[Download] แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา แนวข้อสอบตํารวจ นักวิทยาศาสตร์ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 56.
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 56..
[Download] แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา แนวข้อสอบตํารวจ นักวิทยาศาสตร์ 2556

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556

ล่าสุด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 65 อัตรา สาขาฟิสิกส์ 30 อัตรา และ สาขาจุลชีววิทยา 5 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 2-26 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีรายละเอียดของวิธีการคัดเลือกดังต่อไปนี้….

วิธีการสอบคัดเลือก
ทดสอบความรู้ความสามารถ บุคลิดลักษณะทั่วไป และทัศนคติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ความรู้ 100 คะแนน
– พิจารณาจากประวัติทางการศึกษา ทางการทำงานและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม
– ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
– ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
แนวข้อสอบตํารวจ นักวิทยาศาสตร์ 2556
2. ความสามารถ 100 คะแนน
– สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะทำงานในหน้าที่ หรือความสามารถที่จะรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
– ให้นำผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย มาประกอบการพิจารณา
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา
3. บุคลิกลักษณะทั่วไป 100 คะแนน
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้
– บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์
– คามประพฤติและอุปนิสัย
– การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์
4. ทัศนคติ 100 คะแนน
พิจารณาทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ควากระตือรือร้น อุดมคติ แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ) ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 56.
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 56..

Tags: , , , , , ,