[Shared File] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงนักบัญชี รวมข้อสอบนักบัญชี สอบการไฟฟ้านครหลวง ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Shared File] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงนักบัญชี รวมข้อสอบนักบัญชี สอบการไฟฟ้านครหลวง ปี 2558

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงนักบัญชี

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงนักบัญชี

หลังจากที่มีผู้สนใจแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง หลายๆท่านได้มาคอมเม้นว่าต้องการตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงในตำแหน่งนักบัญชี วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งนักบัญชีมาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 อัพเดทล่าสุดถึงปี พ.ศ. 2557 มีเนื้อหาของความรู้ต่างๆที่ผู้สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งนักบัญชี ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบตำแหน่งนักบัญชี ในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี

ข้อที่ 1. การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จัดเป็น วิธีการทดสอบการปฏิบัติตามระบบในข้อใด
ก. การทดสอบรายการบัญชี
ข. การปฏิบัติงานซ้ำ
ค. การสอบถามและการสังเกตการณ์
ง. การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ

ข้อที่ 2. หลักฐานในการสอบบัญชีหมายถึง??
ก. สมุดบันทึกที่ ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ข. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ค. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการที่ตรวจสอบนั้นไม่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้เพียงใด
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของความเสี่ยงในการสอบบัญชีสืบเนื่อง (Inherent Risk : IR ) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เป็นความเสี่ยงที่มักจะมีอยู่โดยธรรมชาติจากการที่กิจการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ เช่น กิจการทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน อาจมีความเสี่ยงจากการเก็บหนี้ไม่ได้ตามกำหนด เป็นต้น
ข. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ไม่พบความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญเช่น ผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เลือกตัวอย่างไม่ถูกต้อง
ค. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของลูกค้าซึ่งไม่อาจป้องกัน หรือแก้ไขข้อผิดพลาด (Control risk) ได้
ง. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ที่ให้ผู้ไม่มีความรู้ มาดำเนินการให้

ข้อที่ 4. การแสดงความเห็นต่องบการเงินมีกี่แบบ อะไรบ้าง
ก. มี 2 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION)
ข. มี 3 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION),แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION)
ค. มี 4 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION),แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION),แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง (ADVERSE OPINION)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ Accounting ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข. การบัญชี
ค. พนักงานเก็บเงิน
ง. ผู้ทำบัญชี

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการปฏิบัติของการทำบัญชี
ก. การรวบรวม (Collecting)
ข. การบันทึก (Recording)
ค. การจำแนก (Classifying)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 7. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ก. สภาวิชาชีพบัญชี
ข. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)
ค. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบ.ช.)
ง. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี
ก. เป็นแนวทางสำหรับบุคคลทั่วไปในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีในอนาคตและในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบัน
ข. เป็นแนวทางสำหรับผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
ค. ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ง. ให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินและหลักบัญชี
ข้อที่ 9. การวิเคราะห์ด้านใด มักไม่พบในการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งพบการวิเคราะห์ด้านการเงินเป็นสำคัญ
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)

ข้อที่ 10. ข้อใดคือสูตรคำนวณ ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period)
ก. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ข. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ค. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน
ง. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน

ข้อที่ 11. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
ก. มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ – มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย
ข. NPV มีค่าเป็น ลบ จะยอมรับโครงการ
ค. NPV มีค่าเป็น บวก จะปฏิเสธรับโครงการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด เป็นวิธีที่สำคัญและจำเป็น ที่ผู้ลงทุนทุกคน ต้องประเมินก่อนเริ่มโครงการที่จะลงทุน
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. ) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 13. ข้อใดกล่าวถึงประเภทของแหล่งเงินทุนได้ถูกต้อง
ก. แหล่งเงินทุนระยะสั้น กำหนดชำระภายใน 2 ปี
ข. แหล่งเงินทุนระยะปานกลาง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ค. แหล่งเงินทุนระยะปานกลาง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ง. แหล่งเงินทุนระยะยาว กำหนดชำระเกิน 4 ปี

ข้อที่ 14. ข้อใด ไม่ใช่สูตร 5 C ในการกู้เงิน
ก. Characteristics (ลักษณะความตั้งใจ)
ข. Capacity (ความสามารถในการชำระหนี้)
ค. Collateral (หลักประกัน)
ง. Coordination (การทำงานประสานกัน)

ข้อที่ 15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะยาวจาก
ก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก
ข. MAI ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบริษัทที่มีขนาดใหญ่
ค. MAI มีทุนชำระแล้วหลัง IPO มีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
ง. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อที่ 16. การพัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ที่ครอบคลุมเรื่องใด
ก. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับล่าง
ข. นโยบายในการกำหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit)
ค. นโยบายการบริหารวิกฤติการณ์สภาพการเงิน
ง. นโยบายการแบ่งแยกหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,