AAA แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ รวมข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ชุดที่ 1] พร้อมเฉลย และอธิบายเฉลย 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

AAA แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ รวมข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ชุดที่ 1] พร้อมเฉลย และอธิบายเฉลย 2558

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ

รวมแนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ชุดที่ 1] เตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ที่ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่.com ได้นำมาอัพเดทวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ประเด็นยุทธศาสตร์จากแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 และตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม…..

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ ได้แก่ งานปลูกบำรุงป่า งานวนวัฒนวิจัย งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า งานต้นน้ำ และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด

ก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 2. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนแรกคือ??
ก. นายนิพนธ์ โชติบาล
ข. ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
ค. นายธัญญา ประยูรสิทธ
ง. นายสมชัย เพียรสถาพร

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ข. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ค. ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน
ง. ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของParticipation ตามค่านิยมขององค์กรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. มุ่งเน้นผลลัพธ์จาการดําเนินงานเป็นหลัก
ค. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
ง. การทํางานเป็นทีม

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. อนุรักษ์คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ข. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ค. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ง. มุ่งเน้นผลลัพธ์จาการดําเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นหลัก

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์จากแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ข. เตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
ค. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในเขตเมืองหลวง
ง. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือแนวนโยบายการบริหารจัดการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. มีความโปร่งใสให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารนำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลงาน จัดทำ War Room
ค. ประชาสัมพันธ์ติดตามประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจและรายงานเรื่องที่สำคัญอย่างทันท่วงทีประสานหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงฯ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าในการจัดการภัยพิบัติ ไฟป่า น้ำป่า ดินถล่ม และ สึนามิ
ก. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวิจัยความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติ
ข. ให้ข้อมูลประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงที
ค. กำหนดระบบตรวจจับ และส่งสัญญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ง. สร้างเครือข่ายทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

ข้อที่ 9. จากรูปภาพสัญลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชพระหัตถ์ขวาของรุกขเทวดา ถือแว่นแก้วหมายถึงอะไร
ก. หมายถึงป่าไม้ที่มีคุณค่าเทียบเท่าแก้ว
ข. หมายถึงการดูแลรักษาป่าไม้
ค. หมายถึงโลกที่มีป่าไม้ เปรียบดั่งแว่นแก้ว ที่สุกใสตลอดเวลา
ง. หมายถึงการสอดส่องดูแล พิทักษ์ป่า

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. http://www.dnp.go.th
ข. http://www.mwa.co.th
ค. http://www.rayongpwa.com
ง. http://www.mea.or.th

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ก. 30 วัน                                                               ข. 60 วัน
ค. 90 วัน                                                               ง. 120 วัน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ การพัสดุ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด
ก. “การพัสดุ”  หมายความว่า การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา
ข. “การพัสดุ”  หมายความว่า  การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  การจำหน่าย
ค. “การพัสดุ”  หมายความว่า วัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ง. “การพัสดุ”  หมายความว่า  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  การจ้าออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 3. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “เงินช่วยเหลือ”
ก. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
ข. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ
ค. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ตามข้อใด
ก. เลขที่ มอก. ๙๐๐๑
ข. เลขที่ มอก. ๙๐๐๒
ค. สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. นายบี เป็นผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นายบี อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
ก. 3 วัน                                                                 ข. 5 วัน
ค. 7 วัน                                                                 ง. 15 วัน

ข้อที่ 6.  ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่กี่รายขึ้นไป ต้องระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้นด้วย
ก. 2 รายขึ้นไป                                                     ข. 3 รายขึ้นไป
ค. 4 รายขึ้นไป                                                     ง. 5 รายขึ้นไป

ข้อที่ 7. ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการยกเว้นข้อใด
ก. รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อโดยยังไม่ต้องระบุเนื้อที่และท้องที่ที่      ต้องการ
ข. ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๕ ราย
ค. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นและท้องที่ใกล้เคียง
ง. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ข้อที่ 8. สำหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 30 วัน                                                               ข. 60 วัน
ค. 90 วัน                                                               ง. 120 วัน

ข้อที่ 9. ส่วนราชการจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบกี่ปี
ก. 1 ปี                                                                    ข. 2 ปี
ค. 3 ปี                                                                    ง. 4 ปี

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights