Free File แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นประทวนและสัญญาบัตร รวมข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบกองทัพไทย 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Free File แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นประทวนและสัญญาบัตร รวมข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบกองทัพไทย 58

แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นประทวนและสัญญาบัตร

แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นประทวนและสัญญาบัตร

ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพไทย สำหรับการสอบในชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ที่ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอมได้นำมาอัพเดทในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมายของ “ทหารกองเกิน” ระเบียบต่างๆ ในการรับทหารกองเกิน การเรียกคนเข้ากองประจำการ ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน การปลดทหารกองประจำการ เป็นต้น และยังแถมท้ายใหด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ชัดเจนที่สุด

ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน
ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

ข้อที่ 2. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่
ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3
ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
ก. ข้าราชการตำรวจ
ข. นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
ค. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ง. พยาบาลวิชาชีพ (ชาย)

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอ ตามมาตรา 16 มาตรา 18 และมาตรา 19
ก. สามเณรเปรียญ
ข. ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดต้องเป็นผู้ออกหมายเรียกทหารกองเกิน
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอำเภอ
ค. กำนัน
ง. ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อที่ 6. ผู้ใดมีสิทธิ์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ
ก. ผู้บัญชาการกองพล
ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามมาตรา 13 แต่งตั้ง
ค. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดตามมาตรา 28 แต่งตั้ง
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 7. คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด
ก. นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไม่ต่ำกว่าพันโท
ข. สัสดีจังหวัด
ค. นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. นายอำเภอในท้องที่ที่มีการตรวจเลือกทหาร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก
ข. จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก
ค. จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ในการตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ ถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจำการเห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นคำร้องต่อบุคคลตามข้อใด
ก. สัสดีจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายทหารยศพลตรีขึ้นไป
ง. คณะกรรมการชั้นสูง

ข้อที่ 10. ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา 36 ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้อง

A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 3. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ
ก. 1 วาระ ข. 2 วาระ
ค. 3 วาระ ง. 4 วาระ

ข้อที่ 4. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 5. บุคคลใด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหม
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 6. สถานการณ์ตามข้อใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ
ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม
ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. หน่วยงานตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์ ง. กรมราชองครักษ์

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. “เจ้าหน้าที่ทางทหาร” เป็นผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,