[[TEST ก่อนสอบ!]] แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ดาวน์โหลด!! แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[[TEST ก่อนสอบ!]] แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ดาวน์โหลด!! แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2015

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6

หลังจากที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายป้องกันและปราบปราม ประจำปี พ.ศ. 2558 กว่า 5,000 อัตรา ก็ได้มีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม เลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 มาอัพเดทลงเว็บเพื่อเอาใจเพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม ในปี 2558 หวังว่าตัวอย่างแนวข้อสอบจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ….

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคือคุณลักษณะตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ความพอประมาณ” ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ข. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
ค. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
ง. การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ข้อที่ 3. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ คือ
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่กี่ส่วน
ก. มีหลักพิจารณาอยู่ 2ส่วน
ข. มีหลักพิจารณาอยู่ 3ส่วน
ค. มีหลักพิจารณาอยู่ 4ส่วน
ง. มีหลักพิจารณาอยู่ 5ส่วน

ข้อที่ 5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540
ข. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
ค. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2540
ง. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542

ข้อที่ 6. ข้อใดคือแนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
ก. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
ข. แก่งแย่งเพื่อผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
ค. หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการหาผลประโยชน์จากการค้าขาย
ง. ยึดถือการประกอบอาชีพค้าขาย หาผลประโยชน์จากการค้าขาย

ข้อที่ 7. ข้อใดคือความเสี่ยงที่เกษตรกรมักพบเป็นประจำ ในการทำเกษตรกรรม
ก. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร
ข. ความเสี่ยงในราคาและการพึ่งพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ
ค. ความเสี่ยงด้านน้ำ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. จากปัญหาความเสี่ยงที่เกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมมักพบเป็นประจำ จะสามารถแก้ปัญหาตามทฤษฎีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร
ก. ต้องหาแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข. ต้องหาแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. ต้องหาแนวทางหรือหลักการมากู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย และทำระบบบริหารจัดการดินและน้ำให้ยั่งยืน
ง. ต้องหาแนวทางหรือหลักการมาบริหารจัดการฝนให้ตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดปี เพื่อความเสี่ยงด้านน้ำ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง

ข้อที่ 9. “พอประมาณ” ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรหรือส่วนราชการอย่างไร
ก. พนักงานควรรู้จักให้โอกาสแก่บุคคลในองค์กร ในสิ่งที่สมควรได้ หรือตามความสามารถของพนักงานอย่างแท้จริง และรู้จักให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองด้วยตนเองด้วย เพื่อให้บุคลากรสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยเช่นกัน
ข. พนักงานควรคำนึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การใช้เหตุผลในการบริหารคน และการตัดสินใจต่าง ๆ อย่างรอบคอบมากกว่าใช้อารมณ์ส่วนตัว และเป็นธรรม
ค. พนักงานควรตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น ในทางดีหรือร้าย
ง. พนักงานควรมีความเชื่อว่าการพัฒนาต้องมีความยั่งยืน เสมอภาค เคารพธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความระมัดระวัง ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ในทุกเรื่องและมุ่งหวังประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น

ข้อที่ 10. หลักธรรมใดเหมาะกับนโยบายปรองดอง ในปัจจุบัน
ก. ขันติธรรม
ข. วิริยธรรม
ค. สุจิรตธรรม
ง. ถุกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,