((ใครมี!! ข้อสอบโรงงานยาสูบ)) แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ สาขา ช่าง วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบ ปี 2556-2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((ใครมี!! ข้อสอบโรงงานยาสูบ)) แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ สาขา ช่าง วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบ ปี 2556-2557

ข้อสอบโรงงานยาสูบ 2557

ข้อสอบโรงงานยาสูบ 2557

หลังจากที่มีข่าวเปิดสอบโรงงานยาสูบ ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2556 วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่.com จึงได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบ สาขา ช่าง วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบ ปี 2556-2557 มาอัพเดทให้กับเพื่อนๆที่ได้สมัครสอบไปแล้ว และกำลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบกับโรงงานยาสูบกันอยู้ ซึ่งตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบที่ได้นำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ชุดที่ 3) ขอให้เพื่อนๆลองนำตัวอย่างแนวข้อสอบไปลองฝึกทำกันดูคะ…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ชุดที่ 3)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. “บุหรี่ซิกาแรต” คือ
ก. ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
ข. ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
ค. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
ง. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 5 ในกรณียาเส้นที่ทำในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ข้อที่ 3. จากข้อที่ 4ในกรณียาเส้นหรือยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นฯ

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 7 ผู้ใดทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจาก………..
ก. เจ้าพนักงาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. นายอำเภอในท้องที่
ง. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 8 ห้ามไม่ให้เพาะปลูกต้นยาสูบจำหน่ายใบยาสดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก……………
ก. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
ข. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายอำเภอในท้องที่
ง. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 33 อธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน………..??
ก. หกเดือน
ข. เก้าเดือน
ค. สิบสองเดือน
ง. ยี่สิบสี่เดือน

ข้อที่ 7. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสูบต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ข้อที่ 8. บุคคลใดมีอำนาจเข้าตรวจสถานีบ่มใบยา โรงอบใบยา หรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ตามพระราชบัญญัตินี้
ก. เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ข. คณะกรรมการยาสูบ
ค. ข้าราชการตำรวจในพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 44 อุปกรณ์ในคดีกระทำผิดจามพระราชบัญญัตินี้ให้ศาลมีอำนาจสั่งริบเป็นของ………??
ก. โรงงานยาสูบ
ข. กรมสรรพสามิต
ค. กระทรวงการคลัง
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. ตามมาตรา 50 ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ปรับสิบห้าเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ข. ปรับยี่สิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ค. ปรับสามสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ง. ปรับสี่สิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด

ข้อที่ 11. ตามมาตราที่ 55 ให้อธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการ……………..เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจหน้าที่จับกุมและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ก. โรงงานยาสูบ
ข. กรมสรรพสามิต
ค. กระทรวงการคลัง
ง. ตำรวจ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบในรายวิชาอื่นๆต่อ >>>>
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 1 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 2 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 3 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 4 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 5 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 6 คลิก!!

Tags: , , , , , , , , ,