NEWS!! สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ เปิดสอบกว่า 371 อัตรา!! สมัครสอบ กปภ สํานักงานใหญ่ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEWS!! สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ เปิดสอบกว่า 371 อัตรา!! สมัครสอบ กปภ สํานักงานใหญ่ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค

สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค

ล่าสุด!!! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 371 อัตราทั่วประเทศ โดยหลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทข่าวการรับสมัครไปแล้วคร่าวๆ วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ยังไม่ได้ลงอาทิ รายละเอียดการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก การประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน และ รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก อาทิวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) และ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)…..

1. การชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 270 บาท ประกอบด้วย
– ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 240 บาท
– ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทาง Internet จำนวน 30 บาท

นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก ที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคารและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จะไม่มีการคืนเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2. การประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
กปภ. จะประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบ วัน เวลาและห้องสอบของแต่ละตำแหน่งให้ทราบภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทาง http://pwa.thaijobjob.com และ www.pwa.co.th ทั้งนี้ทาง กปภ. ได้กำหนดการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ​มหาวิทยาลัยรังสิต

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน
– หลักฐานการชำระเงิน
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเจ้าของบัตรหากไม่มีหลักฐานมาให้ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าห้องสอบ

4. การสอบคัดเลือก
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)
– วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
สมัครสอบคลิก!!!!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 5 คลิก!!!

Tags: , , , ,