน ในปี 2558….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. บุคคลต่างด้าวซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต
ง. คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต

ข้อที่ 2. คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศแบบชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทำงานอันจำเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานในประเทศไม่เกินกี่วัน ?
ก. ไม่เกินสิบวัน
ข. ไม่เกินสิบห้าวัน
ค. ไม่เกินยี่สิบวัน
ง. ไม่เกินยี่สิบห้าวัน

ข้อที่ 3. หากผู้ประกอบการต้องการจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาทำงานในกิจการของตนในราชอาณาจักร ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 11
ข. ได้ ตามมาตราที่ 11
ค. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 12
ง. ได้ ตามมาตราที่ 12

ข้อที่ 4. นายจ้างที่ไม่นำส่งเงินค่าจ้างตามมาตรา 15 เข้ากองทุนหรือนำส่งไม่ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ข. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ค. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสี่ต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ง. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ

ข้อที่ 5. ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุไม่เกินกี่ปี ?
ก. มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันออก
ข. มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันออก
ค. มีอายุไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออก
ง. มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันออก

ข้อที่ 6. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค. รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ง. ปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อที่ 7. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอนโยบายการทำงานของคนต่างด้าวต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ข. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุน
ง. พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามแนวทางและลำดับความสำคัญ

ข้อที่ 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ข. เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มีหรือเชื่อได้ว่ามีการทำงานในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตรวจสอบ โดยมีหมายของศาล
ค. เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มีหรือเชื่อได้ว่ามีการทำงานในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตรวจสอบ โดยไม่มีหมายของศาล
ง. เนรเทศคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาติออกนอกราชอาณาจักร

ข้อที่ 9. หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดได้รับการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตราที่ 22 แล้วไม่แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 10. หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียน ตามมาตรา ๔๘ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลซึ่งประสงค์จะทำงานโดย เรียกหรือรับค่าจ้างเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นคือ ?
ก. ตัวแทนจัดหางาน
ข. คนหางาน
ค. คนทดสอบฝีมือ
ง. คนสมัครงาน

ข้อที่ 2. “สำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน” มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ดำเนินการจดบันทึกเกี่ยวกับการหางานในเขตที่รับผิดชอบ
ข. จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ
ค. จัดหางานแก่คนต่างด้าวโดยไม่คิดค่าบริการ
ง. จัดหางานแก่คนชราโดยไม่คิดค่าบริการ

ข้อที่ 3. หากผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข. ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ค. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวัน
ง. ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

ข้อที่ 4. ในการยื่นคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามมาตราที่15 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องวางหลักประกันสำหรับตัวแทนจัดหางานแต่ละคน ไว้คนละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสองหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ข. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสามหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ค. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสี่หมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ง. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละห้าหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน

ข้อที่ 5. ในกรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จัดหางานหรือได้ค่าจ้างต่ำกว่า ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องดำเนินการกับคนหางาน ตามข้อใด ?
ก. ให้คนหางานเดินทางกลับสำนักงาน
ข. ให้คนหางานไปหางานอื่นทำ
ค. คืนเงินให้กับคนหางานตามที่รับมา
ง. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ข้อที่ 6. ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดกับมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
ข. มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ จำนวนทุนทั้งหมด
ค. ต้องเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ง. มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 9

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 38 ได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานไว้ล่วงหน้าเกินกี่วันก่อนเดินทาง ?
ก. เกินสิบวันก่อนเดินทาง
ข. เกินยี่สิบวันก่อนเดินทาง
ค. เกินสามสิบวันก่อนเดินทาง
ง. เกินสี่สิบวันก่อนเดินทาง

ข้อที่ 8. ในกรณีที่คนหางานได้ค่าจ้าง ตำแหน่งงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานดังกล่าว เดินทางกลับประเทศไทย
ข. แจ้งเป็นหนังสือให้สถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบห้าวัน
ค. แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบวัน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 10. หากคนหางานต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านผู้รับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศ คนหางานต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. แจ้งให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ค. แจ้งให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ง. แจ้งให้กับนายกรัฐมนตรีทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,