อัพเดตล่าสุด ตามกระแส แนวข้อสอบกรมศุลกากร เจาะ แจก จริง!! แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2557 โหลดพร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรมศุลกากรฟรี




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อัพเดตล่าสุด ตามกระแส แนวข้อสอบกรมศุลกากร เจาะ แจก จริง!!  โหลดพร้อมเฉลย ฟรี

เรียกได้ว่า พลาดไม่ได้ วันนี้เรานำ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร สำหรับสอบปี 2557 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 สำหรับสอบปี 2557 มาฝากกันคะ โหลดพร้อมเฉลย เจาะ แจก จริง!! แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2557 เพราะเราต้องตามกระแส ที่หลายๆ ท่าน ขอ แนวข้อสอบกรมศุลกากรฟรี กันเข้ามายังไงหละคะ เป็นชุดที่อัพ เดตล่าสุด โดยแนวข้อสอบกรมศุลกากร ชุดนี้รวบรวมไว้หลายปี



อัพเดตล่าสุด ตามกระแส แนวข้อสอบกรมศุลกากร เจาะ แจก จริง!! แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2557 โหลดพร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรมศุลกากรฟรี

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 สำหรับสอบปี 2557

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. หากเรือลำใดที่เข้ามาหรือหยุดลอยลำหรือจอดเรือในเขตต่อเนื่อง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันควรของพนักงานศุลกากรต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ข้อที่ 2. เรือทุกลำที่บรรทุกสินค้าและมาจากภายนอกประเทศต้องทำรายงานยื่นต่อพนักงานตามแบบที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ นับตั้งแต่เรือถึงท่า ?
ก. ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เรือถึงท่า
ข. ภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เรือถึงท่า
ค. ภายในสามวันนับตั้งแต่เรือถึงท่า
ง. ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่เรือถึงท่า
ข้อที่ 3. จากข้อที่ 15 หากไม่ทำตามต้องถูกต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. ถูกจำคุกหกเดือน
ง. ถูกจำคุกหกเดือนปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข้อที่ 4. เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมาย บัญญัติ คือ ?
ก. คลังสินค้า
ข. ท่าเรือ
ค. เขตปลอดอากร
ง. เขตศุลกากร
ข้อที่ 5. คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีบุคคลใดดำรงค์ตำแหน่งเป็นประธาน ?
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. อธิบดีกรมศุลกากร
ค. อธิบดีกรมสรรพากร
ง. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อที่ 6. คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดขอบเขตในการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมิน
ภาษีอากร
ค. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 7. ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษี หรือที่ยังไม่ได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาภายในประเทศต้อง ระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
ข. ปรับเป็นเงินห้าเท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
ค. จำคุกไม่เกินสิบปี
ง. ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 หากผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่ายต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
ข. ปรับเป็นเงินห้าเท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
ค. จำคุกไม่เกินห้าปี
ง. ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ข้อที่ 9. หากเรือลำใดขนถ่ายสิ่งของในทะเลนอกเขตท่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
ค. มีความผิดต้องถูกปรับเป็นเงินสามเท่าของราคาของ
ง. มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินสามเท่าของราคาของหรือปรับเป็นเงินหนึ่งแสนบาทแล้วแต่จำนวน ใดจะมากกว่า หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อที่ 10. หากเรือลำใดปิดบังหรือพรางสิ่งของเพื่อลักลอบหนีศุลกากรต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ



อ่านแนวข้อสอบกรมศุลกากร สำหรับสอบปี 2557 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2557..

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมศุลกากร สำหรับสอบปี 2557 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ



หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,