Free! แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สาขาบัญชี บุคคลภายนอก ทั้งสายประมวลผล และ สายอำนวยการ 2557-2558 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบตํารวจ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Free! แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สาขาบัญชี บุคคลภายนอก ทั้งสายประมวลผล และ สายอำนวยการ 2557-2558 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบตํารวจ 2558

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สาขาบัญชี บุคคลภายนอก

ใกล้เปิดสอบกันแล้วสำหรับตำรวจบุคคลภายนอกชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนันสนุน (นิติกร) (บัญชี) และ กลุ่มงานเทคนิค (คอมพิวเตอร์) เปิดสอบกว่า 450 อัตรา ในปี 2557 วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่.com เลยจัดชุดใหญ่!! กับตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร ในรายวิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับสายงานทางบัญชี และ แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 สำหรับทุกๆสาย ที่เปิดสอบในปี 2557 คะ….

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ใดบ้างที่ประกาศให้ยกเลิกใช้
ก. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๒๖
ข. สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๘
ค. ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “การจ้าง”
ก. การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข. การจ้างเหมาบริการ
ค. การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใด บอกความหมายของ “อาคาร”  ได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด
ก. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
ข. อาคารที่ทำการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  สถานีนำร่อง
ค. เสาธง  รั้ว  ท่อระบายน้ำ  หอถังน้ำ  ถนน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. บุคคในข้อใด ถือว่าเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ก. นายเอ ถือหุ้น 15% ในกิจการขายสินค้าปรรูป
ข. นางสาวบี ถือหุ้น23 % ในกิจการส่งออกสินค้า
ค. นายซี ถือหุ้น 28 % ในกิจการบริษัทขายยา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลใด ถือเป็นคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า “กวพ.”
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ค. ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. กรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังข้อใด
ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข. หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม
ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ก. ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
ข. ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
ค. ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง  ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ  หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาจากข้อใด
ก. ราคารวมภาษี  ราคายกเว้นภาษี
ข. ราคารวมภาษี  ราคาแยกภาษี
ค. ราคาแยกภาษี  ราคายกเว้นภาษี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดถือเป็นการซื้อหรือการจ้าง
ก. วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา
ข. วิธีกรณีพิเศษ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ค. วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. การซื้อโดยวิธีพิเศษ เป็นการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีใด
ก. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
ข. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ค. เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. “กระทรวง ทบวง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เรียกว่า
ก. คณะกรรมการ
ข. ส่วนบริหาร ราชการ
ค. ส่วนราชการ
ง. ส่วนรัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 2. ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีกี่ชนิด
ก. 4 ชนิด
ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด
ง. 7 ชนิด

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “หนังสือภายใน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ
ข. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทำ
ค. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบ
ง. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ระเบียบสำนัก-นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 6/19

ข้อที่ 4. ตามระเบียบนี้ “ระเบียบ และข้อบังคับ” จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือภายใน
ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือสั่งการ

ข้อที่ 5. ความหมายของ “ระเบียบ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือ
ก. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ
ข. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจ ของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำ
ค. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
ง. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ

ข้อที่ 6. ตามระเบียบนี้ “แถลงการณ์” จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือประชาสัมพันธ์
ข. หนังสือสั่งการ
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือภายใน

ข้อที่ 7. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน คือ
ก. แถลงการณ์
ข. ข่าว
ค. ประกาศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง
ข. หนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ
ค. หนังสือที่ส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายและ พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
ง. หนังสือที่ส่วนราชการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ข้อที่ 9. หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ข. หนังสือรับรอง
ค. หนังสือรับรองรายงาน
ง. หนังสืออื่น

ข้อที่ 10. หนังสือ หรือ เอกสารที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ข. หนังสือรับรอง
ค. หนังสือรับรองรายงาน
ง. หนังสืออื่น

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 2. จากหมวดที่ 2 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ผู้ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนต้องไม่เป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. ไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่สืบสวน
ค. ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน
ง. ไม่เป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาหรือเป็นคู่สมรสบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้ร้องเรียนกล่าวหา

ข้อที่ 3. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ต่อประธานกรรมการสืบสวนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 4. ในกรณีที่การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินชี้ขาดด้วยวิธีใด ?
ก. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่ ผบ.ตร. เพื่อให้ทำการชี้ขาด
ข. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่รัฐมนตรีเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ค. ให้บันทึกการประชุดเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ง. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุม

ข้อที่ 5. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 6. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหา มาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 7. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าวต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 8. ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนสามารถขู่เข็ญให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคําได้หรือไม่ ?
ก. ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ข. ได้ เพราะเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อที่ 22
ค. ไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อที่ 22

ข้อที่ 9. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกถ้อยคําตามแบบใด ?
ก. แบบ สส.3 ที่ ก.ตร. กําหนด
ข. แบบ สส.4 ที่ ก.ตร. กําหนด
ค. แบบ สส.5 ที่ ก.ตร. กําหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสืบสวนพยานนั้น คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 25 (3)
ค. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 16 (3) และรายงานการสืบสวน ตามข้อ 42
ง. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 14 (3) และรายงานการสืบสวน ตามข้อ 32

ข้อที่ 11. ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าพาดพิงไปถึงข้าราชการตํารวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

อ่านแนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,