ของใหม่!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และ เจ้าพนักงานธุรการ เตรียมสอบ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของใหม่!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และ เจ้าพนักงานธุรการ เตรียมสอบ ปี 2558

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประวัติกรม ผู้บริหาร ระเบียบ ภารกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิท้กษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีล้มละลาย พ.ศ.2546

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ ได้แก่ งานปลูกบำรุงป่า งานวนวัฒนวิจัย งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า งานต้นน้ำ และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด

ก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 2. บุคคลใดดำรงค์ตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. นายนิพนธ์ โชติบาล
ข. นายธีรภัทร ประยูรสิทธ
ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนแรกคือ??
ก. นายนิพนธ์ โชติบาล
ข. ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
ค. นายธัญญา ประยูรสิทธ
ง. นายสมชัย เพียรสถาพร

ข้อที่ 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจตามข้อใด
ก. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่ป่าอนรุักษ์เดิมที่มีอยู่
ข. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการ ดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ค. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยุ่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ข. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ค. ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน
ง. ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ง. ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของParticipation ตามค่านิยมขององค์กรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. มุ่งเน้นผลลัพธ์จาการดําเนินงานเป็นหลัก
ค. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ง. การทํางานเป็นทีม

ข้อที่ 8. การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับค่านิยมขององค์กรตามข้อใด
ก. Participation
ข. Relevance
ค. Efficiency
ง. Conservation

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. อนุรักษ์คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ข. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ค. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ง. มุ่งเน้นผลลัพธ์จาการดําเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นหลัก

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์หลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ค. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด
ง. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากเอกชน

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์จากแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ข. เตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
ค. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในเขตเมืองหลวง
ง. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ข้อที่ 12. เมื่อนึกถึงตัวบุคคลที่เป็นตำนาน เป็นผู้ที่รักป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายและใจเราจะนึกถึง “สืบ นาคะเสถียร” ซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดของของกรมป่าไม้
ก. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาใหญ่
ข. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูกระดึง
ค. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งแสลงหลวง
ง. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ข้อที่ 13. ข้อใดคือแนวนโยบายการบริหารจัดการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. มีความโปร่งใสให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารนำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลงาน จัดทำ War Room
ค. ประชาสัมพันธ์ติดตามประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจและรายงานเรื่องที่ สำคัญอย่างทันท่วงทีประสานหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงฯ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. ตามนโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จะใช้มาตรการตามกฏหมายในกรณีใด
ก. ในกรณีของนายทุนที่บุกรุกพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจหรือสร้างบ้านพักตากอากาศ ให้ปราบปรามและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ข. ในกรณีของชาวบ้านที่ทำมาหากินก่อนการประกาศเขตอุทยานต่างๆ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าในการจัดการภัยพิบัติ ไฟป่า น้ำป่า ดินถล่ม และ สึนามิ
ก. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวิจัยความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติ
ข. ให้ข้อมูลประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงที
ค. กำหนดระบบตรวจจับ และส่งสัญญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ง. สร้างเครือข่ายทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

ข้อที่ 16. ตามนโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้อใดคือนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ก. อบรมเจ้าหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์นำเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ข. มัคคุเทศน์น้อย และอาสาสมัครชาวบ้านในพื้นที่
ค. ส่งเสริมการถ่ายภาพยนตร์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 17. จากรูปภาพสัญลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชพระหัตถ์ขวาของรุกขเทวดา ถือแว่นแก้วหมายถึงอะไร
ก. หมายถึงป่าไม้ที่มีคุณค่าเทียบเท่าแก้ว
ข. หมายถึงการดูแลรักษาป่าไม้
ค. หมายถึงโลกที่มีป่าไม้ เปรียบดั่งแว่นแก้ว ที่สุกใสตลอดเวลา
ง. หมายถึงการสอดส่องดูแล พิทักษ์ป่า

ข้อที่ 18. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ข. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
ค. สำนักสนองงานพระราชดำริ
ง. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 40

ข้อที่ 19. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. http://www.dnp.go.th
ข. http://www.mwa.co.th
ค. http://www.rayongpwa.com
ง. http://www.mea.or.th

ข้อที่ 20. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 อยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
ก. จังหวัดตาก
ข. จังหวัดเชียงราย
ค. จังหวัดลำปาง
ง. จังหวัดตรัง

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ พ.ศ. 2547

ข้อที่ 1. จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ พ.ศ. 2547 ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ก. การอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม
ค. การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น
ง. การจัดให้องค์กรเอกชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติน โดยการควบคุมจากพนักงาน

ข้อที่ 2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
ข. กำหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ค. บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจัดเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่า
ข. ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ค. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนและออกแบบ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการพื้นที่เพื่อการบริการการท่องเที่ยว
ง. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ข้อที่ 4. เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547เนื่องจาก…………….
ก. สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. สมควรปรับปรุงระเบียบเดิมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. กฎกระทรวงเดิมล้าหลัง
ง. กฎกระทรวงเดิมไม่รองรับการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546
ข้อที่ 5. ในการดําเนินคดีอาญาตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 เริ่มตั้งแต่………

ก. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ข. เมื่อมีผู้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบว่า มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อใด……..
ก. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับ
ข. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด
ค. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการต่อไป
ง. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจในพื้นที่ให้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อที่ 7. ในกรณีที่มีการร้องเรียนด้วยหนังสือว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการร้องเรียนรายงานต่อผู้ใด
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
ค. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
ง. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปสองระดับ

ข้อที่ 8. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ ตรวจยึดของกลางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในกี่ชั่วโมง
ก. ภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ข. ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ง. ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว

ข้อที่ 9. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบของกลางในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้ผู้รับมอบของกลางนําของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ที่ใด
ก. โรงพัก
ข. สำนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. สถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด่วน !! มี E-Book แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำหรับการสอบ ในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่จำหน่าย
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พร้อมเฉลย
– ประวัติกรม ผู้บริหาร
– ระเบียบ ภารกิจ
– วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมองค์กร
– ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิท้กษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีล้มละลาย พ.ศ.2546
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านทหาร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน อัพเดทล่าสุดปี 2558 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลย
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,