[PDF แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ปี 2558] วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และพันธกิจ ของกรมการจัดหางาน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[PDF แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ปี 2558] วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และพันธกิจ ของกรมการจัดหางาน

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ปี 2558

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ปี 2558

หลังจากที่ห่างหายจากการอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ไปหลายวัน วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 สำหรับเตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กับกรมการจัดหางาน เปิดสอบ ในปี 2558……

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. รัฐบาลของไทยได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีใด ?
ก. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ข. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2485
ค. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2495
ง. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2505

ข้อที่ 2. ในช่วงแรกพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475 ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานกลางจัดหางาน ขึ้นในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดพระนคร
ข. จังหวัดธนบุรี
ค. กรุงเทพมหานครฯ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
ข. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
ค. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ง. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

ข้อที่ 4. “มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์” คือ………….ของกรมการจัดหางาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ค่านิยม
ง. เป้าหมาย

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ข. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
ค. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ง. มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

ข้อที่ 6. ข้อใดคือหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ?
ก. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ?
ก. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
ค. พัฒนา ระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกรมการจัดหางาน ตามข้อใดมีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประชาสัมพันธ์ของกรม ?
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. กองแผนงานและสารสนเทศ
ค. กองวิจัยตลาดแรงงาน
ง. กองส่งเสริมการมีงานทำ

ข้อที่ 9. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่ จังหวัด ?
ก. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ข. สำนักงานเลขานุการกรม
ค. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ง. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10

ข้อที่ 10. ในปัจจุบันกรมการจัดหางาน สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงแรงงงาน
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง. กระทรวงการคลัง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลซึ่งประสงค์จะทำงานโดย เรียกหรือรับค่าจ้างเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นคือ ?
ก. ตัวแทนจัดหางาน
ข. คนหางาน
ค. คนทดสอบฝีมือ
ง. คนสมัครงาน

ข้อที่ 2. สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 8 บุคคลตามข้อใดมีอำนาจออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ?
ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. อธิบดีกรมการจัดหางาน

ข้อที่ 4. หากผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข. ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ค. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวัน
ง. ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

ข้อที่ 5. ในการยื่นคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามมาตราที่15 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องวางหลักประกันสำหรับตัวแทนจัดหางานแต่ละคน ไว้คนละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสองหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ข. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสามหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ค. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสี่หมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ง. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละห้าหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 25 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. จัดให้มีสมุดทะเบียน บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน ตามแบบและรายการที่อธิบดีกำหนด
ข. จัดให้ทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำปี ตามรัฐมนตรีกำหนด
ค. จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน ตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 7. ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดกับมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
ข. มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ จำนวนทุนทั้งหมด
ค. ต้องเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ง. มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 9

ข้อที่ 8. ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทำงานแล้วแต่ไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบวัน
ข. แจ้งเป็นหนังสือให้สถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบห้าวัน
ค. จัดการให้คนหางานเดินทางกลับประเทศไทย โดยออก ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่คนหางาน จนกว่าคนหางานจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 9. การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 10. หากนายจ้างในต่างประเทศต้องการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้างในประเทศไทยด้วยตนเองเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ นายจ้างในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. รับสมัครได้เลย
ข. ต้องดำเนินการผ่านสถานทูตในประเทศนั้น
ค. ต้องดำเนินการผ่านสถานกงสุลในประเทศนั้น
ง. ไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่ติดต่อให้สำนักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให้

ข้อที่ 11. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามข้อใด ?
ก. เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ นายจ้าง หรือคนหางานส่งเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ข. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน
ค. เงินจากผลกำไรจากกองทุนอื่นๆ
ง. เงินจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

ข้อที่ 12. คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ง. นายกรัฐมนตรี

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,