ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 พร้อมสอบ แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย เปิดให้โหลด แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2560 ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 พร้อมสอบ แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย เปิดให้โหลด ฟรี

หวังว่าคงถูกใจหลายๆ ท่านนะคะ ไม่อยากให้พลาดเลยคะ เพราะ พร้อมสอบ ถ้าไม่อยากอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นกองๆ แล้วหละก็ ไปดู แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย กันเลย ทำแนวข้อสอบชุดนี้ได้เกิน 80% ก็มีความพร้อมในการเข้าสอบแล้วหละคะ เปิดให้โหลดกันแล้ว สำหรับ แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2560 ส่งต่อฟรี โดยเป็น ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ สำหรับสอบ 2559 มาฝากกันแบบนี้

 

Screen-Shot-2016-12-13-at-4.44.21-PM-1

ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 พร้อมสอบ แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย เปิดให้โหลด แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2560 ฟรี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ สำหรับสอบ 2559 [ชุดที่ 1]
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือ ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์

ข้อที่ 2. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำเนิดขึ้นในกองทัพอากาศ เมื่อปีใด ?

ก. ปี พ.ศ. 2491
ข. ปี พ.ศ. 2498
ค. ปี พ.ศ. 2500
ง. ปี พ.ศ. 2507

ข้อที่ 3. วันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?

ก. 5 มกราคม ของทุกปี
ข. 7 มกราคม ของทุกปี
ค. 5 มีนาคม ของทุกปี
ง. 7 มีนาคม ของทุกปี

ข้อที่ 4. ผู้ริเริ่มให้ก่อตั้งกรมยุทธศึกษาทหารอากาศคือบุคคลตามข้อใด ?

ก. พลอากาศโท หะริน หงสกุล
ข. พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ
ค. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
ง. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

ข้อที่ 5. ยุคแรกตั้งกรมยุทธศึกษาทหารอากาศได้จัดแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่แผนก ?

ก. 2 แผนก
ข. 3 แผนก
ค. 4 แผนก
ง. 5 แผนก

ข้อที่ 6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง ?

ก. กองทัพอากาศ วิวัฒนาการมาจากแผนกการบิน
ข. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วิวัฒนาการมาจากแผนกโรงเรียนในกรมเสนาธิการกองทัพอากาศ
ค. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วิวัฒนาการมาจากแผนกการบิน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. One of the Best Military Education Organizations in ASEAN จัดเป็น……………..ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ค่านิยม
ง. ยุทธศาสตร์

ข้อที่ 8. คบเพลิงสีทองในตราสัญลักษณ์โรงเรียนจ่าอากาศ หมายถึง ?

ก. เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ
ข. การศึกษาทำให้เกิดปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่าง
ค. การศึกษาที่ไม่หยุดนิ่ง
ง. หน่วยการศึกษา ซึ่งจำเป็นจะต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดและประสาทวิชาให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา

ข้อที่ 9. ตามปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ “ทักษะดี” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญในงานเฉพาะด้านตามเหล่าทหาร สามารถปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้
ข. การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข็มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ค. การปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ง. การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสำนึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อที่ 10. ข้อใดคือค่านิยมหลักของโรงเรียนจ่าอากาศ ?

ก. เป็นสถาบันผลิตจ่าอากาศมืออาชีพ ที่มีขีดความสามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ผลิตนักเรียนจ่าอากาศที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด
ค. นายทหารชั้นประทวนหลักของกองทัพอากาศ วินัยดี มีคุณธรรมและความจงรักภักดี
ง. นายทหารประทวนหลักมืออาชีพของกองทัพอากาศ

ข้อที่ 11. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ ในปี 2559 ?

ก. นาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์
ข. นาวาอากาศเอก ชินทัพพ์ ชนม์พัทธ์เมธา
ค. นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ
ง. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

ข้อที่ 12. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?

ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 13. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ?

ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. วันที่ระลึกกองทัพอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?

ก. วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี ข. วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 29 พฤษภาคม ของทุกปี ง. วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ข้อที่ 15. “กรมอากาศยานทหารบก” ในยุคแรกทําหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ
ข. การส่งแพทย์
ค. เวชภัณฑ์ทางอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย ปี2560 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลยม.6 ปี2560

 

* เฉลยของแนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย ปี2560 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,