ฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบการเคหะ 58 พนักงานจัดการทรัพย์สิน อัพเดตล่าสุด แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558 ยกเครื่องใหม่
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบการเคหะ 58 พนักงานจัดการทรัพย์สิน อัพเดตล่าสุด 2558 ยกเครื่องใหม่

โดยยกเครื่อง ใหม่ชุดขี้ ขอยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน พ.ศ. 2543 ที่หลายๆ ท่านบ่นเข้ามาว่า ยากมากๆ จนทำไม่ได้ วันนี้เป็นโอกาสดีของคุณแล้วหละคะ ที่จะได้ทดสอบความรู้ความสามารถก่อนลองสนามสอบ การเคหะแห่งชาติ 2558 จริง อัพเดตล่าสุด แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558 ฟรีพร้อมเฉลย ยกเครื่องใหม่ แนวข้อสอบการเคหะ 58 พนักงานจัดการทรัพย์สินฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบการเคหะ 58 พนักงานจัดการทรัพย์สิน อัพเดตล่าสุด แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558 ยกเครื่องใหม่

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน พ.ศ. 2543

ข้อที่ 1. กรณีผู้เช่าซื้อได้สิทธิในกรณีพิเศษ หรือโครงการที่การเคหะแห่งชาติกำหนดเงื่อนไขการเช่าซื้อหรือการขายไว้เฉพาะ แต่ละโครงการ ให้เปิดให้โอนสิทธิได้หลังจากผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า กี่ปี ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 2. ข้อใดคือหลักฐานที่ผู้โอนสิทธิต้องยื่นเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะชุมชนหรือกอง การขาย เมื่อประสงค์โอนสิทธิหรือรับสิทธิเช่าซื้อ อาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเคหะชุมชนที่รับผิดชอบ ?
ก. สัญญาคู่ฉบับ
ข. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้องวดเดือนปัจจุบันที่ทำการโอนสิทธิ
ค. สำเนาบัตรประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. อาคารที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่มีข้อผูกพันต้องกำหนดรายได้ของผู้รับโอน
ข. คุณสมบัติของผู้รับโอนสิทธิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คุณสมบัติเรื่องอื่น ๆ ของผู้รับโอน และ คุณสมบัติเรื่องของรายได้ของผู้รับโอน
ค. อาคารที่การเคหะแห่งชาติได้รับเงินอุดหนุนหรือมีข้อผูกพันให้กำหนดรายได้ตาม ที่การเคหะ แห่งชาติได้มีข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ฝ่ายที่ รับผิดชอบประกาศให้ทราบทุก 3 เดือน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ?
ก. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 2 : 27 มี.ค. 2532
ข. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 3 : 8 พ.ค. 2532
ค. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 4 : 8 พ.ค. 2532
ง. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 5 : 25 ส.ค. 2535

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายตามระเบียบนี้ได้ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด ?
ก. “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ
ข. การให้เช่า” หมายถึง การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการให้ประชาชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติ บุคคลได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในโครงการนั้นชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด
ค. “การเช่าเซ้ง” หมายถึง การเช่าพิเศษยิ่งกว่าการเช่าทั่วไป ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 ปี และ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ ซึ่งสามารถโอนขายสิทธิเช่าได้
ง. “การให้เช่าซื้อ” หมายถึง การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าของโครงการแล้วนำออกให้ประชาชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลเช่า

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ยื่นแบบจองสิทธิในแต่ละโครงการ ?
ก. นายเอมีเชื้อชาติไทย
ข. นายบีมีสัญชาติไทย
ค. นายซีมีอายุ 15 ปี 3 เดือน 2 วัน
ง. นายดีกำหนดวิธีการได้สิทธิเช่า เช่าเซ้ง เช่าซื้อ ซื้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบจองสิทธิ กรณีอาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับเงินอุดหนุน ?
ก. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบจองสิทธิ
ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ค. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ในกรณีผู้เช่าชำระค่าเช่าล้าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ให้คิดค่าปรับร้อยละเท่าใด ของค่าเช่าที่ค้างหรืออัตราตามสัญญาเช่าของแต่ละโครงการ ?
ก. ร้อยละ 2 ข. ร้อยละ 3
ค. ร้อยละ 4 ง. ร้อยละ 5

ข้อที่ 9. กรณีค้างชำระค่าเช่าหรือเงินอื่นที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าพร้อมค่าปรับ ให้หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายดำเนินการเลิกสัญญา เช่าให้เสร็จสิ้น ภายในกี่วันนับตั้งแต่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ?
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง กรณีผู้เช่าขอผ่อนชำระเงินที่ค้างพร้อมค่าปรับ ?
ก. หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนมอบหมายอนุมัติผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือน
ข. ผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายอนุมัติผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือน
ค. ผู้อำนวยการกองที่ควบคุมและกำกับดูแลสำนักงานเคหะชุมชนนั้น ๆผ่อนผันได้ไม่เกิน 12 เดือน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือคุณสมบัติความสัมพันธ์ของผู้รับโอนสิทธิกับผู้เช่า ?
ก. เป็นคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน
ข. เป็นบิดาหรือมารดาของผู้เช่า
ค. เป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. กรณีเรื่องอยู่ระหว่างเตรียมฟ้องคดีหรือดำเนินคดี หากผู้เช่าซื้อขอ ผ่อนชำระเงินที่ค้างพร้อมค่าปรับและเงินอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกินกี่เดือน ?
ก. 1 เดือน ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน ง. 4 เดือน

ข้อที่ 13. กรณีโครงการที่การเคหะแห่งชาติโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อเพื่อนำไปจำนอง ให้เปิดโอนสิทธิได้ก่อนการผ่อนชำระเงินล่วงหน้าจะสิ้นสุดลงกี่เดือน ?
ก. 1 เดือน ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน ง. 4 เดือน


อ่าน แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558


* เฉลยของแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,