A++ แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

A++ แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย 2558

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าพนักงานธุรการ

เพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาทิความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546 และ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546…..

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546

ข้อที่ 1. ระเบียบนี้จะถูกใช้ในกรณีการล่าสัตว์ป่าเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและต้องเป็นประโยชน์ตามข้อใด
ก. เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข. เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ค. เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสัตว์ป่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546 ถูกบังคับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2546
ข. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ค. วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ง. วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546

ข้อที่ 3. หากต้องการขออนุญาตกระทําการตามข้อ 4 ของระเบียบนี้จะต้องยื่นคําขอต่อบุคคลใด
ก. ผู้อํานวยการส่วนยุทธการด้าน ป้องกันและปราบปราม
ข. ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ค. ผู้อํานวยการกองนิติการ
ง. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อที่ 4. การดำเนินการตามข้อที่ 3 ผู้ขออนุญาติต้องยื่นคําขอ พร้อมด้วยรายละเอียดของโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 15 ชุด ก่อนเริ่มดําเนินการไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 90 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 180 วัน

ข้อที่ 5. จากข้อ 4ข้อใดไม่ใช่รายละเอียดของโครงการ
ก. หัวข้อการศึกษาหรือวิจัย
ข. วัตถุประสงค์
ค. ชนิดและจํานวนสัตว์ป่าที่ต้องการล่าและนําออกนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งซากของสัตว์ป่าและรังของสัตว์ป่า
ง. จำนวนเงินที่บริจาค

ข้อที่ 6. ในกรณีที่ผู้รับหนังสืออนุญาตมีความจําเป็นต้องขยายเวลาทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ให้ยื่นคําขอต่ออายุก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 40 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 50 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546
ข้อที่ 7. กองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ามีชื่อย่อตามข้อใด
ก. กอสป.
ข. กอ.สป.
ค. รสทป.
ง. รส.ทป.

ข้อที่ 8. กองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ???
ก. เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการปลูกป่า
ข. เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าภายในประเทศ
ค. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า
ง. เพื่อใช้ในการเยีบวยาผู้เสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า

ข้อที่ 9. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรณุาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราชทรัพยส่วนพระองค์ให้แก่………………….เพื่อจัดตั้งกองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่า
ก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับการแต่งตั้งจาก……………??
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถ

ข้อที่ 11. บุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. ผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. ผู้อํานวยการกองนิติการ
ง. ผู้อํานวยการส่วนยุทธการด้าน ป้องกันและปราบปราม

ข้อที่ 12. ในกรณีสามาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท
ก. รายละ 10,000 บาท
ข. รายละ 100,000 บาท
ค. รายละ 1,000,000 บาท
ง. รายละ 10,000,000 บาท

ข้อที่ 13. ในกรณีสมาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท
ก. รายละ 5,000 บาท
ข. รายละ 50,000 บาท
ค. รายละ 500,000 บาท
ง. รายละ 5,000,000 บาท

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในการประชุมอย่างเป็นทางการและมีจำนวนผู้เข้าประชุมมากควรส่งควรหนังสือประเภทใดให้ผู้ประชุม ??
ก. หนังสือเชิญประชุม
ข. ระเบียบวาระการประชุม
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ??
ก. งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
ข. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา
ค. การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. สิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการก่อนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคือ ??
ก. การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ข. การรายงานการประชุมครั้งก่อน
ค. การหาข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมประชุม
ง. การประสานงานจัดหาสถานที่

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของหนังสือเชิญประชุม ??
ก. ส่วนต้น
ข. ส่วนเนื้อเรื่อง
ค. ส่วนเนื้อหา
ง. ส่วนท้าย

ข้อที่ 5. โดยทั่วไปเนื้อเรื่องของหนังสือเชิญประชุมมักขึ้นต้นด้วยคำว่า ??
ก. ชื่อของการประชุม
ข. วัน-เวลา
ค. ด้วย
ง. จาก

ข้อที่ 6. “คำขึ้นต้น” เป็นส่วนต้นของหนังสือเชิญประชุมหากผู้รับหนังสือเป็นบุคคลทั่วไปต้องใช้คำว่า ??
ก. ขอเชิญประชุม
ข. เรียน
ค. กราบเรียน
ง. เรื่อง

ข้อที่ 7. รูปแบบของระเบียบวาระการประชุมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปประกอบด้วยกี่วาระ
ก. สองวาระ
ข. สามวาระ
ค. สี่วาระ
ง. ห้าวาระ

ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่ระเบียบวาระการประชุม (agenda) ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป
ก. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ข. เรื่องสืบเนื่อง
ค. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ง. เรื่องแผนงาน

ข้อที่ 9. การกำหนดวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของผู้ใด ??
ก. ประธานการประชุม
ข. เลขานุการ
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. การเขียนระเบียบวาระการประชุมที่ดีควรดำเนินตามข้อใด ??
ก. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ถ่องแท้เพื่อกำหนดวาระการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข. จัดวาระการประชุมโดยเรียงลำดับอย่างมีเหตุมีผลต่อกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
ค. พิจารณาประมาณการว่าแต่ละวาระควรใช้เวลาประมาณเท่าใด เพื่อจะได้สามารถจัดวาระให้เหมาะสมกับระยะเวลาการประชุม จึงจะนับเป็นการจัดวาระการประชุมที่ดี
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,