Free Load!! แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง (พร้อมเฉลย) 2558 รวมข้อสอบตำแหน่งนักบัญชี การไฟฟ้านครหลวง 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Free Load!! แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง (พร้อมเฉลย) 2558 รวมข้อสอบตำแหน่งนักบัญชี การไฟฟ้านครหลวง 2558

แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เฉพาะตำแหน่งนักบัญชีเตรียมสอบในปี 2558 มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test ข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) ข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักบัญชี กับการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558 ต้องรู้!!!!…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (ชุดที่2)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 2. การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่นตรงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อใดของการไฟฟ้านครหลวง
ก. การมีส่วนร่วม (Participation)
ข. หลักคุณธรรม (Ethics)
ค. หลักความโปร่งใส (Transparency)
ง. หลักความเสมอภาค (Equitable Treatment)

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่กรอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดไว้ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
ก. จัดวาง และทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
ข. คณะกรรมการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับของการไฟฟ้านครหลวงต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
ค. มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ
ง. มุ่งเน้นการจัดทำรายงานทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial reporting)

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของความไม่แน่นอน (Uncertainty) ตามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. หมายถึงการไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำถึงโอกาสเกิดของเหตุการณ์ในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ข. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ค. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวก ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ง. หมายถึงขั้นตอนกระบวนการ หรือกลไกซึ่งองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม ในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ

ข้อที่ 5. จากความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวงข้อใดคือ การกำหนดแนวทาง และกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม
ก. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ข. การควบคุม (Control)
ค. โอกาส (Opportunity)
ง. ความเสี่ยง (Risk)

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า

ข้อที่ 7. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์”ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. พัฒนาและเพิ่มขีดคงามสามารถในการแข่งขัน
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 8. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 9. การสร้างบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCM) รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และภัยพิบัติจัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 10. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แนวข้อสอบการจัดการการเงินและหลักบัญชี

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. นายเอ ตัดสินใจเริ่มประกอบธุรกิจค้าขายเสื้อผ้านำเข้าเป็นครั้งแรก นายเอ จำเป็นต้องใช้หลักวิชาการทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินหรือวิเคราะห์ธุรกิจในด้านใด
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. การวิเคราะห์ด้านใด มักไม่พบในการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งพบการวิเคราะห์ด้านการเงินเป็นสำคัญ
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)

ข้อที่ 3. ข้อใด คือปัจจัยที่ถูกนำมาวิเคราะห์ทางโครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)
ก. Cash Flow, BCR
ข. NPV, BCR
ค. IRR ,NPV
ง. Cash Flow Projection, NPV

ข้อที่ 4. ข้อใดคือสูตรคำนวณ ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period)
ก. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ข. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ค. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน
ง. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนทางบัญชี
ก. Accounting Rate of Return (ARR)
ข. คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยตัวเลขทางบัญชี โดยใช้ประมาณการงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า
ค. เพื่อให้ทราบว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
ก. มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ – มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย
ข. NPV มีค่าเป็น ลบ จะยอมรับโครงการ
ค. NPV มีค่าเป็น บวก จะปฏิเสธรับโครงการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. นางสาวบี ต้องการทราบว่าธุรกิจค้าขายผลไม้แปรรูป จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ นางสาวบีต้องใช้ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด มาคำนวณ
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 8. ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด เป็นวิธีที่สำคัญและจำเป็น ที่ผู้ลงทุนทุกคน ต้องประเมินก่อนเริ่มโครงการที่จะลงทุน
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 9. ความเสี่ยงด้านใด สามารถวัดได้ โดยใช้แบบจำลอง VaR (Value at Risk)
ก. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ข. ความเสี่ยงด้านตลาด
ค. ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน
ง. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถึงประเภทของแหล่งเงินทุนได้ถูกต้อง
ก. แหล่งเงินทุนระยะสั้น กำหนดชำระภายใน 2 ปี
ข. แหล่งเงินทุนระยะปานกลาง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ค. แหล่งเงินทุนระยะปานกลาง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ง. แหล่งเงินทุนระยะยาว กำหนดชำระเกิน 4 ปี

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights