[สมัครสอบ กพ] ขั้นตอนการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขั้นตอนการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56 สมัครสอบ กพ
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/04/2556 วันนี้เรามาอัพเดทขั้นตอนการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 อาทิการกรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน การตรวจสอบสถานะการสมัคร และ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับท่านใดที่อ่านไม่เข้าใจท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th และทำตามขั้นตอนไปด้วยได้คะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่าน สมัครสอบ กพ ขั้นตอนการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56

สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56

สมัครสอบ ก.พ. 2556สอบ กพ 56

[สมัครสอบ กพ] ขั้นตอนการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56

ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และกำหนดวัน เวลา ดังนี้ สมัครสอบ กพ ขั้นตอนการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 1 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56 สมัครสอบ กพ
กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556

– ผู้สมัครจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ให้ถูกต้องครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินโดยอัตโนมัติ
– ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีแบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผู้สมัครสอบจะสมารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปในหัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56 สมัครสอบ กพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 8-31 พฤษภาคม 2556

นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยการเลือกศูนย์สอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56 สมัครสอบ กพ
ตรวจสอบสถานะการสมัคร สมัครสอบ กพ ขั้นตอนการสมัครสอบ

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56 สมัครสอบ กพ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สมัครสอบ กพ ขั้นตอนการสมัครสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556” หัวข้อย่อย “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1X1.5 นิ้ว พร้อมลงรายมือชื่อและนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน สมัครสอบ กพ ขั้นตอนการสมัครสอบ

สำหรับผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางกายหรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในวันสอบ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร สมัครสอบ ก.พ. 2556 สมัครสอบ กพ ปี 56 สมัครสอบ กพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!
แนวข้อสอบภาค ก (กพ) สำหรับสอบปี 2556..
รวมแนวข้อสอบ กพ (ภาค ก) ใหม่ล่าสุด!!
สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรและวิธีการสอบ…

Tags: , , , , ,