[ใหม่มาก!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.] ชุดเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งการเงิน และ พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. การเงิน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ใหม่มาก!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.] ชุดเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งการเงิน และ พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. การเงิน 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. การเงิน 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. การเงิน 2558

แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเนื้อหาของแนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 รวมความรู้ต่างๆ ของสถานการณ์ปัจจุบันในปี 2558 อาทิความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) รายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) Green house effect แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. [ชุดที่ 1] รวมความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ค่านิยมองค์กร ของ ธ.ก.ส. ลักษณะของคน ธ.ก.ส. ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือผลกระทบเชิงลบของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ได้ในราคาที่ถูกลง
ค. เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น
ง. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ๆ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. กำหนดเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ถูกเลื่อนจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ค. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018

ข้อที่ 4. กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) จะถูกจัดในประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 5. จากรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งหมดกี่ราย ?
ก. 20 ราย
ข. 30 ราย
ค. 40 ราย
ง. 50 ราย

ข้อที่ 6. Green house effect มีต้นเหตุมาจากอะไร ?
ก. การปล่อยสารเคมีในสัตว์บางชนิดสู่ชั้นบรยบากาศ
ข. การที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
ค. การที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณขยะในเมืองใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. บุคคลแรกที่นำไฟฟ้าเข้ามาใช้งานในประเทศไทยคือ ?
ก. เจ้าหมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสง-ชูโต)
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 8. ระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้ในประเทศไทยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่กี่ Hz
ก. ความถี่ 25 Hz
ข. ความถี่ 50 Hz
ค. ความถี่ 100 Hz
ง. ความถี่ 150 Hz

ข้อที่ 9. กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy of Thailand) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใด
ก. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ
ข. นำเข้าและส่งออกสินค้าภายในประเทศไทย
ค. ควมคุมและดูและ อุตสาหกรรมในประเทศไทย
ง. ส่งเสริม ควบคุม และดูและ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหรรมที่ใช้พลังงานภายในประเทศไทย

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E85) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. น้ำมัดีเซลสูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดา อีก 20%
ข. เมทิลแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดาอีก 20%
ค. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผสมเอทานอลแปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดา
ง. น้ำมันไบโอดีเซลแปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดาอีก 20%

ข้อที่ 11. ในการคำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย ข้อใดให้ความหมายของค่า Ft (Float time) ได้ดีที่สุด
ก. การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้
ข. สัดส่วนระหว่างไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้
ค. เวลาที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยต้นทุน
ง. สัดส่วนระหว่างเวลาที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยต้นทุน

ข้อที่ 12. กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่อะไร
ก. มีหน้าที่ป้องกันประเทศ
ข. รักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ
ค. พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ในทศวรรษใด ของ ธ.ก.ส. ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ก. ทศวรรษที่ 3 ข. ทศวรรษที่ 4
ค. ทศวรรษที่ 5 ง. ทศวรรษที่ 6

ข้อที่ 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2510
ค. พ.ศ. 2511 ง. พ.ศ. 2512
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ของ ธ.ก.ส.

ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ข. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
ค. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของแม่บ้าน
ง. ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการ

ข้อที่ 4. ข้อใดจับคู่ ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ ธ.ก.ส. ตาม SPARK ได้ถูกต้อง
ก. ความยั่งยืน : S ข. ความยั่งยืน : P
ค. การมีส่วนร่วม : P ง. การมีส่วนร่วม : S

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
ก. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
ข. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ค. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำคัญ

ข้อที่ 6. ตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้ง สิ้นกี่ประการ
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 3 ประการ
ข. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 4 ประการ
ค. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 5 ประการ
ง. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 6 ประการ

ข้อที่ 7. ลักษณะของคน ธ.ก.ส. ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ
ก. ตรงเวลา รักษาคำพูด
ข. รักษากฎระเบียบ
ค. ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. มีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. วิจัยและพัฒนานโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ข. กำหนดทิศทางในงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส.
ค. กำหนดนโยบายแผนพัฒนาของ ธ.ก.ส ตลอดจนกำกับดูแลงานวิจัยให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ง. กำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส. ตลอดจนกำกับดูแลแผนงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

มายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,