Free Load!! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร รวมข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Free Load!! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร รวมข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย 2558

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหา ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย เตรียมสอบในปี 2558 กันอยู่ วันนี้ไม่ผิดหวังคะ เพราะเรามีตัวอย่างนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มาอัพเดทให้ท่านได้ลองฝึกทำ โดยตัวอย่างที่นำมาอัพเดทในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ชุดที่ 1 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ….

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การปลูกหรือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้น โดยนำพืชที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ?
ก. การปลูกพืช
ข. การผลิตพืช
ค. การเพาะพันธุ์พืช
ง. การขยายพันธุ์พืช

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของป่าไม้ (Forest) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อาณาเขตที่มีต้นไม้มากพอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ข. อาณาเขตที่มีต้นไม้และสัตว์ป่า มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ค. อาณาบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ง. อาณาบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ?
ก. เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ข. เกิดจากไฟป่า ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ
ค. เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช การชะล้าง การพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมานของ “การปลูกป่าไม้เพื่อทดแทนป่าธรรมชาติ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การนำพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นที่
ข. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้
ค. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมให้กลับคืน มาดังเดิม
ง. การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้

ข้อที่ 5. พืชไร่ (Agronomy) ตามข้อใดที่จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ?
ก. พืชใบเลี้ยงเดียว
ข. พืชอาหารสัตว์
ค. พืชที่ให้น้ำตาล
ง. พืชที่ปลูกบริเวณที่ดอน

ข้อที่ 6. กะหล่ำดอก ดอกหอม ดอกกุ่ยฉ่าย จัดเป็นพืชผักประเภทใด ?
ก. ผักที่ใช้รากเป็นเครื่องปรุงรส
ข. ประเภทที่ใช้ดอกเป็นอาหาร
ค. ผักที่ใช้ลำต้นเป็นเครื่องปรุงหรือเครื่องชูรส
ง. ผักที่ใช้ลำต้นเป็นอาหารโดยตรง

ข้อที่ 7. ข้อใดคือพันธุ์ไม้ที่ปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ มีรูปทรง ลำต้น ใบ สวยงาม โดยไม่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากดอก ?
ก. พุทธรักษา ชบา ทองอุไร
ข. กะหล่ำดอก ดอกหอม ดอกกุ่ยฉ่าย
ค. เฟิร์น บอนสี ปริก
ง. กุหลาบ เยอบีร่า หน้าวัว

ข้อที่ 8. เมื่อตัดสินใจที่จะปลูกพืชชนิดใดแล้ว ผู้ปลูกควรศึกษาข้อมูลตามข้อใด ?
ก. วิธีการปลูก
ข. การปฏิบัติบำรุงรักษา
ค. ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเป็นเว็บไซด์ของโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีผสมผสานกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ?
ก. www.thai.net/wannawath
ข. www.ipmthailand.org
ค. http://thaifarmer.oae.go.th
ง. http://medplant.mahidol.ac.th

ข้อที่ 10. ในการวางแผนจัดการผลิตพืชมีขั้นตอนตามข้อใด ?
ก. กำหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ > กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทำตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช
ข. กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทำตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช > กำหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์
ค. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช > กำหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ > กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช
ง. เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช > กำหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ > กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทำตารางการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 11. เกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร ได้จัดให้มีการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 5 ส่วน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร

ข้อที่ 3. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510

ข้อที่ 4. กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเข้าช่วงการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ข. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ค. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ง. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2512

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ข. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ค. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ง. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 6. “กรมส่งเสริมการเฏษตรมีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร” คือ?
ก. คำขวัญ
ข. วิสัยทัศน์
ค. ค่านิยม
ง. พันธกิจ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 ?
ก. การตอบสนองต่อนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ข. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร
ค. การบูรณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ง. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร

ข้อที่ 8. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights