[4Shared] แนวข้อสอบกรมสรรพากร รวมข้อสอบประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 แนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[4Shared] แนวข้อสอบกรมสรรพากร รวมข้อสอบประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 แนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 58

แนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษี

แนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษี

ศูนย์รวมตัวอย่างแนวข้อสอบหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี พ.ศ. 2558 ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ และ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กับตัวอย่างแนวข้อสอบประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี พ.ศ. 2558 ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ดอทคอม หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจคะ….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2416
ข. ปี พ.ศ. 2417
ค. ปี พ.ศ. 2518
ง. ปี พ.ศ. 2519

ข้อที่ 2. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากรตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 3. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ?
ก. บริหารจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล
ค. ป้องกันและปราบปราม ผู้ทำลายระบบภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี
ง. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างสังคม

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (The Revenue Department) ?
ก. www.mof.go.th
ข. www.rd.go.th
ค. www.dpt.go.th
ง. www.dla.go.th

ข้อที่ 7. วันก่อตั้งกรมสรรพากร (The Revenue Department) ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ค. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2443
ง. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2443

ข้อที่ 8. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล คือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 9. ข้อใดคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ?
ก. บุคคลธรรมดา
ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ค. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายตามข้อใด ?
ก. การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี
ข. หลีกเลี่ยง และไม่จ่ายภาษี
ค. การขอขอคัดค้านไม่จ่ายภาษี
ง. การยื่นภาษีย้อนหลัง 10 ปี

ข้อที่ 11. ข้อใดคือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ?
ก. Non – Resident Withholding Tax Certificate
ข. Income Tax Payment Certificate
ค. Statement on the Tax Status of the Business
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 6 ให้บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 10 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร อธิบดีมีอำนาจเปิดเผยรายละเอียด ตามข้อใด
ก. ชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น
ข. ชื่อผู้เสียภาษีอากรและจำนวนภาษีอากรที่เสีย
ค. ชื่อผู้สอบบัญชี และพฤติการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา ๓ สัตต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. บุคคลใดเป็น ประธานกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ตามมาตราที่ 13
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. อธิบดีกรมสรรพากร
ค. อธิบดีกรมศุลกากร
ง. อธิบดีกรมสรรพสามิต

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าพนักงานประเมิน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ข. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้ง
ค. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง
ง. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตแต่งตั้ง

ข้อที่ 5. กรณีใดบ้างที่ห้ามอุทธรณ์ ตามมาตราที่ 21 หรือมาตรา 25
ก. ถ้าเจ้าพนักงานประเมินผู้ทำการประเมินมีสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้แทน ผู้แทนกรมอัยการและผู้แทนกรมมหาดไทย
ข. ถ้าเจ้าพนักงานประเมินผู้ทำการประเมินมีสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน สรรพากรเขตหรือผู้แทน และอัยการจังหวัดหรือผู้แทน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 27 ทวิ ผู้ใดโดยเจตนาละเลย ไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข. จำคุกไม่เกินหกเดือน
ค. ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน
ง. ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของ “กองทุนรวม” ตามพระราชบัญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน
ข. กองทุนส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง
ค. กองทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน
ง. คณะบุคคลซึ่งเข้าร่วมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและดำเนินการโดยบริษัทจัดการกิจการลงทุนตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 48 เงินได้พึงประเมินตามข้อใดต้องเสียภาษี
ก. ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน
ข. ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
ค. เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดมิได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจ ตามมาตรา ๙๑/๓
ก. กิจการของบรรษัทเงินทุนเกษตรกรรมแห่งประเทศไทย
ข. กิจการของการเคหะแห่งชาติ เฉพาะการขายหรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
ค. กิจการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ง. กิจการรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อที่ 10. ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่เท่าไรของเดือนถัดไป
ก. วันที่ 7                                                              ข. วันที่ 15
ค. วันที่ 20                                                            ง. วันที่ 30

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights