TOP10! แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 2557 รวมข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP10! แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 2557 รวมข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 57

แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม

แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม

อัพเดทกันมาตลอดสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม และ สายอำนวยการ เตรียมสอบในปี 2557 สำหรับตัวอย่างที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้เป้นตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าในปี 2555 สำหรับเตรียมสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม มีเนื้อหาของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ ประมวลกฎหมายอาญา ขอให้เพื่อนๆได้ลองนำไปฝึกทำกันดูคะ….

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 5 บุคคลใดมีอำนาจออกข้อบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. ประธานศาลฎีกา
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 2 ในประมวลกฎหมายนี้ ข้อใดให้ความหมายของ “ผู้ต้องหา” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 6
ข. หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
ค. หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด
ง. หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 2 ข้อที่ 17ในประมวลกฎหมายนี้ บุคคลในข้อใดให้คือ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่”
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้บัญชาการตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดบอกเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ข. เป็นการแก้ไขเพื่อเอื้อต่อพวกพ้องของพรรคการเมือง
ค. เพื่อกำหนดเพิ่มเติมให้ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรีรักษาการในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 5 บุคคลใดมีอำนาจมีอำนาจออกกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 3 ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีสิทธิ์เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการแทนผู้เสียหายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้เนื่องจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ไม่ใช่ผู้เสียหาย
ข. ไม่ได้เนื่องจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆแทนผู้เสียหาย ตามมาตราที่ 4,5 และ 6
ค. ได้เนื่องจากตามมาตรา 3 ได้กำหนดไว้ให้บุคคลดั่งระบุในมาตรา 4,5 และ 6 สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ แทนผู้เสียหายได้
ง. ได้เนื่องจากตามมาตรา 8 ได้กำหนดไว้ให้บุคคลดั่งระบุในมาตรา 9,10 และ 11 สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ แทนผู้เสียหายได้

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 5 หากนางสุดารัตน์ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ บุคคลใดสามารถจัดการแทนผู้เสียหายได้
ก. ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้น
ข. ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน
ค. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. เด็กชายจัสตินเป็นผู้วิกลจริตไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา อยากทราบว่าต้องให้ใครเป็นผู้แทนเฉพาะคดีนี้
ก. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม
ค. ให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทนห้ามมิให้เรียกค่าธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเป็นผู้แทนเฉพาะคดี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. นางกนกการเป็นผู้เสียหายในคดีถูกทำร้ายร่างกาย โดยนางกนกการมีสามีคือนาย กรกนก อยากทราบว่านางกนกการนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสามีคือนาย กรกนกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ฟ้องได้ตาม มาตราที่ 4 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ข. ฟ้องได้มาตราที่ 5,6 และ 7 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ค. ฟ้องไม่ได้ตามมาตราที่ 5 (2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา
ง. ฟ้องไม่ได้ตามมาตราที่ 5 (3) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา

ข้อที่ 10. นายเด่นชัยถูกจับข้อหาพยายามฆ่า และถูกตำรวจควบคุมหรือขังอยู่ อยากถามว่านายเด่นชัย มีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ ตามมาตราที่ 6 (3) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ข. ได้ ตามมาตราที่ 7 (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ค. ไม่ได้ตามตามมาตราที่ 8 (2) ไม่ให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ตามประมวลกฎหมาย วิ.อาญา ”ความผิดต่อชีวิต” กำหนดไว้ในมาตราใดถึงมาตราใด
ก. ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 278 ถึงมาตรา 300
ข. ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ถึงมาตรา 290
ค. ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290
ง. ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 298 ถึงมาตรา 370

2. ตามประมวลกฎหมายอาญา “โดยทุจริต” หมายความว่าอะไร
ก. เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
ข. ทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการกระทำใด ๆ
ค. กระทำการโดยมิชอบทางกฎหมาย เพื่อ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

3. ตามประมวลกฎหมายอาญา หากกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดมีความแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด จะตัดสินอย่างไร
ก. ให้ใช้กฎหมายภายหลังการกระทำความผิด
ข. ให้ใช้กฎหมายในขณะกระทำความผิด
ค. ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
ง. ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่ร้ายแรงที่สุดแก่ผู้กระทำความผิด

4. ตามประมวลกฎหมายอาญา บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อ
ก. เมื่อตำรวจได้ตัดสินแล้วว่า ได้กระทำผิดอันเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ข. เมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ค. เมื่อศาลได้ตัดสินแล้วว่า ได้กระทำผิดอันเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ง. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายและศาลได้ตัดสินแล้วว่า ได้กระทำผิดอันเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ในกฎหมาย

5. ตามประมวลกฎหมายอาญาใน มาตราที่ ๗ หากผู้ใดกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์นอกราชอาณาจักรไทย ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. จะต้องรับโทษโดยใช้กฎหมายภายในประเทศที่ผู้นั้นได้กระทำความผิด
ข. ผู้ใดกระทำความผิดภายนอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษตามกฎหมายของราชอาณาจักรนั้น
ค. ผู้ใดกระทำความผิดไว้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
ง. ไม่ต้องรับโทษ

6. ตามประมวลกฎหมายอาญาใน มาตราที่ ๑๐ หากผู้ใดกระทำความผิดภายนอกราชอาณาจักรไทย ในมาตรา ๗ (๒) และ (๓) โดยผู้กระทำความผิดถูกศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษผู้นั้น และได้พ้นโทษไปแล้ว ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทำนั้นอีก
ข. ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
ค. ให้ศาลพิพากษาใหม่ และกระทำการลงโทษผู้กระทำความผิดตามความเหมาะสม
ง. จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ตามโทษสูงสุดของอาณาจักร

7. ตามประมวลกฎหมายอาญาใน มาตราที่ ๒๓ หากผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลให้ลงโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน และโทษที่ผู้กระทำความผิดเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกินสามเดือน
ข. ให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทนโทษจำคุกนั้นก็ได้
ค. ให้ลงโทษทำประโยชน์แก่สาธารณะ ไม่เกินสามเดือนแทนโทษจำคุกนั้นก็ได้
ง. ให้ลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง

อ่านแนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 2557 ต่อ >>>
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 เเตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 เเตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 เเตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 เเตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , , ,