[Download] แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ พร้อมเฉลย ปี 2558 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Download] แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ พร้อมเฉลย ปี 2558 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ พร้อมเฉลย ปี 2558

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ พร้อมเฉลย ปี 2558

ตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบ เตรียมสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดสอบกว่า 153 อัตรา ที่ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ดอทคอม ได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆ ในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อม ก่อนสอบในตำแหน่งต่างๆ กับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในปี 2558….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ต้นยาสูบ” ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509ได้ชัดเจนที่สุด
ก. พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
ข. ต้นยาสูบเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล
ค. ต้นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิม และเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 5บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 3. ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคำนวณ…………………???
ก. ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ข. ราคาอากรแสตมป์ยาสูบ
ค. ราคาภาษียาสูบ
ง. ราคากลาง

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 8 ห้ามไม่ให้เพาะปลูกต้นยาสูบจำหน่ายใบยาสดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก……………
ก. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
ข. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายอำเภอในท้องที่
ง. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป

ข้อที่ 5. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสูบต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 44 อุปกรณ์ในคดีกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ศาลมีอำนาจสั่งริบเป็นของ………??
ก. โรงงานยาสูบ
ข. กรมสรรพสามิต
ค. กระทรวงการคลัง
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 7. ตามมาตรา 50 ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ปรับสิบห้าเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ข. ปรับยี่สิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ค. ปรับสามสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ง. ปรับสี่สิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด

ข้อที่ 8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ราคาฉบับละเท่าไหร่
ก. ฉบับละ 1,000บาท
ข. ฉบับละ 10,000บาท
ค. ฉบับละ 100,000บาท
ง. ฉบับละ 1,000,000บาท

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 7 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองเกิน…………….กรัม ปิดแสตมป์ยาสูบให้ถูกต้องในอัตรายาเส้นปรุงภายใน………….วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก. 300 กรัม, 30 วัน
ข. 500 กรัม, 60 วัน
ค. 1,500 กรัม, 90 วัน
ง. 2,000 กรัม, 150 วัน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและ ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ
ข. ยาสูบที่ผลิตจากพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่น เดียวกัน
ค. ยาสูบที่ผลิตจากกัญชาไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่น เดียวกัน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัตินี้มาตราใดห้ามไม่ให้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย ?
ก. มาตราที่ 4
ข. มาตราที่ 5
ค. มาตราที่ 6
ง. มาตราที่ 7

ข้อที่ 3. การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่าง ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ จะทำได้ในกรณีใด ?
ก. แจกจ่ายในงานอีเว้น เพื่อเป็นการโฆษณา
ข. แจกจ่ายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
ค. ให้ตามสถานที่สาธารณะ ในลักษณะของการโฆษณาแบรนด์
ง. ให้ตามประเพณีนิยม

ข้อที่ 4. การผลิต นำเข้าเพื่อขาย หรือเพื่อจ่ายแจกหรือโฆษณาสินค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียน แบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีความผิดตามมาตราใด ?
ก. มาตรา 10
ข. มาตรา 11
ค. มาตรา 12
ง. มาตรา 13

ข้อที่ 5. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีอำนาจตามข้อใด ?
ก. เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตก เพื่อการตรวจค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ข. เข้าไปในสถานที่ใด ๆ นอกเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อการตรวจค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ค. นำผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อ ตรวจสอบ
ง. ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ ส่งบัญชี เอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นมาประกอบการพิจารณาได้

ข้อที่ 6. นายแดงขายสินค้าโดยมีการแจก แถมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นายแดงจะมีความผิดตามข้อใด ?
ก. มีความผิดตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. มีความผิดตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. มีความผิดตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท
ง. มีความผิดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 7. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 14 ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

ข้อที่ 8. มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถึงกรณีเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อใด ?
ก. ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดา
ข. ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล
ค. ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่
ง. ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการยาสูบในปี 2558
ก. นางสาว ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
ข. นาง สิริวัฒน์ ธีระศักดิ์
ค. นาย อลงกต เจริญภักดี
ง. นาย นพดล หาญธนสาร

ข้อที่ 10. รัฐมนตรีท่านใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ชุดที่ 1 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ชุดที่ 2 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ชุดที่ 3 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ชุดที่ 4 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights