มีเพียบ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เฉพาะตำแหน่ง วิศวกรโยธา นักบัญชี ช่างโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล พนักงานการเงินและบัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เปิดสอบวิศวกรโยธา นักบัญชี ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล พนักงานพัสดุ พนักงานการเงินและบัญชี มีเพียบ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558

ตัวอย่างแนวข้อ สอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 2558 มีเนื้อหาอัพเดทรายวิชาที่เปิดสอบในปี 2558 โดยยกเอาแนวขอสอบเฉพาะตำแหน่ง  อาทิ วิศวกร นักบริหารงานทั่วไป บุคลากร นักบัญชี นักบริหารงานพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างเครื่องกล พนักงานพัสดุ และพนักงานการเงินและบัญชี รวมถึงมีแนวข้อสอบความ รู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ แนวข้อสอบความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผลการทดสอบความ สัมพันธ์ของคำหรือข้อความ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน อัพเดทล่าสุดปี 2557 -2558 ความรู้เกี่ยวกับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประวัติและภารกิจที่เกี่ยวข้องของการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 อีกด้วยมีเพียบ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เฉพาะตำแหน่ง วิศวกรโยธา นักบัญชี ช่างโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล พนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 (ชุดที่ 1)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือ ชื่อย่อของ “การประปาส่วนภูมิภาค” ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
ก. ก.ป.ภ.
ข. กปภ.
ค. ก.ป.น.
ง. กปน.

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออำนาจกระทำกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. สำรวจ วางแผน และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ตลอดจนจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
ข. สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา
ค. กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์ และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ข้อใดคือทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ เมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว
ข. เงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ค. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 12 “คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค” มีประธานกรรมการ คือ
ก. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข. อธิบดีกรมอนามัย
ค. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 12 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคต้องดำรงตำแหน่งใดใน “คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค”
ก. ประธานกรรมการ
ข. กรรมการ
ค. เลขานุการคณะกรรมการ
ง. อธิบดี

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 14 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
ข. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ค. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3ปี
ข. อยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปี
ค. อยู่ในตำแหน่งคราวละ5ปี
ง. อยู่ในตำแหน่งคราวละ6ปี

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 20 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ข. ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค. ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 23 ข้อใดคืออำนาจของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ก. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง
ข. ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ค. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของ กปภ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 30 ในการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา ให้ กปภ. มีอำนาจกำหนดบริเวณที่ดินที่เดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์โดยมีความกว้างจากท่อน้ำด้านละไม่เกินกี่เมตร
ก. ด้านละไม่เกิน 2.5 เมตร
ข. ด้านละไม่เกิน 3 เมตร
ค. ด้านละไม่เกิน 3.5 เมตร
ง. ด้านละไม่เกิน 4 เมตร

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (ชุดที่ 2)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. การประปาส่วนภูมิภาคจะงดจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำเมื่อผู้ใช้น้ำปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ ของ กปภ.ในกรณีใด
ก. ผู้ใช้น้ำผิดนัดการชำระเงินค่าน้ำ ภายหลังที่ กปภ.สาขา แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข. ผู้ใช้น้ำยินยอมให้ผู้อื่นต่อน้ำประปาไปใช้ในสถานที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กปภ.สาขา
ค. ผู้ใช้น้ำละเมิดการใช้น้ำหรือกระทำการใดๆให้ กปภ.ได้รับความเสียหายหรือไม่ยอมชำระค่าเบี้ยปรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ในกรณีผู้ใช้น้ำมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ถูกงดจ่ายน้ำประปาแล้วมีความประสงค์จะเปิดใช้น้ำประปาต่อไปอีกจะต้องเสียค่า ธรรมเนียมบรรจบมาตรกี่บาท
ก. 300 บาท
ข. 600 บาท
ค. 900 บาท
ง. 1,200 บาท

ข้อที่ 3. ในการการติดตั้งท่อประปาอุปกรณ์ในส่วนใดที่ผู้ขอใช้น้ำจะต้องดำเนินการเอง
ก. อุปกรณ์หน้ามาตรวัดน้ำ
ข. มาตรวัดน้ำ
ค. อุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ
ง. ส่วนท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ

ข้อที่ 4. ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้ ความขุ่น (turbidity) ไม่เกินเท่าไหร่
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6

ข้อที่ 5. ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH range) ไม่เกินเท่าไหร่
ก. 5.5-7.5
ข. 6.5-8.5
ค. 7.5-9.5
ง. 8.8-10.5

ข้อที่ 6. ตามอัตราค่าบริการค่าน้ำทั่วไปหากท่านใช้มาตรขนาด 2 1/2 นิ้ว ท่านต้องเสีย ค่าบริการทั่วไปเดือนละกี่บาท
ก. เดือนละ 60 บาท
ข. เดือนละ 90 บาท
ค. เดือนละ 350 บาท
ง. เดือนละ 450 บาท

ข้อที่ 7. ในการเรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา ตามขนาดของมาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป ผู้ติดตั้งต้องเสียค่าประกันมาตรละเท่าไหร่
ก. คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 (บาท)
ข. คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 (บาท)
ค. คิดค่าประกันมาตรละ 20,000 (บาท)
ง. คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 (บาท)

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “Corporate Governance” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ข. หลักการพัฒนาคุณภาพรวม
ค. หลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ง. หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ข้อที่ 9. ข้อใดคือ (Values) ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. มุ่งเน้นคุณธรรม : CG
ข. มั่นใจคุณภาพ : TQM
ค. เพื่อสุขของสังคม : CSR
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล จัดเป็น……….ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. พันธกิจ
ข. วัฒนธรรมองค์กร
ค. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ง. ข้อจำกัด

ข้อที่ 11. ในการขอติดตั้งประปา ผู้ขอใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบคำขอที่การประปากำหนดให้ และต้องยื่นแบบคำขอ ณ……….
ก. ที่ว่าการอำเภอ
ข. สำนักงานประปา
ค. บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ง. องค์การบริหารส่วนท้องถื่นนั้นๆ

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของ “ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ำประปา
ข. ค่ามาตรวัดน้ำค่าท่อและอุปกรณ์ ค่าแรงงานและ ค่าดำเนินการ การติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ
ค. ค่าใช้จ่ายในการวางท่อภายในอาคาร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 13. สถานที่ใดที่การประปาส่วนภูมิภาค ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา
ก. บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
ข. สถานทูต สถานกงศุล
ค. วัด และสถานที่ประกอบพิธีศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. หากในเดือนใดไม่มีน้ำประปาจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ให้ผู้ใดมีอำนาจสั่งงดเก็บค่าบริการทั่วไปในเดือนนั้นได้
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าการ
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 15. ข้อใดคือค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว ตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 2,500 (บาท)
ข. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 3,500 (บาท)
ค. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 5,500 (บาท)
ง. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 6,500 (บาท)

ข้อที่ 16. การฝากมาตรวัดน้ำจะทำการฝากต่อเนื่องได้ไม่เกินกี่ปี ตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ไม่เกิน 2 ปี
ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน 4 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี

ข้อที่ 17. โรงกรองน้ำแห่งแรกในสยาม เปิดใช้วันแรกในปีพุทธศักราชใด
ก. พ.ศ. 2457
ข. พ.ศ. 2459
ค. พ.ศ. 2464
ง. พ.ศ. 2465

ข้อที่ 18. ข้อมูลในข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับประปาในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย
ก. ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โคกกระเทียม
ข. การประปาพิบูลสงคราม
ค. พ.ศ.2496
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. การปรับรูปแบบการดำเนินกิจการประปาของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบ รัฐวิสาหกิจ เกิดขึ้นเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2519
ข. พ.ศ. 2521
ค. พ.ศ. 2523
ง. พ.ศ. 2525

ข้อที่ 20. จังหวัดใด เป็นจังหวัดที่กรมโยธาธิการกู้เงินจากธนาคารออมสินมาดำเนินการสร้างการประปา ในปี 2497
ก. ร้อยเอ็ด
ข. มหาสารคาม
ค. ภูเก็ต
ง. เชียงใหม่

ข้อที่ 21. ข้อใดคือ ภารกิจ และหน้าที่ของ การประปาส่วนภูมิภาค
ก. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
ข. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศ
ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักขององค์กรการประปาส่วนภูมิภาคที่ถูกต้องที่สุด
ก. ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่บริษัทเอกชน
ข. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
ค. สำรวจ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 23. กษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีพระองค์ใดที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการประปาในประเทศ ไทย ด้วยการให้กรมสุขาภิบาลเป็นผู้รับสนองพระราชดำริ
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 24. ฉายา เวนิสตะวันออก ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีที่มาจากสิ่งใด
ก. ความสวยงามของบ้านเมือง
ข. ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายจำนวนมาก
ค. ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้น้ำบ่อ น้ำจากร่องสวน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25. อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของไทย เกิดจากการทำทำนบกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดใด
ก. ชัยนาท
ข. สิงห์บุรี
ค. อ่างทอง
ง. อุทัยธานี

ข้อที่ 26. ในสมัยแรกของการประปา การประปาใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด
ก. ติดตั้งเครื่องยนต์ทำไฟใช้เอง
ข. โรงไฟฟ้าสามเสน
ค. โรงเบียร์บุญรอด
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 (ชุดที่ 1)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือ ชื่อย่อของ “การประปาส่วนภูมิภาค” ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
ก. ก.ป.ภ.
ข. กปภ.
ค. ก.ป.น.
ง. กปน.

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออำนาจกระทำกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. สำรวจ วางแผน และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ตลอดจนจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
ข. สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา
ค. กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์ และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ข้อใดคือทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ เมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว
ข. เงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ค. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 12 “คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค” มีประธานกรรมการ คือ
ก. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข. อธิบดีกรมอนามัย
ค. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 12 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคต้องดำรงตำแหน่งใดใน “คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค”
ก. ประธานกรรมการ
ข. กรรมการ
ค. เลขานุการคณะกรรมการ
ง. อธิบดี

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 14 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
ข. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ค. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3ปี
ข. อยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปี
ค. อยู่ในตำแหน่งคราวละ5ปี
ง. อยู่ในตำแหน่งคราวละ6ปี

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 20 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ข. ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค. ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 23 ข้อใดคืออำนาจของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ก. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง
ข. ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ค. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของ กปภ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 30 ในการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา ให้ กปภ. มีอำนาจกำหนดบริเวณที่ดินที่เดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์โดยมีความกว้างจาก ท่อน้ำด้านละไม่เกินกี่เมตร
ก. ด้านละไม่เกิน 2.5 เมตร
ข. ด้านละไม่เกิน 3 เมตร
ค. ด้านละไม่เกิน 3.5 เมตร
ง. ด้านละไม่เกิน 4 เมตร

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับการสอบ ในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

1. แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ (พร้อมเฉลย )
2. แนวข้อสอบความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผลการทดสอบความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความ (พร้อมเฉลย )
3. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย )
4. แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน อัพเดทล่าสุดปี 2557 -2558 (พร้อมเฉลย )
5. ความรู้เกี่ยวกับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประวัติและภารกิจที่เกี่ยวข้องของการประปาส่วนภูมิภาค

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 (พร้อมเฉลย )
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (พร้อมเฉลย )

6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย )

– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

7. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านทหาร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ (พร้อมเฉลย )

ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ตำแหน่งวิศวกรโยธา
– ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
– ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
– ตำแหน่งนักบัญชี
– ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
– ตำแหน่งช่างโยธา
– ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
– ตำแหน่งช่างเครื่องกล
– ตำแหน่งพนักงานการเิงนและบัญชี
– ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

******** ทุกข้อมีเฉลยพร้อมคำอธิบาย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,