[TOP DOWNLOAD] ข้อสอบตำแหน่งนักบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง [กฟน.] 2105 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบนักบัญชี กฟน. 2105
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[TOP DOWNLOAD] ข้อสอบตำแหน่งนักบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง [กฟน.] 2105 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบนักบัญชี กฟน. 2105

ข้อสอบตำแหน่งนักบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง

ข้อสอบนักบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง

ยังคงเป็นตำแหน่งยอดฮิต สำหรับตำแหน่งนักบัญชี เพราะมีผู้สมัครสอบกับการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งนักบัญชี ในปี 2558 เป็นจำนวนมาก โดยทางทีมงานได้สังเกตจากปริมาณคอมเม้นจากเพื่อนๆ ที่มีความต้องการตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งนักบัญชี เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558 วันนี้ทางทีมงานเลยจัดเต็ม!! กับตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในตำแหน่งนักบัญชี ในปี 2558 โดยทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างแนวข้อสอบนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆ สอบติดคะ….

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งนักบัญชี เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในการประชุมอย่างเป็นทางการและมีจำนวนผู้เข้าประชุมมากควรส่งควรหนังสือประเภทใดให้ผู้ประชุม ??

ก. หนังสือเชิญประชุม
ข. ระเบียบวาระการประชุม
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของหนังสือเชิญประชุม ??
ก. ส่วนต้น
ข. ส่วนเนื้อเรื่อง
ค. ส่วนเนื้อหา
ง. ส่วนท้าย

ข้อที่ 3. โดยทั่วไปเนื้อเรื่องของหนังสือเชิญประชุมมักขึ้นต้นด้วยคำว่า ??
ก. ชื่อของการประชุม
ข. วัน-เวลา
ค. ด้วย
ง. จาก

ข้อที่ 4. การกำหนดวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของผู้ใด ??
ก. ประธานการประชุม
ข. เลขานุการ
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อเรื่องของระเบียบวาระการประชุมแบ่งเป็นกี่ลักษณะ ?
ก. แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ข. แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
ค. แบ่งเป็น 4 ลักษณะ
ง. แบ่งเป็น 5 ลักษณะ

ข้อที่ 6. “Compliance Test” คือ ?
ก. การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
ข. การทดสอบรายการบัญชี
ค. การสอบถามและการสังเกตการณ์
ง. การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ

ข้อที่ 7. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่กระทบความเชื่อถือได้ของหลักฐานในการสอบบัญชี ?
ก. แหล่งที่มาของหลักฐาน
ข. ประสิทธิภาพการควบคุมภายนอก
ค. ความไม่เหมาะสมของผู้ที่ให้ข้อมูล
ง. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ข้อที่ 8. ในการสอบบัญชี ผู้สอบจะต้องจัดเตรียมแนวการสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบในแต่ละรายการในงบการเงินเพื่ออะไร ?
ก. ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการตรวจสอบที่กำหนดแนวทางไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนโดยการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายงานและติดตามงาน หรือการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ใช้เป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การแสดงความเห็นต่องบการเงินมีกี่แบบ อะไรบ้าง ?
ก. มี 2 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION)
ข. มี 3 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION),แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION)
ค. มี 4 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION),แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION),แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง (ADVERSE OPINION)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของ Accounting ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข. การบัญชี
ค. พนักงานเก็บเงิน
ง. ผู้ทำบัญชี

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการปฏิบัติของการทำบัญชี ?
ก. การรวบรวม (Collecting)
ข. การบันทึก (Recording)
ค. การจำแนก (Classifying)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ?
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ข. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
ค. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 13. นางสาวเจนจิรา เปิดร้านเสริมสวยชื่อร้าน “แมวเหมียวซาลอน” รายการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2557 มีดังนี้
ม.ค. 1นำเงินสดมาลงทุน 10,000 บาท มิ.ย. 1ถอนเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว 1,000 บาท พ.ย. 10ถอนทุนออก 2,000 บาท ธ.ค. 31 กิจการมีกำไรสุทธิ 1,500 บาท ทุนของนางสาวเจนจิรามีจำนวนเท่าไหร่ ?

ก. 10,000 บาท
ข. 9,000 บาท
ค. 8,000 บาท
ง. 7,000 บาท

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,