{Download} แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. รับสมัครกว่า 1,700 อัตรา!! รวมแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. Adtitude Test 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{Download} แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. รับสมัครกว่า 1,700 อัตรา!! รวมแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. Adtitude Test 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. Adtitude Test 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. Adtitude Test 2558

ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ที่ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เตรียมสอบ ปี 2558 รวมความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. อาทิ ประวัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร ทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ แถมท้ายให้ด้วย แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test)….

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เตรียมสอบ ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2510
ค. พ.ศ. 2511 ง. พ.ศ. 2512

ข้อที่ 2. กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ใด
ก. 2539 ข. 2540
ค. 2541 ง. 2542

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายวิสัยทัศน์ (Vision) ของ ธ.ก.ส. ได้ชัดเจนที่สุด
ก. นายหนึ่งเล่าว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 4. ข้อใดจับคู่ ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ ธ.ก.ส. ตาม SPARK ได้ถูกต้อง
ก. ความยั่งยืน : S ข. ความยั่งยืน : P
ค. การมีส่วนร่วม : P ง. การมีส่วนร่วม : S

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
ก. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
ข. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ค. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำคัญ

ข้อที่ 6. ลักษณะของคน ธ.ก.ส. ที่มีความสำนึกรับผิดชอบ คือ
ก. เมตตา ช่วยเหลือกัน
ข. รักษากฎระเบียบ
ค. ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ
ง. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ข้อที่ 7. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. มีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. วิจัยและพัฒนานโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ข. กำหนดทิศทางในงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส.
ค. กำหนดนโยบายแผนพัฒนาของ ธ.ก.ส ตลอดจนกำกับดูแลงานวิจัยให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ง. กำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส. ตลอดจนกำกับดูแลแผนงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด

ข้อที่ 8. บุคคลใดคืออนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
ก. นายชวลิต ชูขจร
ข. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
ค. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ง. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. นาฬิกา : ขีดเขียน …………………………. ? : ดินสอ
ก. ปากกา ข. กระดาษ
ค. บอกเวลา ง. เวลา

ข้อที่ 2. ที่หนึ่ง : ฮ …………………………………………. A : ?
ก. สุดท้าย ข. อักษร
ค. ลำดับ ง. ที่สุดท้าย

ข้อที่ 3. สปาเกตตี้ : ข้าวผัด ………………… ? : ทราย
ก. เส้นผม ข. เส้นหมี่
ค. ดินเหนียว ง. อาหาร

ข้อที่ 4. กระติกน้ำ : ? …………………………… ทรงกระบอก : ลูกเต๋า
ก. ใส่น้ำ ข. ปิระมิด
ค. ลูกบาศก์ ง. แก้วน้ำ

ข้อที่ 5. หน้าต่าง : ร่ม ……………………………. ? : หมวก
ก. บ้าน ข. ประตู
ค. กันฝน ง. บานพับ

ข้อที่ 6. ดอกไม้กระดาษ : มนุษย์ …………………….. กระทะเหล็ก : ?
ก. ช่างตีเหล็ก ข. พ่อค้า
ค. มนุษย์ ง. ผัดผัก

ข้อที่ 7. ออนไลน์ : อินเตอร์เน็ต ……………………… ? : คอมพิวเตอร์
ก. ใยแก้วนำแสง ข. เครือข่าย
ค. ค้นหาข้อมูล ง. โทรศัพท์

ข้อที่ 8. ลูกโลก : ? ………………………….. กลม : สี่เหลี่ยม
ก. พิกัดแผนที่ ข. ธนบัตร
ค. ลูกบอล ง. เก้าอี้

ข้อที่ 9. บันได : ปัดขนตา ……………………….. คอนโด : ?
ก. มาสคาร่า ข. ขนตางอน
ค. ลำดับชั้น ง. เช็ดกระจก

ข้อที่ 10. สุนทรภู่ : กวี ……………………………………… ทศกัณฑ์ : ?
ก. กษัตริย์ ข. ยักษ์
ค. รามเกียรติ์ ง. กรุงลงกา

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,