[Hot] แนวข้อสอบ ธกส call center พร้อมเฉลย 2557 รวมแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร call center พร้อมเฉลย 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Hot] แนวข้อสอบ ธกส call center พร้อมเฉลย 2557 รวมแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร call center พร้อมเฉลย 57

แนวข้อสอบ ธกส call center

แนวข้อสอบ ธกส call center

รวมแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ตำแหน่ง call center เตรียมสอบในปี 2557 มีเนื้อหาของ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง Call Center และ แนวข้อสอบพรบ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
1. ในทศวรรษใด ของ ธ.ก.ส. ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ก. ทศวรรษที่ 3 ข. ทศวรรษที่ 4
ค. ทศวรรษที่ 5 ง. ทศวรรษที่ 6

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2510
ค. พ.ศ. 2511 ง. พ.ศ. 2512

3. ในช่วงปรับบทบาท สู่ธนาคารพัฒนาชนบท ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง
ก. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) : พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบวงจร
ข. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) : มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ
ค. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2530-2539) : ช่วยเหลือเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน-จัดตั้งสถาบันเกษตรกร
ง. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2530-2539) : มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ

4. กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ใด
ก. 2539 ข. 2540
ค. 2541 ง. 2542

5. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ของ ธ.ก.ส.
ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ข. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
ค. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของแม่บ้าน
ง. ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการ

6. ข้อใดให้ความหมายวิสัยทัศน์ (Vision) ของ ธ.ก.ส. ได้ชัดเจนที่สุด
ก. นายหนึ่งเล่าว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

7. ข้อใดไม่ใช่หลักการและแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ก. เป็นกลไกของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง มีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยแก่ภาคการเกษตรและชนบท โดยมีการบริหารจัดการ และระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ค. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินงานที่ มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ง. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้าง องค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

8. ข้อใดคือพันธกิจ (Mission) ของ ธ.ก.ส. เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ
ก. พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข. บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดให้ความหมายวิสัยทัศน์ (Vision) ของ ธ.ก.ส. ได้ชัดเจนที่สุด
ก. นายหนึ่งเล่าว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

10. ข้อใดสามารถเรียงลำดับแผนผังองค์กร ธ.ก.ส. ได้ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการธนาคาร > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการตรวจสอบ
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
ค. คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง
ง. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง > คณะกรรมการตรวจสอบ

11. ข้อใดจับคู่ ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ ธ.ก.ส. ตาม SPARK ได้ถูกต้อง
ก. ความยั่งยืน : S ข. ความยั่งยืน : P
ค. การมีส่วนร่วม : P ง. การมีส่วนร่วม : S

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง Call Center

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในขณะสนทนากับลูกค้า หากเจอลูกค้าที่พูดหยาบคาย ควรจะทำอย่างไร
ก. ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่แจ้งเรื่องเหล่านี้ให้เราได้รับทราบถึงปัญหานี้ครับ/ค่ะท่าน
ข. เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ผม/ดิฉันขอแนะนำให้ท่าน (แจ้งแนวทางในการแก้ปัญหา)… ครับ/ค่ะ
ค. ผม/ดิฉันเข้าใจเป็นอย่างดีว่าท่านรู้สึกเช่นใดครับ/ค่ะท่าน
ง. ผม/ดิฉันเข้าใจในปัญหาของท่านเป็นอย่างดีครับ/ค่ะท่าน แต่ตอนนี้ขอความกรุณาให้ท่านใช้ภาษาที่สุภาพกว่านี้ เพื่อดำเนินการสนทนาต่อไป ครับ/ค่ะ

ข้อที่ 2. พนักงาน Call Center ที่มีประสิทธิภาพต้องมีคุณลักษณะตามข้อใด
ก. มีน้ำเสียงสุภาพ นุ่มนวล และพูดชัดเจน
ข. มีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค. ใส่ใจเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ความรู้ในข้อใดคือสิ่งที่ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ที่ดีควรมี
ก. ความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
ข. การใช้ระบบ และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการบริการลูกค้า
ค. ทักษะการให้บริการด้านต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือทักษะการให้บริการ ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ควรมี
ก. ทักษะการพูด-การฟัง
ข. ทักษะการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า
ค. ทักษะการใช้คำพูดที่เหมาะสมในการบริการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่สำคัญที่สุด
ก. การบรรลุถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้
ข. การสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ค. การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการทำงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. แหล่งที่มาของข่าวสาร/ผู้ส่งสาร กระบวนการสื่อสาร ประสิทธิภาพของผู้ส่งสารจะขึ้นอยู่กับอะไร
ก. ทัศนคติ
ข. ความพยายาม
ค. ความคิด
ง. ระบบงาน

ข้อที่ 7. ข้อเท็จจริงหรือข้อความที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการสื่อความหมายแก่ผู้รับ เช่น ภาษากาย ภาษาพูด ภาษาเขียน คือ??
ก. สาร
ข. คำพูด
ค. ภาษา
ง. อักขระ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือการวางสายโทรศัพท์อย่างมีมารยาท ที่สุด
ก. วางสายก่อนลูกค้าปลายทาง
ข. รอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบการสนทนาก่อน
ค. บอกปลายสายว่า แค่นี้ก่อนนะครับ/คะ
ง. บอกปลายสายว่า ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับ…..ขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ/คะ แล้ววางสายก่อน

ข้อที่ 9. การโฆษณาสินค้าที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน จัดเป็นการพูดเพื่อจุดมุ่งหมายใด
ก. การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
ข. การพูดเพื่อหาความจริง
ค. การพูดเพื่อขายของ
ง. การพูดหลอกลวง

ข้อที่ 10. คุณสมบัติที่ดีในการพูดโทรศัพท์ของผู้ให้บริการคือ
ก. ไม่อดทนกับผู้ที่พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง หรือพูดต่อความยาวสาวความยืด
ข. โกรธเมื่อมีผู้โทรศัพท์มาผิด
ค. เสียอารมณ์เสียเมื่อมีงานล้นมือ แล้วไประบายออกขณะพูดโทรศัพท์
ง. ยิ้มเสมอเวลาพูดโทรศัพท์จะทำให้น้ำเสียงเป็นกันเอง และนุ่มนวลไพเราะ

ข้อที่ 11. ตามพจนานุกรมออนไลน์เมอเรียม-เว็บสเตอร์ (Merriam – Webster Online Dictionary) ได้นิยามความหมายของ “การสื่อสาร” ว่าอย่างไร
ก. กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล โดยผ่านระบบสัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน
ข. การให้และการรับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร
ค. แนวคิดของการโต้ตอบ แบ่งปัน และมีปฏิสัมพันธ์กันด้วย
ง. การทำอีกฝ่ายเข้าใจสิ่งที่เรากระทำ

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “Communication in Organization” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ข. การสื่อสารอย่างเป็นทางการ
ค. การสื่อสารในองค์กร
ง. การสื่อสารในครัวเรือน

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,