AA+ แนวข้อสอบ กฟภ. 2558 ตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) พร้อมเฉลย เตรียมสอบ ปี 2558 รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

AA+ แนวข้อสอบ กฟภ. 2558 ตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) พร้อมเฉลย เตรียมสอบ ปี 2558 รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58

แนวข้อสอบ กฟภ. 2558

แนวข้อสอบ กฟภ. 2558

หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ต่างๆ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวนหลายอัตรา วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอม เลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) มาอัพเดทให้เพื่อนๆ ได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. กฟผ.
ข. กฟน.
ค. กฟภ.
ง. กสทช.

ข้อที่ 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมและดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. ไม่จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่ไม่เป็นประโยชน์แก่กิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับโบนัสตามที่ผู้ใดกำหนด
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าการ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. เป็นผู้ตรวจบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเมื่อรัฐมนตรีร้องขอ
ข. เป็นผู้ตรวจบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเมื่อนายกรัฐมนตรีร้องขอ
ค. เป็นผู้ตรวจบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเมื่อผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถูกจัดให้เป็นสวัสดิการในกรณีใด
ก. ในกรณีผู้ปฏิบัติงานพ้นจากตำแหน่ง
ข. ในกรณีผู้ปฏิบัติงานประสบอุบัติเหตุ
ค. ในกรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ข. เนื่องจากสมควรยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวซ้ำซ้อนกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
ค. เนื่องจาก เนื่องจากในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขยายปริมาณงานและมีกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางมาตราให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
ข. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ (รัฐบาล)
ค. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ง. ความรับผิดชอบต่อรายได้ของตนเอง

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 การให้ความร่วมมือกับรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการจัดเป็นความรับผิดชอบตามข้อใด ?
ก. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
ข. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ (รัฐบาล)
ค. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ง. ความรับผิดชอบต่อรัฐ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. กรรมการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (ประชาชน) และผู้ร่วมงาน
ข. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. กรรมการต้องบริหารงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันมิชอบจากการทํางานไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

ข้อที่ 4. ข้อใดคือจรรยาบรรณวิชาชีพหลักในตำแหน่งวิศวกร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?
ก. เต็มใจให้บริการและมีความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
ข. ไม่รับสิ่งของหรือสินบนจากผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต การเชื่อใจกันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันและผู้รับบริการ
ง. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทําอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ข้อที่ 5. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 6. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?
ก. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ง. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร

ข้อที่ 7. คำว่า Service ตามค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) มีความหมายตามข้อใด ?
ก. ยึดหลักมาตรฐานสากลในการให้บริการด้าน ICT และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร
ข. การนําระบบ ICT มาใช้ขยายขอบเขตความสามารถในการทาํ งานขององค์กร
ค. การนําระบบ ICT มาสนับสนุนการทํางานร่วมกันของคนในองค์กร
ง. การให้บริการ ICT โดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เป็นหลัก

ข้อที่ 8. ข้อใดคือแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. จัดหาโครงสร้างพื้นฐานโดยครอบคลุมการพัฒนาในส่วน Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Server Cloud และ Desktop Cloud
ข. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย และนําข้อมูลที่ได้ จาก Grid มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ค. การพัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหลักและระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. Organization and Structure เป็นแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 10. ข้อใดคือแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance and Security) ?
ก. Strategy Management and Regulatory
ข. Organization and Structure
ค. Customer and Societal Responsiveness
ง. Value Chain Integration

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) ต่อ >>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , ,