A++ แนวข้อสอบกรมชลประทาน นายช่างชลประทาน รวมข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน พร้อมเฉลย แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

A++ แนวข้อสอบกรมชลประทาน นายช่างชลประทาน รวมข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน พร้อมเฉลย แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน 2558

แนวข้อสอบกรมชลประทาน นายช่างชลประทาน

แนวข้อสอบกรมชลประทาน นายช่างชลประทาน

หลังจากที่มีการคอมเม้นถามหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งนายช่างชลประทาน วันนี้ทางทีมงานเลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน เตรียมสอบตำแหน่งนายช่างชลประทาน ปี 2558 ซึ่งมีเนื้อหาของวัตถุประสงค์ของการชลประทาน เครื่องมือทางด้านการชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับเขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนระบายน้ำ เขื่อนทดน้ำ เขื่อนคอนกรีต และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนายช่างชลประทาน ต้องรู้!!!!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน เตรียมสอบตำแหน่งนายช่างชลประทาน ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?
ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก
ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น
ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

ข้อที่ 2. “การนำน้ำจากแหล่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำเพื่อเข้าพื้นที่เพาะปลูก” คือ?
ก. การส่งน้ำ
ข. การส่งน้ำชลประทาน
ค. การระบายน้ำ
ง. การขนส่งน้ำ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือเครื่องมือทางด้านการชลประทาน ?
ก. Tensiometer
ข. Current Meter
ค. Infiltrometer
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. เขื่อนเก็บกักน้ำคือเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานตามข้อใด ?
ก. เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงเวลาน้ำมากเกินความต้องการไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ
ข. สำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ
ค. เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
ง. เพื่อการอุปโภคบริโภค

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 เขื่อนเก็บกักน้ำมีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อที่ 6. การชลประทานคือกิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่………….?
ก. การทดน้ำ การส่งน้ำ
ข. การระบายน้ำ
ค. การควบคุมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. เขื่อนสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ คือเขื่อนชนิดใด ?
ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ
ข. เขื่อนระบายน้ำ
ค. เขื่อนทดน้ำ
ง. เขื่อนคอนกรีต

ข้อที่ 8. อาคารทดน้ำประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นทางต้นน้ำของลำน้ำธรรมชาติ ทำหน้าที่ทดน้ำที่ไหลมาตามลำน้ำให้มีระดับสูงคือ ?
ก. เขื่อน
ข. ฝาย
ค. หนอง
ง. อ่างเก็บน้ำ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่เขื่อนที่จำแนกตามการการก่อสร้าง ?
ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ
ข. เขื่อนถม
ค. เขื่อนคอนกรีต
ง. เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น หรือ RCC. Dam

ข้อที่ 10. ฝายที่สามารถควบคุมการพองตัวและยุบตัวด้วยน้ำ หรือ อากาศเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำเหนือฝาย สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งคือฝ่ายชนิดใด ?
ก. ฝายคอนกรีต
ข. ฝายยาง
ค. ฝายไม้
ง. ฝายลูกโป่ง

ข้อที่ 11. mass concrete or masonry weirs คือ ?
ก. ฝายคอนกรีตล้วนหรือฝายหินก่อ
ข. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ค. ฝายยาง
ง. ฝ่ายดิน

ข้อที่ 12. ทะเลสาบน้ำจืดที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการก่อสร้างเขื่อนขวางกั้นลำน้ำธรรมชาติคือ ?
ก. เขื่อน
ข. ทะเลสาบ
ค. อ่างเก็บน้ำ
ง. บึง

ข้อที่ 13. “Distributary Head Regulators” มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. ประตูระบายปากคลองซอย
ข. ประตูระบายปลายคลองส่งน้ำ
ค. ประตูระบายทดน้ำกลางคลอง
ง. ประตูระบายทดน้ำปากคลอง

ข้อที่ 14. คลองที่สร้างแยกจากคลองสายใหญ่ (Main Canal) คือ ?
ก. คลองส่งน้ำสายซอย (Lateral)
ข. คลองส่งน้ำสายแยกซอย (Sub-Lateral)
ค. คูส่งน้ำ (Farm Ditch)
ง. คลองส่งน้ำเข้านา (FTO)

ข้อที่ 15. ข้อใดคือคุณสมบัติของคลองส่งน้ำ ?
ก. ระดับน้ำในคลองต้องสูงพอ
ข. ไม่มีการตื้นเขินหรือกัดเซาะในคลอง
ค. คลองส่งน้ำจะต้องไม่รั่วมาก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)
ก. ถ้าปิด FTO ขณะฝนตก น้ำอาจไหลล้นคันคลอง
ข. ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก
ค. ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก
ง. ถ้าเป็นคลองดิน ตลิ่งแข็งแรง ควบคุมวัชพืชได้

ข้อที่ 17. ข้อใดจัดเป็นวิธีการส่งน้ำ ?
ก. Continuous Flow Method
ข. Demand Method
ค. Rotational Method
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights