ZZ แนวข้อสอบการประปานครหลวง บัญชี พร้อมเฉลย รวมข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 แนวข้อสอบ กปน บัญชี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ZZ แนวข้อสอบการประปานครหลวง บัญชี พร้อมเฉลย รวมข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 แนวข้อสอบ กปน บัญชี 2558

แนวข้อสอบ กปน บัญชี 2558

แนวข้อสอบ กปน บัญชี 2558

ตัวอย่างแนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย เตรียมสอบในปี 2558 ตำแหน่งวิศวกร (ทุกสาขา) และตำแหน่งนักบัญชี มีเนื้อหาของพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง อาทิระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539 ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544) ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535 ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกร (ทุกสาขา) และตำแหน่งนักบัญชี กับการประปานครหลวง ต้องรู้!!!…

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตในระดับเท่าไหร่ ?
ก. ในระดับ 2-2.5%
ข. ในระดับ 3-3.5%
ค. ในระดับ 4-4.5%
ง. ในระดับ 5-5.5%

ข้อที่ 2. อีไอซีประเมินค่าเงินบาทในปี 2558 ว่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจาก ?
ก. ภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ ตามแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯในช่วงครึ่งหลังของปี
ข. การดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ค. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร ?
ก. จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ข. จะขยายตัวร้อยละ 4.5 – 5.5
ค. จะขยายตัวร้อยละ 6.5 – 7.5
ง. จะขยายตัวร้อยละ 8.5 – 9.5

ข้อที่ 4. จากข้อที่ 3 การขยายตัวจะมีปัจจัยสนับสนุนจากอะไร ?
ก. การส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ข. การปรับตัวดีขึ้นของการท่องเที่ยวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเงื่อนไขภายในประเทศรวมทั้งผลของการดําเนินนโยบาย
ค. การลงทุนเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมไปแล้วในปี 2557
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. จากรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งหมดกี่ราย ?
ก. 20 ราย
ข. 30 ราย
ค. 40 ราย
ง. 50 ราย

ข้อที่ 6. จากข้อที่ 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 คือจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข. จังหวัดเชียงราย
ค. จังหวัดเชียงใหม่
ง. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อที่ 7. งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498
ข. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2498
ค. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498
ง. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498

ข้อที่ 8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้
ก. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก
ข. เพื่อให้ประชาชนสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
ค. เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. Green house effect หรือภาวะโลกร้อนคือ?
ก. การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือน กระจก
ข. การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลงจากภาวะเรือน กระจก
ค. การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากการทิ้งขยะในเมืองใหญ่ๆ
ง. การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลงจากการทิ้งขยะในเมืองใหญ่ๆ

ข้อที่ 10. Green house effect มีต้นเหตุมาจากอะไร
ก. การปล่อยสารเคมีในสัตว์บางชนิดสู่ชั้นบรยบากาศ
ข. การที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
ค. การที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณขยะในเมืองใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. เราจะช่วยกันป้องกัน Green house effect ได้อย่างไร
ก. ลดระดับการใช้งานเครื่องใช้ ไฟฟ้าลง เช่น เพิ่มความร้อนของเครื่องปรับอากาศในสำนักงานหรือที่พักอาศัยลงสักหนึ่งองศา หรือ ปิดไฟขณะไม่ใช้ งาน
ข. นำกระดาษหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ กลับไปใช้ใหม่ พยายามซื้อสิ่งของที่มีอายุ การใช้งานนานๆ จะช่วยลดการใช้พลังงานของโลกอย่างมากมาย
ค. รักษาป่าไม้ให้ได้มากที่สุด และลดหรืองดการจัดซื้อสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ ที่ทำจากไม้ที่ตัดเอามาจากป่า เพื่อปล่อยให้ต้นไม้และป่าไม้เหล่านี้ได้ทำหน้าที่การ เป็นปอดของโลกสืบไป
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบการประปานครหลวง ตำแหน่งนักบัญชี เตรียมสอบปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. “Compliance Test” คือ
ก. การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
ข. การทดสอบรายการบัญชี
ค. การสอบถามและการสังเกตการณ์
ง. การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ

ข้อที่ 2. หลักฐานในการสอบบัญชีหมายถึง??
ก. สมุดบันทึกที่ ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ข. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ค. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการที่ตรวจสอบนั้นไม่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้เพียงใด
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามปกติมักถูกกำหนดโดยหน่วยงานใด
ก. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ข. สำนักงานนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ค. สมาคมมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISAS)
ง. สำนักงานมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISES)

ข้อที่ 4. นางสาวเจนจิรา เปิดร้านเสริมสวยชื่อร้าน “แมวเหมียวซาลอน” รายการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2556 มีดังนี้
ม.ค. 1นำเงินสดมาลงทุน 10,000 บาท มิ.ย. 1ถอนเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว 1,000 บาท พ.ย. 10ถอนทุนออก 2,000 บาท ธ.ค. 31 กิจการมีกำไรสุทธิ 1,500 บาท ทุนของนางสาวเจนจิรามีจำนวนเท่าไหร่
ก. 10,000 บาท
ข. 9,000 บาท
ค. 8,000 บาท
ง. 7,000 บาท

ข้อที่ 5. ตามรูปแบบของกระดาษทำการชนิด 6 ช่องในส่วนหัวของกระดาษทำการในบรรทัดที่ 1 คือ
ก. ชื่อกิจการ
ข. คำว่า “กระดาษทำการ”
ค. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ง. ช่องงบดุล

ข้อที่ 6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นคือ ?
ก. เกณฑ์คงค้าง
ข. เกณฑ์สินทรัพย์
ค. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ
ง. เกณฑ์หนี้สินหน่วยงาน

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิส่วนทุน
ง. งบประมาณแผ่นดิน

ข้อที่ 8. หน่วยงานประเภทใดควรแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลําดับสภาพคล่องของแต่ละรายการ ?
ก. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ข. ธุรกิจพลังงาน
ค. โรงพยาบาลเอกชน
ง. ธุรกิจประกันภัย

ข้อที่ 9. ข้อมูลใดที่ต้องนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน ?
ก. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยไม่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ข. อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อการลงทุน
ค. เจ้าหนี้เงินโอน
ง. ประมาณการสินทรัพย์

ข้อที่ 10. International Public Sector Accounting Standards หรือ IPSAS คือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ
ข. สมาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
ค. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ง. การกําหนดมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีอนุญาติแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่งบที่หน่วยงานภาครัฐตามข้อที่ 5 จะต้องจัดทําเพ่ื่อวัตถุประสงค์ท่ั่วไป ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ค. งบกระแสเงินสด
ง. หมายเหตุประกอบงบทำการ

ข้อที่ 12. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นข้อมูลที่เก่ียวกับ…………..?
ก. ข้อมูลเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ข. ข้อมูลที่เก่ียวกับกระแสเงินสด
ค. ข้อมูลที่เก่ียวกับเงินสด
ง. ข้อมูลที่เก่ียวกับหนี้สิน

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่จัดเป็นค่าใช้จ่ายราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์หน่วยงาน ?
ก. ต้นทุนการจัดเตรียมสถานที่
ข. ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
ค. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่น ค่าจ่างสถาปนิกและวศิวกร
ง. ค่าธรรมเนียมที่ไม่มีบิล

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปานครหลวงในตำแหน่งอื่นๆ >>>
แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights