TOP!!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558 รวมข้อสอบ Adtitude Test ความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. Adtitude Test 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP!!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558 รวมข้อสอบ Adtitude Test ความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. Adtitude Test 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558 รวมข้อสอบ Adtitude Test รวมแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test เตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปี 2558 แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เตรียมสอบ ปี 2558 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบ ธ.ก.ส. ในตำแหน่งการเงิน และ พัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปี 2558…

แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test เตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปี 2558

จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้ โดยใช้เวลา 30 นาที
ข้อ 1 . 0 -8 -11 -19 -12 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13
ข. 14
ค. 74
ง. -74

ข้อ 2 . -196 -1 -3 193 196 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 393
ข. -393
ค. 394
ง. -394

ข้อ 3. 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. -14,898
ค. -15,233
ง. -17,433

ข้อ 4 . -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998

ข้อ 5. 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

ข้อ 6 . 0 913 938 1,475 2,014…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,999
ข. -2,458
ค. 2,549
ง. 2,454

ข้อ 7. -88 -12 23 59 1,069…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -7,795
ข. -7,796
ค. -7,797
ง. -7,798

ข้อ 8. -4 -7 -12 -18 -24…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -25
ข. -26
ค. -28
ง. -29

ข้อ 9 . 99 206 -572 -1,318 -2,118…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -2,118
ข. -2,706
ค. -3,797
ง. -4,798

ข้อ 10. 7 -11 -45 20 184…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 286
ข. 447
ค. 512
ง. 657

ข้อ 11. -111 -223 -449 -566 -791…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -786
ข. -807
ค. -886
ง. -901

ข้อ 12. -9 -10 88 113 -207…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -245
ข. -356
ค. -528
ง. -745

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เตรียมสอบ ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2510
ค. พ.ศ. 2511 ง. พ.ศ. 2512

ข้อที่ 2. ในทศวรรษใด ของ ธ.ก.ส. ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ก. ทศวรรษที่ 3 ข. ทศวรรษที่ 4
ค. ทศวรรษที่ 5 ง. ทศวรรษที่ 6

ข้อที่ 3. กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ใด
ก. 2539 ข. 2540
ค. 2541 ง. 2542

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายวิสัยทัศน์ (Vision) ของ ธ.ก.ส. ได้ชัดเจนที่สุด
ก. นายหนึ่งเล่าว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 5. ข้อใดจับคู่ ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ ธ.ก.ส. ตาม SPARK ได้ถูกต้อง
ก. ความยั่งยืน : S ข. ความยั่งยืน : P
ค. การมีส่วนร่วม : P ง. การมีส่วนร่วม : S

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
ก. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
ข. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ค. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำคัญ

ข้อที่ 7. ลักษณะของคน ธ.ก.ส. ที่มีความสำนึกรับผิดชอบ คือ
ก. เมตตา ช่วยเหลือกัน
ข. รักษากฎระเบียบ
ค. ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ
ง. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ข้อที่ 8. ธ.ก.ส. มีมติกำหนดตราของธนาคารใหม่ เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม และง่ายต่อการจดจำในวันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 8 มีนาคม 2528
ข. วันที่ 18 มีนาคม 2528
ค. วันที่ 28 มีนาคม 2528
ง. วันที่ 8 เมษายน2528

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights