[Load Free!] แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ตำแหน่ง Call Center วุฒิปริญญาตรี 2557 แนวข้อสอบ ธกส Call Center 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Load Free!] แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ตำแหน่ง Call Center วุฒิปริญญาตรี 2557 แนวข้อสอบ ธกส Call Center 2557-2558

แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ตำแหน่ง Call Center

แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ตำแหน่ง Call Center

เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) พร้อมเฉลย วุฒิปริญญาตรี 2557 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง Call Center ความรู้เกี่ยวกับระบบ (Call Center) การสื่อสารให้ลูกค้าพึงพอใจ ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ควรมี ทักษะการให้บริการ ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ควรมี การใช้ระบบ และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการบริการลูกค้า ทักษะการพูด-การฟัง การจับประเด็นความต้องการของลูกค้า การใช้คำพูดที่เหมาะสมในการบริการ และเนื้อหาอื่นๆที่ผ้สมัครสอบในตำแหน่ง call center ต้องรู้….

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง Call Center

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อมนุษย์สามารถแบ่งได้กี่ประเภท
ก. สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ข. สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
ค. สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท
ง. สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “Communication in Organization” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ข. การสื่อสารอย่างเป็นทางการ
ค. การสื่อสารในองค์กร
ง. การสื่อสารในครัวเรือน

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร
ก. ผู้ส่งสาร (Sender) หรือผู้สื่อสาร(Communicator)
ข. เนื้อหา (Message)
ค. สื่อหรือช่องทางในการนำสาร (Medium or Channel)
ง. ปฏิกิริยาไม่สนองกลับ ( NoFeedback)

ข้อที่ 4. คุณสมบัติที่ดีในการพูดโทรศัพท์ของผู้ให้บริการคือ
ก. ไม่อดทนกับผู้ที่พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง หรือพูดต่อความยาวสาวความยืด
ข. โกรธเมื่อมีผู้โทรศัพท์มาผิด
ค. เสียอารมณ์เสียเมื่อมีงานล้นมือ แล้วไประบายออกขณะพูดโทรศัพท์
ง. ยิ้มเสมอเวลาพูดโทรศัพท์จะทำให้น้ำเสียงเป็นกันเอง และนุ่มนวลไพเราะ

ข้อที่ 5. ในขณะสนทนากับลูกค้าหากลูกค้ารู้สึกไม่พอใจ พนักงาน call center ควรทำอย่างไร
ก. โอนสายให้เพื่อน call center คนอื่น
ข. ชวนลูกค้าคุยเรื่องอื่น
ค. บอกลูกค้าให้ใช้ความอดทน
ง. ให้รับฟังลูกค้าด้วยความอดทน โดยไม่พูดแทรก ย้อนคำ เถียง หรือแสดงพฤติกรรมที่เป็นการไม่ให้เกียรติลูกค้า เมื่อลูกค้าพูดจบ ให้แสดงความกระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

ข้อที่ 6. ข้อใดคือการวางสายโทรศัพท์อย่างมีมารยาท ที่สุด
ก. วางสายก่อนลูกค้าปลายทาง
ข. รอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบการสนทนาก่อน
ค. บอกปลายสายว่า แค่นี้ก่อนนะครับ/คะ
ง. บอกปลายสายว่า ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับ…..ขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ/คะ แล้ววางสายก่อน

ข้อที่ 7. วิถีทางที่จะส่งข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ
ก. การสื่อสารแบบเผชิญหน้า
ข. การสื่อสารใน Face book,Line
ค. การสื่อสารในโทรศัพท์
ง. การสื่อสารผ่านภาษากาย

ข้อที่ 8. ข้อใดคือสิ่งที่ไม่ควรคำนึงถึงในการแปลข้อมูลข่าวสาร ความคิด และความรู้สึก ผ่านภาษาพูด
ก. การระมัดระวังในการเลือกคำ
ข. การเลือกใช้รูปแบบข้อมูล
ค. การจัดลำดับความสำคัญ
ง. ความเคยชินในการพูด

ข้อที่ 9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่สำคัญที่สุด
ก. การบรรลุถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้
ข. การสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ค. การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการทำงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ข้อใดคือทักษะการให้บริการ ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ควรมี
ก. ทักษะการพูด-การฟัง
ข. ทักษะการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า
ค. ทักษะการใช้คำพูดที่เหมาะสมในการบริการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ในขณะสนทนากับลูกค้า หากเจอลูกค้าที่ชอบโวยวาย ควรจะทำอย่างไร
ก. ผม/ดิฉันขออภัยเป็นอย่างสูงที่ท่านรู้สึกเช่นนั้นครับ/ค่ะ
ข. ผม/ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือท่านครับ/ค่ะ
ค. สิ่งที่ผม/ดิฉันสามารถดำเนินการได้ในตอนนี้คือ….
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 12. สิ่งใดที่ไม่ควรกระทำขณะสนทนากับลูกค้า
ก. พูดน้อยฟังมาก
ข. พูดสอดแทรกกลางคัน
ค. ไม่คัดค้านความคิดเห็นบางอย่างของลูกค้าซึ่งหน้า
ง. พยายามอย่าให้ลูกค้าจับเอาประเด็นที่พูดไปปนกับอีกประเด็น

ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ชุดที่ 1)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
ก. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
ข. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ค. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำคัญ

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2510
ค. พ.ศ. 2511 ง. พ.ศ. 2512

3. ในช่วงปรับบทบาท สู่ธนาคารพัฒนาชนบท ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง
ก. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) : พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบวงจร
ข. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) : มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ
ค. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2530-2539) : ช่วยเหลือเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน-จัดตั้งสถาบันเกษตรกร
ง. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2530-2539) : มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ

4. ในทศวรรษใด ของ ธ.ก.ส. ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ก. ทศวรรษที่ 3 ข. ทศวรรษที่ 4
ค. ทศวรรษที่ 5 ง. ทศวรรษที่ 6

5. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ของ ธ.ก.ส.
ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ข. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
ค. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของแม่บ้าน
ง. ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการ

6. ข้อใดไม่ใช่หลักการและแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ก. เป็นกลไกของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยแก่ภาคการเกษตรและชนบท โดยมีการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ค. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ง. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้าง องค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

7. ข้อใดให้ความหมายวิสัยทัศน์ (Vision) ของ ธ.ก.ส. ได้ชัดเจนที่สุด
ก. นายหนึ่งเล่าว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

8. ข้อใดคือพันธกิจ (Mission) ของ ธ.ก.ส. เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ
ก. พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข. บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดจับคู่ ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ ธ.ก.ส. ตาม SPARK ได้ถูกต้อง
ก. ความยั่งยืน : S ข. ความยั่งยืน : P
ค. การมีส่วนร่วม : P ง. การมีส่วนร่วม : S

10. ข้อใดสามารถเรียงลำดับแผนผังองค์กร ธ.ก.ส. ได้ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการธนาคาร > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการตรวจสอบ
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
ค. คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง
ง. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง > คณะกรรมการตรวจสอบ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,