[DOC] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ 158 อัตรา รวมแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOC] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ 158 อัตรา รวมแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 58

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร

หลังจากที่อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ 158 อัตรา ในปี 2558 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ เตรียมสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2558 โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทางทีมงานนำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งธุรการ ชุดที่ 1 แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร [ชุดทีี่ 2]

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ??

ก. งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
ข. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา
ค. การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. “คำขึ้นต้น” เป็นส่วนต้นของหนังสือเชิญประชุมหากผู้รับหนังสือเป็นบุคคลทั่วไปต้องใช้คำว่า ??
ก. ขอเชิญประชุม
ข. เรียน
ค. กราบเรียน
ง. เรื่อง

ข้อที่ 3. รูปแบบของระเบียบวาระการประชุมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปประกอบด้วยกี่วาระ
ก. สองวาระ
ข. สามวาระ
ค. สี่วาระ
ง. ห้าวาระ

ข้อที่ 4. การเขียนระเบียบวาระการประชุมที่ดีควรดำเนินตามข้อใด ??
ก. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ถ่องแท้เพื่อกำหนดวาระการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข. จัดวาระการประชุมโดยเรียงลำดับอย่างมีเหตุมีผลต่อกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
ค. พิจารณาประมาณการว่าแต่ละวาระควรใช้เวลาประมาณเท่าใด เพื่อจะได้สามารถจัดวาระให้เหมาะสมกับระยะเวลาการประชุม จึงจะนับเป็นการจัดวาระการประชุมที่ดี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อเรื่องของระเบียบวาระการประชุมแบ่งเป็นกี่ลักษณะ ?
ก. แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ข. แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
ค. แบ่งเป็น 4 ลักษณะ
ง. แบ่งเป็น 5 ลักษณะ

ข้อที่ 6. ระบบการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยส่วนสำคัญหลักๆ กี่ส่วน ?
ก. สองส่วน
ข. สามส่วน
ค. สี่ส่วน
ง. ห้าส่วน

ข้อที่ 7. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง หมายถึง ?
ก. การพัสดุ
ข. พัสดุ
ค. การซื้อ
ง. การจ้าง

ข้อที่ 8. ข้อใดจัดเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ?
ก. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า
ข. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
ค. ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น จัดเป็น ?
ก. ค่าวัสดุ
ข. ค่าพัสดุ
ค. ค่าสาธารณูปโภค
ง. ค่าครุภัณฑ์

ข้อที่ 10. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล จัดเป็นรายจ่ายประเภทใด ?
ก. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข. ค่าพัสดุ
ค. ค่าสาธารณูปโภค
ง. ค่าครุภัณฑ์

ข้อที่ 11. วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษจะใช้ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ข. ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท
ค. ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกินกว่าสองล้านบาท
ง. ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่จำกัดวงเงิน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร [ชุดทีี่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?

ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 2. “กรมส่งเสริมการเฏษตรมีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร” คือ?
ก. คำขวัญ
ข. วิสัยทัศน์
ค. ค่านิยม
ง. พันธกิจ

ข้อที่ 3. กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเข้าช่วงการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ข. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ค. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ง. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2512

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559
ข้อที่ 4. ยุทธศาสตร์การดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 มีทั้งหมดกี่ประเด็น ?

ก. 2 ประเด็น
ข. 3 ประเด็น
ค. 4 ประเด็น
ง. 5 ประเด็น

ข้อที่ 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 6. ข้อใดคือตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนำไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. ยุทธศาสตรการบรูณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้อำนาจและอิสระแก่หน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินการต่างๆ โดยมุ่งเน้นสิ่งใดเป็นสำคัญ ?
ก. เป้าหมาย
ข. รายได้ของหน่วยงานในพื้นที่
ค. ผลสำเร็จของงาน
ง. ความสามัคคี

ข้อที่ 8. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ?
ก. ยุทธศาสตรที่ 1
ข. ยุทธศาสตรที่ 2
ค. ยุทธศาสตรที่ 3
ง. ยุทธศาสตรที่ 4

ข้อที่ 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ?
ก. เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรในภาพรวมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่
ข. ยกระดับการให้บริการเพื่อสนับสนนุการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนากี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในปี 2558 ในรายวิชาอื่นๆ ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 5 Click!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 6 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights