Hot สุดๆ แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง!! แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot สุดๆ แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง!! แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 58

แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลย

หลังจากที่ห่างหายไปนาน วันนี้เรากลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) เตรียมสอบในปี 2558 โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทในวันนี้คงหนีไม่พ้น ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 ชุดใหม่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 และ ระเบียบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 ในปี 2558 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามข้อใด ?
ก. Royal Thai Police Headquarters
ข. Headquarters Royal Thai Police
ค. Royal Thai Headquarters Police
ง. Police Royal Thai Headquarters

ข้อที่ 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงพลังงาน
ง. ไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ

ข้อที่ 3. จากประวัติตำรวจไทยยุคต้นก่อน พ.ศ. 2403 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชา ?
ก. พระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี
ข. เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี
ค. ออกญาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี
ง. สมเด็จพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี

ข้อที่ 4. จากกิจการตำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2403 ถึง พ.ศ. 2475 “กรมพลตระเวน” สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงนครบาล
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงพลังงาน

ข้อที่ 5. ธงชัยประจำหน่วยตำรวจเป็นธงซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวนกี่ธง ?
ก. ได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 4 ธง
ข. ได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 5 ธง
ค. ได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 6 ธง
ง. ได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 7 ธง

ข้อที่ 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด ?
ก. จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2403
ข. จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2497
ค. จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2503
ง. จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?
ก. รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ค. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
ง. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงภายนอกราชอาณาจักร

ข้อที่ 8. จากประกาศเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย เรื่องการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ. 2475 กิจการตำรวจได้แบ่งออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา ๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ค. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ ๑๒ ให้มีบุคคลใดทำหน้าที่ป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย
ก. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. จเรตำรวจแห่งชาติ
ค. องคมนตรี
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. คณะ “ก.ต.ช.” คือ ?
ก. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ข. คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 4. คณะ “ก.ต.ช.” มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง
ก. กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี และกฎหมาย ได้กำหนดไว้
ข. กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
ค. กำหนดและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน
ง. กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ ๓๐ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีชื่อย่อว่าอะไร
ก. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ต.ร.”
ข. มีชื่อย่อว่าอะไร “กตร.”
ค. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ตร.”
ง. มีชื่อย่อว่าอะไร “กต.ร.”

ข้อที่ 6. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังข้อใด
ก. มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
ข. เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ค. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.
ง. ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ข้อที่ 7. ในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ หากผู้ที่ถูกแต่งตั้งไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรา ๔๕ บุคคลใดสามารถอนุมัติได้
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ก.ตร.

ข้อที่ 8. ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมได้หรือไม่
ก. สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมได้
ข. ไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมได้
ค. ไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมได้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้
ง. ต้องดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าตำแหน่งเดิมเท่านั้น

ข้อที่ 9. ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่น้อยกว่ากี่เดือน
ก. ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข. ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่น้อยกว่า6เดือน
ค. ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่น้อยกว่า9เดือน
ง. ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่น้อยกว่า12เดือน

ข้อที่ 10. หากผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่
ก. ไม่ เพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่าน
ข. ไม่ เพราะผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา ๖๐
ค. เป็น เพราะผ่านการคัดเลือกแล้วตามมาตรา ๕๐
ง. เป็น เพราะผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา ๖๐

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) เตรียมสอบในปี 2558 >>>
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,