TOP10! แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2016 รวมแนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ [พร้อมเฉลย] แนวข้อสอบกรมที่ดินนักวิชาการที่ดิน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-06-04 at 10.18.46 AMTOP10! แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2016 รวมแนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ [พร้อมเฉลย] แนวข้อสอบกรมที่ดินนักวิชาการที่ดิน
เตรียมสอบใตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กับกรมที่ดิน ในปี 2016 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กับกรมที่ดิน ในปี 2016….

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดบอกเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ข. เป็นการแก้ไขเพื่อเอื้อต่อพวกพ้องของพรรคการเมือง
ค. เพื่อกำหนดเพิ่มเติมให้ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรีรักษาการในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 2 ในประมวลกฎหมายนี้ ข้อใดให้ความหมายของ “ผู้ต้องหา” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 6
ข. หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
ค. หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด
ง. หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น

ข้อที่ 3. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีสิทธิ์เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการแทนผู้เสียหายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้เนื่องจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ไม่ใช่ผู้เสียหาย
ข. ไม่ได้เนื่องจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆแทนผู้เสียหาย ตามมาตราที่ 4,5 และ 6
ค. ได้เนื่องจากตามมาตรา 3 ได้กำหนดไว้ให้บุคคลดั่งระบุในมาตรา 4,5 และ 6 สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ แทนผู้เสียหายได้
ง. ได้เนื่องจากตามมาตรา 8 ได้กำหนดไว้ให้บุคคลดั่งระบุในมาตรา 9,10 และ 11 สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ แทนผู้เสียหายได้

ข้อที่ 4. นางกนกการเป็นผู้เสียหายในคดีถูกทำร้ายร่างกาย โดยนางกนกการมีสามีคือนาย กรกนก อยากทราบว่านางกนกการนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสามีคือนาย กรกนกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ฟ้องได้ตาม มาตราที่ 4 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ข. ฟ้องได้มาตราที่ 5,6 และ 7 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ค. ฟ้องไม่ได้ตามมาตราที่ 5 (2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา
ง. ฟ้องไม่ได้ตามมาตราที่ 5 (3) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา

ข้อที่ 5. นายเด่นชัยถูกจับข้อหาพยายามฆ่า และถูกตำรวจควบคุมหรือขังอยู่ อยากถามว่านายเด่นชัย มีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ ตามมาตราที่ 6 (3) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ข. ได้ ตามมาตราที่ 7 (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ค. ไม่ได้ตามตามมาตราที่ 8 (2) ไม่ให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. หากบันทึกที่เจ้าพนักงานหรือศาลอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำฟัง แต่ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมือชื่อกำกับในบันทึกหรือถ้อยคำสำนวน เจ้าหน้าที่จะต้องทำอย่างไร
ก. บันทึกนั้นเป็นโมฆะ
ข. สามารถใช้บันทึกนั้นได้
ค. ให้บันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว้
ง. ให้ศาลบังคับให้ผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อ

ข้อที่ 7. หากเอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานเป็นผู้ทำคำร้องทุกข์ คำกล่าวโทษคำให้การจำเลยหรือคำร้องซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือศาล พิมพ์หรือเขียนผิด เจ้าหน้าที่ต้องทำอย่างไร
ก. ลบออก
ข. ต้องพิมพ์หรือเขียนใหม่เท่านั้น
ค. ห้ามไม่ให้ลบออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าคำผิดนั้นแล้วเขียนใหม่
ง. ต้องพิมพ์ใหม้โดยต้องแนบเอกสารที่พิมพ์ผิดไปด้วยกันกับเอกสารที่พอมพ์ใหม่

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 5 บุคคลใดมีอำนาจออกข้อบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. ประธานศาลฎีกา
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 5 บุคคลใดมีอำนาจมีอำนาจออกกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 2 ข้อที่ 17 ในประมวลกฎหมายนี้ บุคคลในข้อใดให้คือ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่”
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้บัญชาการตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,