AAA แนวข้อสอบกองทัพอากาศ รวมข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

AAA แนวข้อสอบกองทัพอากาศ รวมข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศสำหรับการสอบชั้นสัญญาบัตรและชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) และ ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ส่วนเนื้อหาของรายวิชาอื่นๆ ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่างคะ….

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตในระดับเท่าไหร่ ?
ก. ในระดับ 2-2.5%
ข. ในระดับ 3-3.5%
ค. ในระดับ 4-4.5%
ง. ในระดับ 5-5.5%

ข้อที่ 2. จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร ?
ก. จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ข. จะขยายตัวร้อยละ 4.5 – 5.5
ค. จะขยายตัวร้อยละ 6.5 – 7.5
ง. จะขยายตัวร้อยละ 8.5 – 9.5

ข้อที่ 3. จากรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งหมดกี่ราย ?
ก. 20 ราย
ข. 30 ราย
ค. 40 ราย
ง. 50 ราย

ข้อที่ 4. กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) จะถูกจัดในประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 5. กำหนดเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ถูกเลื่อนจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ค. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018

ข้อที่ 6. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา

ข้อที่ 7. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือผลกระทบเชิงบวกของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ค. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) ยังไม่มีการป้องกัน
ง. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

ข้อที่ 9. ข้อใดคือผลกระทบเชิงลบของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ได้ในราคาที่ถูกลง
ค. เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น
ง. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ๆ

ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ข้อที่ 10. ข้อใดจัดเป็น “วิสัยทัศน์” ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ง. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา

ข้อที่ 11. ตามแผนนี้ “การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ” จัดเป็น ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าหมายหลัก
ค. วัตถุประสงค์
ง. ขอบเขตแผน

ข้อที่ 12. ตามแผนนี้ “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0” จัดเป็น ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าประสงค์
ค. วัตถุประสงค์
ง. ตัวชี้วัด

ข้อที่ 13. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสำคัญกับสิ่งใด ?
ก. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
ข. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
ค. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ?
ก. เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรให้มี ความเข้มแข็งและยั่งยืน
ค. เพื่อส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและ พลังงาน รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. เพื่อเพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 16.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ข้อที่ 15. จำนวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานในแต่ละปีเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนจัดเป็น……………….ของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าประสงค์
ค. จุดประสงค์
ง. ตัวชี้วัด

ข้อที่ 16. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน จัดเป็นแนวทางการดำเนินงานของแนวทางการพัฒนา ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ข. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ค. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ง. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

ข้อที่ 17. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น จัดเป็นแนวทางการดำเนินงานของแนวทางการพัฒนา ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ข. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ค. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ง. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

ข้อที่ 18. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสกู่ารเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด ?
ก. เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ข. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม
ค. เพื่อให้ประเทศไทยมคีวามเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐาน ปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ข้อใดไม่ใช่ดัชนีชี้วัดของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสกู่ารเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ?
ก. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ข. สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ
ค. อัตราการลดลงของตัวของสินค้าและบริการสร้างสรรค์
ง. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558 >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2558 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights