[ของเก่า] แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563 ตำแหน่งบัญชี ธุรการ ช่างโยธา ช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ของเก่า] แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563 ตำแหน่งบัญชี ธุรการ ช่างโยธา ช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นๆ
เตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เปิดสอบรวมกว่า 958 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ อาทิระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับประเภทข้าราชการกรุงเทพมหานคร เครื่องแบบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” ตามระเบียบนี้ได้ ชัดเจนที่สุด ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีชื่อเรียกโดยย่อตามข้อใด ?
ก. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ก.ก.
ข. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ข.ก.ก.
ค. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ค.ก.ก.
ง. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า บ.ก.ก.

ข้อที่ 3. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครไม่มีอํานาจหน้าที่ตามช้อใด ?
ก. ให้คําแนะนําแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล
ข. ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 39
ค. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. พิจารณาเทียบตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร ?
ก. พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร
ข. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานการจัดและการพัฒนา หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ค. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. หน้าที่เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ ก.ก. ดําเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
ง. คณะกรรมการบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 6. การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ให้คํานึงถึงสิ่งใด ?
ก. ระบบอุปถัมป์
ข. ระบบข้าราชการพลเรือน
ค. ระบบคุณธรรม
ง. ระบบงานทั่วไป

ข้อที่ 7. ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อใด ?
ก. ไม่มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบหกปี
ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ผู้ใดมีอํานาจสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในตําแหน่งปลัด กรุงเทพมหานคร ?
ก. หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้อง ?
A : บําเหน็จบํานาญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย บําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร B : เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ไม่ถูกต้อง ?
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุ
ข. ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ค. ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสํานัก : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ง. ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อที่ 11. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ได้ถูกต้อง ?
A : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มี อํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
B : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชํา นาญการพิเศษให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 12. ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในกี่วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคําสั่ง ?
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 กองทัพสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสังหารบุคคลตามข้อใด ?
ก. อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี
ข. คาเซม โซไลมานี่
ค. จาวาด ซารีฟ
ง. บาชาร์ อัล อัสซาด

ข้อที่ 2. จากข้อ 1 คนที่ถูกสังหารเป็นบุคคลสำคัญของประเทศใด ?
ก. อิรัก
ข. อิหร่าน
ค. เยอรมัน
ง. รัสเซีย

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทรัพย์สินตามข้อใดที่ได้รับการยกเว้นไม่โดนเรียกเก็บภาษีที่ดิน ?
ก. สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ข. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์
ค. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องชำระภายในวันที่เท่าไหร่ของทุกปี ?
ก. ชำระภายในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
ข. ชำระภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี
ค. ชำระภายในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี
ง. ชำระภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี

ข้อที่ 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับอสังหาในกลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าระหว่าง 50 – 200 ล้านบาท ต้องเสี่ยภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท
ข. อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท
ค. อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท
ง. อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท

ข้อที่ 6. เพดานภาษีสูงสุดของภาษีสำหรับการใช้ที่ดินเพื่อการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คือกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. อัตรา 0.01%
ข. อัตรา 0.03%
ค. อัตรา 0.10%
ง. อัตรา 0.15%

ข้อที่ 7. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่มาแทนกฎหมายในข้อใด ?
ก. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ข. พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติภาษีบำรุง ท้องที่ พ.ศ. 2508
ค. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2550
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในปี 2563 คือธุรกิจตามข้อใด ?
ก. ธุรกิจร้านกาแฟ ที่ทำเลไม่ดี ไม่มีแฟรนไชส์ และขนาดเล็ก
ข. คลินิกเสริมความงาม ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม
ค. ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำเลไม่ดี
ง. ธุรกิจเบเกอรี่และร้านอาหารที่เพิ่งเปิด และมีขนาดเล็ก.

ข้อที่ 9. จากงานวิจัยธุรกิจในปี 2563 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อใดคือธุรกิจดาวร่วงแห่งปี ?
ก. ธุรกิจเกมธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชัน
ข. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
ค. ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
ง. ธุรกิจเช่าหนังสือ

ข้อที่ 10. จากงานวิจัยธุรกิจในปี 2563 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อใดคือธุรกิจดาวรุ่งแห่งปี ?
ก. ธุรกิจแพลตฟอร์ม
ข. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ค. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
ง. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร

ข้อที่ 11. คำขวัญวันเด็กในปี 2563 คือ ?
ก. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ข. เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ค. เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
ง. เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ข้อที่ 12. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบว่าของขวัญชนิดใดเป็นที่นิยมมากที่สุด ?
ก. ของรับประทาน
ข. สินค้าคงทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเรือน
ค. เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
ง. กระเช้าของขวัญ

ข้อที่ 13. รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังยังคงประเมินตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. อยู่ที่ 2.8 %
ข. อยู่ที่ 3.1 %
ค. อยู่ที่ 3.3%
ง. อยู่ที่ 3.8 %

ข้อที่ 14. ในช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 –2 ม.ค.63 มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมดกี่คน ?
ก. ผู้บาดเจ็บ รวม 1,499 คน
ข. ผู้บาดเจ็บ รวม 2,499 คน
ค. ผู้บาดเจ็บ รวม 3,499 คน
ง. ผู้บาดเจ็บ รวม 4,499 คน

แนวข้อสอบบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. การซื้อหรือการจ้างตามข้อบัญญัตินี้ สามารถกระทําได้กี่วิธี ?
ก. สามวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และ วิธีประกวดราคา
ข. สี่วิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และ วิธีพิเศษ
ค. ห้าวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และ วิธีกรณีพิเศษ
ง. หกวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ได้ชัดเจน ที่สุด ?
ก. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กําหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกําหนดประเภท รายรับ รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
ข. การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. พัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
ง. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนําร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน

ข้อที่ 3. การกระทําที่มีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้ ต้องถูก ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ดําเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ หรือให้เลิกจ้าง แล้วแต่กรณี
ข. ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือนหรือตัดค่าจ้าง
ค. ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทําคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ตามระเบียบนี้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุไม่มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ค. พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 5. การได้มาซึ่งพัสดุนอกเหนือจากที่ข้อบัญญัตินี้ได้กําหนดไว้และไม่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมาย กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ค. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่กําหนดไว้ในหมวดการจัดหาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538
ง. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่กําหนดไว้ในหมวดการจัดซื้อตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

ข้อที่ 6. การจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัตินี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนต้องดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ข. ต้องคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะ อันเป็นข้อยกเว้นตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. ต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่ สําคัญไว้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานต้องยื่นเอกสารตามข้อใดในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ?
ก. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
ข. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ค. สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
ง. หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อที่ 8. หากมีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คุณสมบัติมีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ข. ยับยั้งการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
ค. สั่งฟ้องผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
ง. ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น

ข้อที่ 9. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา ว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอ ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอเรื่องต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
ค. ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออก
ง. ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอํานาจที่จะฟ้องผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกราย

ข้อที่ 10. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท คือการซื้อหรือการจ้างประเภทใด ?
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ง. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 11. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาสามารถซื้อหรือการจ้างได้ครั้งละไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ง. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ?
ก. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย สหการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
ข. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร
ค. เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดีและมีราคาระหว่าง 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
ง. เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 13. การจ้างงานที่มีราคาเกิน 100,000 บาทต่อครั้งและต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็น พิเศษจัดอยู่ในการจ้างงานประเภทใด ?
ก. การจ้างโดยวิธีสอบราคา
ข. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ค. การจ้างโดยวิธีพิเศษ
ง. การจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 14. ก่อนการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุต้องทํารายงานเสนอผู้สั่งซื้อตามข้อใด ?
ก. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
ข. ชื่อของเจ้าของที่ดิน หรือชื่อเจ้าของสิ่งก่อสร้าง
ค. รายละเอียดของถนนที่อยู่ติดกับที่ดินหรือก่อสร้าง
ง. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น วงเงินปล่อยกู้จากสถาบันการเงิน

ข้อที่ 15. ในกรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งที่นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษของตําแหน่งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร สามารถสั่งซื้อได้ในวงเงินเท่าไหร่ ?
ก. ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ข. ไม่เกิน 15,000,000 บาท
ค. ไม่เกิน 40,000,000 บาท
ง. เกินกว่า 40,000,000 บาท

ด่วน! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สำหรับการสอบในปี 2563

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>>
คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่ายเนื้อหาประกอบไปด้วย
ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับประเภทข้าราชการกรุงเทพมหานคร เครื่องแบบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ
– ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัคร อายุของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ และอืนๆ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
– หมวด ๑ ข้อความทั่วไป
– หมวดที่ ๒ การจัดหา
– หมวด ๓ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
– หมวด ๔ บทเฉพาะกาล

แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– ความสามารถด้านเหตุผล
– การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
– ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์จาก ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ
– อุปมา อุปไมย และเลขอนุกรม

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2563 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– ความรู้ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพระราชกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดใหม่ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
– ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
– ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รวมทั้งหมด ในราคาเพียง 389 บาท

ทุกข้อมีเฉลย
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights