[4Shared] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ชุด 4 รวมข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมเฉลย เตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ในปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[4Shared] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ชุด 4 รวมข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมเฉลย เตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ในปี 2558

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ชุด 4

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ชุด 4

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังตามหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เปิดสอบในปี 2558 กันอยู่ วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ เจ้าพนักงานธุรการ มาอัพเดทให้เพื่อนๆได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยเนื้อหาของตัวอย่างที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการพลเรือน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
ข. ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ค. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน และพนักงานบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” มีประธานคือ
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 12 ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า…………….
ก. ก.พ.ร.
ข. ก.พ.ร. วิสามัญ
ค. อ.ก.พ.
ง. อ.ก.พ. วิสามัญ

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงาน
ข. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาคแรงงานเอกชน
ค. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ง. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับภาคแรงงานเอกชน

ข้อที่ 5. ตามลักษณะ 2ของพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีชื่อย่อว่า
ก. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”
ข. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ธ.”
ค. เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ค.”
ง. เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ธ.”

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 26 คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีประธานคือ
ก. กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รองประธานศาลฎีกา
ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ง. เลขาธิการ ก.พ.

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 31คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 115
ข. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 124
ค. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 129
ง. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 63ของพระราชบัญญัตินี้ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 17ปี
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปี
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 19ปี
ง. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20ปี

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 45 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
ก. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 2 ประเภท
ข. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 3 ประเภท
ค. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท
ง. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 5 ประเภท

ข้อที่ 10. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการตามข้อใด
ก. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ข. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ค. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ ได้แก่ งานปลูกบำรุงป่า งานวนวัฒนวิจัย งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า งานต้นน้ำ และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด
ก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 2. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ข. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ค. ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน
ง. ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ

ข้อที่ 3. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนแรกคือ??
ก. นายนิพนธ์ โชติบาล
ข. ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
ค. นายธัญญา ประยูรสิทธ
ง. นายสมชัย เพียรสถาพร

ข้อที่ 4. การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับค่านิยมขององค์กรตามข้อใด
ก. Participation
ข. Relevance
ค. Efficiency
ง. Conservation

ข้อที่ 5. เมื่อนึกถึงตัวบุคคลที่เป็นตำนาน เป็นผู้ที่รักป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายและใจเราจะนึกถึง “สืบ นาคะเสถียร” ซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดของของกรมป่าไม้
ก. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาใหญ่
ข. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูกระดึง
ค. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งแสลงหลวง
ง. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าในการจัดการภัยพิบัติ ไฟป่า น้ำป่า ดินถล่ม และ สึนามิ
ก. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวิจัยความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติ
ข. ให้ข้อมูลประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงที
ค. กำหนดระบบตรวจจับ และส่งสัญญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ง. สร้างเครือข่ายทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ข. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
ค. สำนักสนองงานพระราชดำริ
ง. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 40

ข้อที่ 8. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 อยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
ก. จังหวัดตาก
ข. จังหวัดเชียงราย
ค. จังหวัดลำปาง
ง. จังหวัดตรัง

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. http://www.dnp.go.th
ข. http://www.mwa.co.th
ค. http://www.rayongpwa.com
ง. http://www.mea.or.th

ข้อที่ 10. บุคคลใดดำรงค์ตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. นายนิพนธ์ โชติบาล
ข. นายธีรภัทร ประยูรสิทธ
ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล
ง. ผิดทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 5 Click!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 6 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights