แจกแหลก!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2556 ที่นี่ที่เดียว!
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกแหลก!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2556 ที่นี่ที่เดียว!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบในปี 2556 เหมาะสำหรับผู้ที่จะสมัครสอบทั้งนายทหารชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ตัวอย่างแนวข้อสอบที่จะนำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 มีเนื้อหาของข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน อาทิ นโยบายล่าสุดของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มกำเนินการในปีแรก (นโยบายหลักข้อ 1) นโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี (นโยบายหลักข้อ 2-8) ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ความรู้ทั่วไปของไทย กฎหมายที่ควรรู้และเนื้อหาอื่นๆอีกมากมาย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2556

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

แจกแหลก!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2556 ที่นี่ที่เดียว!

แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 -2556 ชุดพิเศษใหม่ล่าสุด

1. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ฯพณฯนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยแบ่งนโยบายออกเป็นกี่กลุ่ม
ก. แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแบ่งนโยบายออกเป็น 5 กลุ่ม
ข. แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแบ่งนโยบายออกเป็น 6 กลุ่ม
ค. แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแบ่งนโยบายออกเป็น 7 กลุ่ม
ง. แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแบ่งนโยบายออกเป็น 8 กลุ่ม

2. นโยบายต่างประเทศเรื่องใดที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ความสำคัญมากที่สุด
ก. นโยบายส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ข. นโยบายสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
ค. นโยบายเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ
ง. นโยบายกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก

3. ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2555
ก. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
ข. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ค. นายประดิษฐ สินธวณรงค์
ง. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

4.นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ก. 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ข. 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ค. 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
ง. 1 เมษายน พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

5.นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน จะส่งผลกระทบอย่างไรกับประชาชน
ก. ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่ม ทำให้มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยหรือกำลังซื้อเพิ่ม
ข. ต้นทุนภาคธุรกิจสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายของแรงงานเฉลี่ย 22.6% ภาคการค้าและบริการ 15.6%
ค. ราคาสินค้าและบริการอาจสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการเพิ่ม
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

7. การประชุม World Economic Forum (WEF) เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
ข. วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ค. วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ง. วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

8. ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Economic Forum (WEF) เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ประเทศไทยได้รับคือ
ก. สร้างความเชื่อมั่นต่อการเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเจ้าภาพ และใช้โอกาสนี้ในการดำเนินแผน whole picture ในการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม
ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศในสื่อมวลชนชั้นนำของโลกอย่างเป็นระบบ อาทิ BBC CNN CNBC โดยมูลค่าการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวอาจคิดเป็นมูลค่าถึง ๑๐-๑๕ ล้านเหรียญสหรัฐ
ค. ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานพิเศษด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนประสบการณ์ในด้านการจัดประชุมระหว่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

9. ข้อใดคือโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ก. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ข. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ค. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

10. ผู้ที่ตั้งชื่อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซี่ยน (ASEAN: Association of Southeast Asain Nations) คือใคร
ก. นายตุน อับดุล ราชัก บินฮุสเซน(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม
และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)
ข. นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
ค. นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)
ง. นายเอส ราชารัตนัม(รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์)
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

11. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) เกิดขึ้นเพื่ออะไร
ก. มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2020
ข. ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)
ค. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ
แนว ข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2556
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นคะ

อ่านแนวข้อสอบต่อ>>>
ลับสุดยอด!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ…

แนวข้อสอบ ทหารอากาศเตรียมส…

Tags: , , , , ,