((TOP!!!!)) แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายปราปราม รวมข้อสอบนายสิบตํารวจ พร้อมเฉลย ปี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม

((TOP!!!!)) แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายปราปราม รวมข้อสอบนายสิบตํารวจ พร้อมเฉลย ปี 2015
หลังจากห่างหายจากการอัพเดทไปหลายวัน สำหรับตัอย่างแนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายปราปราม วันนี้เรากลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกัน โดยหลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษไปแล้ววันนี้เรากลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายปราปราม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และ กฎต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา เเละความรู้อื่นๆที่ผู้สมัครสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายป้องกันและปราปราม ต้องรู้ !!!!!!

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดให้ความหมายของ การสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ชัดเจน ครบถ้วนที่สุด
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่
ข. การแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการ กระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใด
ค. การแสวงหาหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อที่จะทราบว่า ข้าราชการตำรวจผู้ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือถูกร้องเรียนได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใด
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใด ว่าได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ ประการใด
2. กรณีไม่ใช่ข้อใด ที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
ก. ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย หรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
ข. ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย
ค. มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดย ผู้ร้องเรียนนั้นไม่ได้แจ้งชื่อ และที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน
ง. มีบัตรสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยตามปกติการร้องเรียน กล่าวโทษข้าราชการตำรวจว่ากระทำผิดวินัยในลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ห้ามมิให้รับฟังเว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้น ระบุข้อเท็จจริง พยานหลักฐานกรณีแวดล้อม และหรือระบุพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสาร ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนได้
3. บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนยกเว้นนายกรัฐมนตรี และ คณะกรรมการสืบสวนได้
ก. นายเอมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน
ข. นายบีรู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ค. นายซีเป็นคู่กับผู้ร้องเรียนกล่าวหา
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวน
ก. ประธานกรรมการ ต้องมีตำแหน่งและยศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
ข. กรณีเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ผู้ทำการสืบสวนต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันตำรวจเอก
ค. กรณีเป็นราชการส่วนภูมิภาคต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยตำรวจโท
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ก. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้เฉพาะครั้งที่มีความสำคัญระดับประเทศ
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา
ค. ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสืบสวน
ง. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่ กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
6. กรณีการลงมติของที่ประชุม มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใครเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ก. ประธานในที่ประชุม ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
7. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ต้องดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนได้รับทราบคำสั่ง
ก. 30 วัน ข. 45 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
ก. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ข. พยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
ค. ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สส.๒ ที่ ก.ตร. กำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่า 3 คน จึงจะสืบสวนได้
ข. ก่อนเริ่มสอบปากคำพยานให้คณะกรรมการสืบสวนแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสืบสวนมีฐานะเป็นเจ้า พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสืบสวนอาจเป็นความผิดตาม กฎหมาย
ค. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสืบสวน ให้สัญญา เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ ถ้อยคำอย่างใดๆ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกถ้อยคำ
ก. ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ
ข. ให้กรรมการสืบสวนผู้ร่วมสืบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนหรือผู้สืบสวนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุก แห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ค. ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำที่อยู่ในที่สืบสวนไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น
ง. ถูกทุกข้อ
11. ในกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวน ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปก็ได้
ข. ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยต้องสืบสวนต่อไปจนสิ้นสุด
ค. ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา ทราบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
12. ข้อใดคือสาระสำคัญ ของรายงานการสืบสวน
ก. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
ข. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างไรบ้าง
ค. ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดวินัย หรือไม่
ง. ถูกทุกข้อ
13. การคัดค้านกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ให้ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนภายในกี่วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง
ก. 5 วัน ข. 7 วัน
ค. 9 วัน ง. 15 วัน
14. การพิจารณาการคัดค้าน ผู้ที่ได้รับหนังสือคัดค้านอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมและให้พิจารณาสั่งการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่เกินกี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 30 วัน ง. 45 วัน
15. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้าร่วมฟังได้หรือไม่
ก. ได้ โดยผู้ถูกกล่าวหาจะนำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนจำนวนไม่เกิน 1คนเข้าร่วมฟังก็ได้
ข. ได้ โดยผู้ถูกกล่าวหาจะนำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนจำนวนไม่เกิน 2 คนเข้าร่วมฟังก็ได้
ค. ไม่ได้ เนื่องจาก ผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นที่เข้าร่วมฟังก็ได้
ง. ไม่ได้ เนื่องจาก ทนายความหรือที่ปรึกษาเท่านั้นที่เข้าร่วมฟังได้

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,