HiT! มากๆ แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 2558 [พร้อมเฉลย] รวมแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ปี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HiT! มากๆ แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 2558 [พร้อมเฉลย] รวมแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ปี 58

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

เพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมการจัดหางาน ในปี 2558 ที่ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ จะนำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในปี 2558 ซึ่งเปิดสอบกว่า 48 อัตรา เปิดรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 16 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง……

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรมการจัดหางาน มีภารกิจตามข้อใด ?
ก. ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
ข. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของกรม
ค. พัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
ง. วิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางานในปี 2558 ?
ก. นายสุเมธ มโหสถ
ข. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
ค. นายธีพล ขุนเมือง
ง. นายสมบัติ นิเวศรัตน์

ข้อที่ 3. ในปัจจุบันกรมการจัดหางาน สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงแรงงงาน
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง. กระทรวงการคลัง

ข้อที่ 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 มีผลบังคับใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ข. บังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ค. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2475
ง. บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2475

ข้อที่ 5. รัฐบาลของไทยได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีใด ?
ก. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ข. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2485
ค. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2495
ง. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2505

ข้อที่ 6. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2537
ค. พ.ศ. 2538
ง. พ.ศ. 2539

ข้อที่ 7. ในช่วงแรกพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475 ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานกลางจัดหางาน ขึ้นในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดพระนคร
ข. จังหวัดธนบุรี
ค. กรุงเทพมหานครฯ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ข. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
ค. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ง. มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

ข้อที่ 9. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
ข. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
ค. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ง. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ “กองภายใน” ที่กรมการจัดหางานจัดตั้งขึ้น ?
ก. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10
ข. กองการเจ้าหน้าที่
ค. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ง. สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ?
ก. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ?
ก. พัฒนาระบบ กลไกและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ
ข. เสนอแนะนโยบาย พัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผ่อนผันการทำงานของคนต่างด้าว
ค. รวบรวม วิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานต่างด้าว
ง. พัฒนาระบบการให้บริการจัดหางานในประเทศให้ทันสมัย

ข้อที่ 13. หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกรมการจัดหางาน ตามข้อใดมีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประชาสัมพันธ์ของกรม ?
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. กองแผนงานและสารสนเทศ
ค. กองวิจัยตลาดแรงงาน
ง. กองส่งเสริมการมีงานทำ

ข้อที่ 14.ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ?
ก. http://www.doe.go.th
ข. http://www.deo.go.th
ค. http://www.doe.co.th
ง. http://www.deo.co.th

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุตคลตามข้อใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. บุคคลต่างด้าวซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต
ง. คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต

ข้อที่ 3. หากคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนต้องออกใบอนุญาตภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ?
ก. ภายในสี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค. ภายในหกวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อที่ 4. ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุไม่เกินกี่ปี ?
ก. มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันออก
ข. มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันออก
ค. มีอายุไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออก
ง. มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันออก

ข้อที่ 5. คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข. ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน
ค. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นกองทุนสำหรับดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าว
ข. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค. รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ง. ปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อที่ 8. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการ ?
ก. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ข. รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ข้อที่ 9. กรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี
ข. อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
ค. อยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี
ง. อยู่ในตำแหน่งคราวละหกปี

อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,