[4SHARED] แนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ (พร้อมเฉลย) พร้อมคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียด 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[4SHARED] แนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ (พร้อมเฉลย) พร้อมคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียด 2558

แนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษี

แนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษี

เตรียมสอบกับกรมสรรพากร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ มีเนื้อหาของพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร อาทิความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร และ ความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กับกรมสรรพากร ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการพลเรือน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
ข. ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ค. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน และพนักงานบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” มีชื่อเรียกโดยย่อว่า
ก. เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.”
ข. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”
ค. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.”
ง. เรียกโดยย่อว่า “ค.ก.พ.”

ข้อที่ 3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ
ข. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
ค. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงาน
ข. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาคแรงงานเอกชน
ค. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ง. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับภาคแรงงานเอกชน

ข้อที่ 5. ตามพระราชบัญญัตินี้ ข้าราชการพลเรือนมีอยู่กี่ประเภท
ก. ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท
ข. ข้าราชการพลเรือนมี 3 ประเภท
ค. ข้าราชการพลเรือนมี 4 ประเภท
ง. ข้าราชการพลเรือนมี 5 ประเภท

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 45 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
ก. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 2 ประเภท
ข. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 3 ประเภท
ค. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท
ง. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 5 ประเภท

ข้อที่ 7. การกระทำผิดวินัยในลักษณะตามข้อใดจัดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ข. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
ค. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตราที่ 88 มีกี่สถาน
ก. การดำเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี 3 สถาน
ข. การดำเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี 4 สถาน
ค. การดำเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี 5 สถาน
ง. การดำเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี 6 สถาน

ข้อที่ 9. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แต่ทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวจะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินกี่ปี
ก. ไม่เกิน5 ปี
ข. ไม่เกิน10 ปี
ค. ไม่เกิน15 ปี
ง. ไม่เกิน20ปี

ข้อที่ 10. ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในกี่วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง
ก. ภายใน 20 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง
ข. ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง
ค. ภายใน 40 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง
ง. ภายใน 50 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง

ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร
ข้อที่ 11. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ำถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ข้อที่ 12. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 13. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 16. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ?
ก. บริหารจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล
ค. ป้องกันและปราบปราม ผู้ทำลายระบบภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี
ง. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างสังคม

ข้อที่ 17. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (The Revenue Department) ?
ก. www.mof.go.th
ข. www.rd.go.th
ค. www.dpt.go.th
ง. www.dla.go.th

ข้อที่ 18. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 19. ข้อใดคือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 20. ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนภาษีตามข้อใด ?
ก. การหักลดหย่อนในกรณีทั่วไป
ข. การหักลดหย่อนในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
ค. การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,