จัดหนักก่อนสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ถ้าพลาด แนวข้อสอบ ทอ 58 บอกเลยจบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

จัดหนักก่อนสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ถ้าพลาด บอกเลยจบ

จัดหนักก่อนสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ขอเสนอ แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 และความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 สำหรับวันนี้คะ แจ้งให้ทราบเลยว่า ถ้าพลาด แนวข้อสอบ ทอ 58 ชุดนี้ไป บอกเลยจบ เพราะท่านจะต้องเสียเวลากับการเตรียมทำ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 อีกนานหลายวัน เนื่องจากรายละเอียดการออกสอบ แนวข้อสอบ ทอ 58 ค่อนข้างเยอะและกว้างยังไงหละคะ


จัดหนักก่อนสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ถ้าพลาด แนวข้อสอบ ทอ 58 บอกเลยจบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558


แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กำหนดเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ถูกเลื่อนจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ค. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018

ข้อที่ 2. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา

ข้อที่ 3. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือผลกระทบเชิงบวกของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ค. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) ยังไม่มีการป้องกัน
ง. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

ข้อที่ 5. ข้อใดคือผลกระทบเชิงลบของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ได้ในราคาที่ถูกลง
ค. เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น
ง. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ๆ

ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็น “วิสัยทัศน์” ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ง. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา

ข้อที่ 7. ตามแผนนี้ “การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ” จัดเป็น ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าหมายหลัก
ค. วัตถุประสงค์
ง. ขอบเขตแผน

ข้อที่ 8. ตามแผนนี้ “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0″ จัดเป็น ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าประสงค์
ค. วัตถุประสงค์
ง. ตัวชี้วัด

ข้อที่ 9. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสำคัญกับสิ่งใด ?
ก. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
ข. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
ค. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ?
ก. เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรให้มี ความเข้มแข็งและยั่งยืน
ค. เพื่อส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและ พลังงาน รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. เพื่อเพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 16.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ข้อที่ 11. จำนวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานในแต่ละปีเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนจัดเป็น……………….ของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าประสงค์
ค. จุดประสงค์
ง. ตัวชี้วัด

ข้อที่ 12. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน จัดเป็นแนวทางการดำเนินงานของแนวทางการพัฒนา ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ข. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ค. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ง. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

ข้อที่ 13. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น จัดเป็นแนวทางการดำเนินงานของแนวทางการพัฒนา ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ข. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ค. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ง. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

ข้อที่ 14. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสกู่ารเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด ?
ก. เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ข. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม
ค. เพื่อให้ประเทศไทยมคีวามเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐาน ปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่ดัชนีชี้วัดของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสกู่ารเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ?
ก. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ข. สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ
ค. อัตราการลดลงของตัวของสินค้าและบริการสร้างสรรค์
ง. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2558
ข้อที่ 16. อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตในระดับเท่าไหร่ ?
ก. ในระดับ 2-2.5%
ข. ในระดับ 3-3.5%
ค. ในระดับ 4-4.5%
ง. ในระดับ 5-5.5%

ข้อที่ 17. จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร ?
ก. จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ข. จะขยายตัวร้อยละ 4.5 – 5.5
ค. จะขยายตัวร้อยละ 6.5 – 7.5
ง. จะขยายตัวร้อยละ 8.5 – 9.5

ข้อที่ 18. จากรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งหมดกี่ราย ?
ก. 20 ราย
ข. 30 ราย
ค. 40 ราย
ง. 50 ราย

ข้อที่ 19. กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) จะถูกจัดในประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 20. กีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games) จัดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว


อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,