NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว
ตัวอย่างแนวข้อสอบสำหรับการเตรียมสอบ นายสิบตํารวจ ประจำปี 2556 นี้ เป็นเนื้อหาของสายปราบปราม มีเนื้อหารของรายวิชา ภาษาไทย ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งที่ออกสอบโดยตัวอย่างแนวข้อสอบในประกาศนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆดังนี้ หลักในการใช้ภาษาไทย เสียงและอักษรในภาษาไทย ไตรยางศ์ การผันอักษร คำเป็น-คำตาย คำครุ-คำลหุ การอ่าน-เขียน การใช้ภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำลักษณะนาม คำอุปมา-อุปไมย / คำพ้องรูป-พ้องเสียง / คำคล้องจอง / คำบุพบท คำที่มีความหมายใกล้เคียงและสับสน คำราชาศัพท์ / คำสุภาพ NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว

NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว

แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม

NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว

เนื้อหาเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาไทย อาทิ การวิเคราะห์/สังเคราะห์ บทความ รสวรรณคดี โวหาร ภาพพจน์ เป็นต้น ลองไปดูตัวอย่างแนวข้อสอบสำหรับการเตรียมสอบ นายสิบตํารวจ ประจำปี 2556 กันเลยคะ NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว
1.ข้อใดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
ก. กรับ        ข. ปราบ        ค. ขลัง        ง. สร้าง

2.คำว่า “ กุลสตรี’’ อ่านอย่างไร
ก. กุน-ละ-สะ-ตรี
ข. กุน-ละ-สัด-ตรี
ค. กุน-สัด-ตรี
ง. กุ-ละ-สัด-ตรี

3./ต/, /ท/, /น/  คือเสียงพยัญชนะที่เกิดจากส่วนใดขณะออกเสียง
ก. เพดานอ่อน
ข. ฟันและปุ่มเหงือก
ค. ริมฝีปากและฟัน
ง. ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง

4. ข้อใดมีเสียงพยัญชะต้นเหมือนคำว่า “ รัก ”
ก.  บัณฑิต            ข.  กราบ
ค.  กลัว                ง.  ฤทธิ์

5. ข้อใดจับคู่การออกเสียงพยัญชนะต้นได้ตรงกัน
ก.  ศรี- ทรุด                ข. หมา – หา
ค.  ปรอท – ปราบ            ง. ทราบ – จันทรา

6. ข้อใดเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด
ก.  อิ  เอะ  โอ                ข. โอะ  เอาะ  ออ
ค.  เอีย  อัว เอะ                ง.  แอะ  อึ  อุ

7. ข้อใดกล่าวถึงสระได้ถูกต้อง
ก.  สระเดี่ยว เรียกอีกอย่างว่า สระแท้
ข.  สระแท้มี 17 เสียง
ค.  สระประสมมี 4 เสียง
ง.  สระประสม เรียกอีกอย่างว่า สระแปร

8. คำในข้อใดเป็นพยางค์ปิดทั้งหมด
ก.  ทั้ง  เต่า  ไป  มา            ข. สอง  ว่า  สี  ข้อ
ค.  คลอง  นั่ง  ใจ  น้ำ            ง.  ที่  ข้อ  ปี  เข้า

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  จาก มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ ปา
ข.  แสร้ง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ กล้ำ
ค.  ท่อง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ จำ
ง.  แพว มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ แก้ว

10. ข้อใดเป็นพยางค์ปิดทุกพยางค์
ก. ไฟดับ          ข. อำลา         ค. หมูอ้วน          ง. ข้อสอบ
NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว
นอกจากนี้ทางเรายังมีตัวอย่างแนวข้อสอบเตรียมสอบ นายสิบตํารวจ ประจำปี 2556 ในรายวิชาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นของสายอำนวยการเเละสายปราบปราม ท่านสามารถดูตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาต่างๆได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ได้ลยคะ
NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว
อ่านแนวข้อสอบต่อ >>>

เตรียมสอบ นายสิบตำรวจสาย อำนวยการ คลิก !!

เตรียมสอบ นายสิบตำรวจสาย ปราบปราม คลิก !!

NEW!! แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 [วิชาภาษาไทย] แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สายปราบปราม ที่นี่ที่เดียววว

Tags: , , , ,