[Hot สุด!! แนวข้อสอบ PEA แนวข้อสอบ กฟภ 2257-2558] รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Hot สุด!! แนวข้อสอบ PEA แนวข้อสอบ กฟภ 2257-2558] รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557-2558

แนวข้อสอบ PEA แนวข้อสอบ กฟภ 2257-2558

แนวข้อสอบ PEA แนวข้อสอบ กฟภ 2257-2558

สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2557-2558 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า นักบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ มีตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2557-2558 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า นักบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ มาอัพเดทให้ผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบ ลองลองฝึกทำกัน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566

ข้อที่ 1. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560
ข้อที่ 2. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?
ก. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ง. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร

ข้อที่ 3. ข้อใดคือแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. จัดหาโครงสร้างพื้นฐานโดยครอบคลุมการพัฒนาในส่วน Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Server Cloud และ Desktop Cloud
ข. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย และนําข้อมูลที่ได้ จาก Grid มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ค. การพัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหลักและระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. Organization and Structure เป็นแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 5. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้นําและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ข. ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
ค. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสําคัญ
ง. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. กรรมการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (ประชาชน) และผู้ร่วมงาน
ข. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. กรรมการต้องบริหารงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันมิชอบจากการทํางานไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

ข้อที่ 7. ข้อใดคือจรรยาบรรณวิชาชีพหลักในตำแหน่งวิศวกร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?
ก. เต็มใจให้บริการและมีความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
ข. ไม่รับสิ่งของหรือสินบนจากผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต การเชื่อใจกันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันและผู้รับบริการ
ง. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทําอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือจรรยาบรรณของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา
ข. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. รักษาระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนไปในทาง เสื่อมเสียทั้งต่อตนเอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
ข. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ (รัฐบาล)
ค. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ง. ความรับผิดชอบต่อรายได้ของตนเอง

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 การให้ความร่วมมือกับรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการจัดเป็นความรับผิดชอบตามข้อใด ?
ก. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
ข. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ (รัฐบาล)
ค. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ง. ความรับผิดชอบต่อรัฐ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟภ. 2557 คลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,