[FREE DOWNLOAD] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ (พร้อมเฉลย) 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[FREE DOWNLOAD] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ (พร้อมเฉลย) 58

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

กลับมาเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่าง แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตรเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ทางเว็บไซต์ได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆ ในวันนี้มีเนื้อหาของแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร และ แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2558….

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ??
ก. งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
ข. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา
ค. การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. “คำขึ้นต้น” เป็นส่วนต้นของหนังสือเชิญประชุมหากผู้รับหนังสือเป็นบุคคลทั่วไปต้องใช้คำว่า ??
ก. ขอเชิญประชุม
ข. เรียน
ค. กราบเรียน
ง. เรื่อง

ข้อที่ 3. การกำหนดวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของผู้ใด ??
ก. ประธานการประชุม
ข. เลขานุการ
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อเรื่องของระเบียบวาระการประชุมแบ่งเป็นกี่ลักษณะ ?
ก. แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ข. แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
ค. แบ่งเป็น 4 ลักษณะ
ง. แบ่งเป็น 5 ลักษณะ

ข้อที่ 5. Data Base Management System: DBMS คือ ??
ก. ฐานข้อมูล
ข. การจัดการฐานข้อมูล
ค. ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ง. การหาข้อมูล

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจดบันทึกในระหว่างดำเนินการประชุม
ก. จดเฉพาะเหตุผลกับมติของที่ประชุม
ข. จดย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสำคัญ อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ
ค. จดละเอียดทุกคำพูดของกรรมการหรือผู้เข้าประชุมทุกคนพร้อมด้วยมติ
ง. จดตามที่ตัวเองเข้าใจ

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจดบันทึกการประชุม ?
ก. สมุดโน้ตหรือกระดาษ
ข. สำเนาระเบียบวาระการประชุม
ค. รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่จัดเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ?
ก. รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
ข. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
ค. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
ง. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข้อที่ 9. “Compliance Test” คือ
ก. การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
ข. การทดสอบรายการบัญชี
ค. การสอบถามและการสังเกตการณ์
ง. การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของการตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ (Substantive Test) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการที่ปรากฏในงบการเงิน
ข. การทดสอบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
ค. การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ง. เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ประเมินได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า การควบคุมภายในที่องค์กรกำหนดขึ้นนั้น ได้มีการปฏิบัติตามระบบบัญชีและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของความเสี่ยงในการสอบบัญชีสืบเนื่อง (Inherent Risk : IR ) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เป็นความเสี่ยงที่มักจะมีอยู่โดยธรรมชาติจากการที่กิจการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ เช่น กิจการทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน อาจมีความเสี่ยงจากการเก็บหนี้ไม่ได้ตามกำหนด เป็นต้น
ข. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ไม่พบความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญเช่น ผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เลือกตัวอย่างไม่ถูกต้อง
ค. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของลูกค้าซึ่งไม่อาจป้องกัน หรือแก้ไขข้อผิดพลาด (Control risk) ได้
ง. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ที่ให้ผู้ไม่มีความรู้ มาดำเนินการให้

ข้อที่ 12. การแสดงความเห็นต่องบการเงินมีกี่แบบ อะไรบ้าง
ก. มี 2 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION)
ข. มี 3 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION),แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION)
ค. มี 4 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION),แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION),แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง (ADVERSE OPINION)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 13. The Institute of Ceritfied Accountants and Auditor of Thailand คือ
ก. สมาคมนักบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ข. สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ค. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ง. สมาพันธ์นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ข. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
ค. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 15. นางสาวเจนจิรา เปิดร้านเสริมสวยชื่อร้าน “แมวเหมียวซาลอน” รายการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีดังนี้
ม.ค. 1นำเงินสดมาลงทุน 10,000 บาท มิ.ย. 1ถอนเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว 1,000 บาท พ.ย. 10ถอนทุนออก 2,000 บาท ธ.ค. 31 กิจการมีกำไรสุทธิ 1,500 บาท ทุนของนางสาวเจนจิรามีจำนวนเท่าไหร่
ก. 10,000 บาท
ข. 9,000 บาท
ค. 8,000 บาท
ง. 7,000 บาท

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในรายวิชาอื่นๆ ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights