[สมัครสอบตํารวจ 2556] ขั้นตอนการสมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6 จำนวน 1,746 อัตรา 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 สมัครตํารวจ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขั้นตอนการสมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6 จำนวน 1,746 อัตรา 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556
หลังจากที่กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกในคุณวุฒิม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเข้าสอบเพื่อทำการคัดเลือกเป็นข้าราขการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีพุทธศักราช 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งข้าราขการตำรวจชั้นประทวน กับกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านสามรถทำการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตามลิ้งนี้คะ www.policeadmission.com และท่านสามารถดูราละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบและประกาศรับสมัครเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สมัครสอบตํารวจ 2556สมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6 2556 สมัครตํารวจ 2556

สมัครสอบตํารวจ 2556 สมัครตํารวจ 2556

สมัครสอบตํารวจ 2556 สมัครตํารวจ 2556

[สมัครสอบตํารวจ 2556] ขั้นตอนการสมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6 จำนวน 1,746 อัตรา 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 สมัครตํารวจ 2556

ขั้นตอนการสมัครสอบข้าราขการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีพุทธศักราช 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556สมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6 2556 สมัครตํารวจ 2556
1. อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียว โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้
2. การเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org เพื่อเข้าสมัครให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

– เข้าระบบเพื่ออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระสําคัญตามที่กําหนดโดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร
– คุณวุฒิการศึกษา และให้เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (รูปถ่ายสมัครเข้าทํางาน) โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป เพื่อใช้ในการสแกนรูปในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามกําหนดอาจถูกตัดสิทธิในการรับสมัครสอบ โดยให้อ่านและทําความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด
– เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กําหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( )
– นําเฉพาะรูปถ่ายของผู้ที่จะสมัครสอบที่เตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์ (โดยไม่ต้องใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เพื่อสแกนเข้าระบบไว้ในที่ที่กําหนด ตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ในหมวดการสแกนรูป
– ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้จึงควรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
สมัครสอบตํารวจ 2556สมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6 2556 สมัครตํารวจ 2556
– สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดําเนินการเข้าระบบส่งข้อมูลการสมัครทันที

– นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายใน ๓ วันนับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หากพ้นกําหนดอาจถูกพิจารณาการตัดสิทธิในการสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชําระเงินแยกเป็นสองรายการดังนี้
_ค่าธรรมเนียมสอบจำนวน 350 บาท
_ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 30 บาท โดยกําหนดให้ผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน 3 วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 6, 7 และ 8 กุมภาพันธ์พ.ศ.2556) จะชําระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในเวลาที่ธนาคารกรุงไทย ปิดรับชําระเงิน ทุกสาขา ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (วันปิดรับสมัคร) ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย และได้ดําเนินการตามข้อ 6
_ส่วนกําหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครให้ถือ วัน เวลา ที่ชําระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์

_หลังจากชําระเงินแล้ว ๑ วัน (นับแต่วันชําระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ ๙ หลักให้โดยอัตโนมัติ) (รายละเอียดรหัสประจําตัวสอบ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ โดยให้นําบัตรประจําตัวสอบ ไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนใบสมัครให้นํามายื่นภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันที่รายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น
_กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ (ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบการสมัครได้หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มสารพันปัญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออ่านคําแนะนําและหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทําการกรอกข้อมูลการสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ บริษัทจันวาณิชย์ จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ 026353304,026353320, 02635 3352 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสําคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 หมายเลขโทรศัพท์ 034- 242753 หรือ 081-9427405 หรือ 86-3362355 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเองและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น

_หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
_การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจในประกาศรับสมัครและผนวกท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ
สมัครสอบตํารวจ 2556สมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6 2556 สมัครตํารวจ 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มคลิก!!

แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันและปราบปราม สำหรับการสอบในปี 2556 คลิก!!

แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม.6 สายอำนวยการและสนับสนุน สำหรับการสอบในปี 2556 คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights