[จัดเต็ม@!] แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน รอง สว.(สอบสวน) และอื่นๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[จัดเต็ม@!] แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน รอง สว.(สอบสวน) และอื่นๆ
Screen Shot 2017-08-13 at 4.34.27 PMเตรียมสอบตำรวจในปี 2560 ในตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด สตม. ตำแหน่รอง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด ตร. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร และ ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 กฎ ก.ตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-2) กฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตำรวจในปี 2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
ข้อที่ 1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติเพื่อปรับปรุงระบบตามข้อใด ?
ก. ระบบการบริหารบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข. ระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. ระบบการเลื่อนตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ง. ระบบการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 2. ข้อที่ 1 ของระเบียบนี้ให้ยกเลิกมาตราใดในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ?
ก. มาตรา 13 ข. มาตรา 15 ค. มาตรา 17 ง. มาตรา 19

ข้อที่ 3. การพิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องพิจารณาตามที่บุคคลตามข้อใดเสนอ ?
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 4. ตามระเบียบนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ “ก.ตร.” ?
ก. ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ข. รองประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
ค. กรรมการข้าราชการตำรวจ ง. ผู้ช่วยเลขานุการข้าราชการตำรวจ

ข้อที่ 5. ตามระเบียบนี้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 อย่างไร ?
ก. แต่งต่างกันตรงที่ตามระเบียบนี้รัฐมนตรีต้องคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข. แต่งต่างกันตรงที่ตามระเบียบนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามระเบียบนี้ ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ผู้บัญชาการคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการนั้นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข. ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ค. ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ง. ให้ผู้บัญชาการคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการนั้นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้ผู้บัญชาการเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ข้อที่ 7. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ?
ก. รองผู้บัญชาการ
ข. รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
ค. ผู้กำกับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. สารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ

ข้อที่ 8. ระเบียบนี้ให้ยกเลิกความในมาตราใดของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ?
ก. ความในมาตรา 33 ถึงมาตรา 41 ข. ความในมาตรา 55
ค. ความในมาตรา 57 วรรคสอง และวรรคสาม ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 10. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ต่อประธานกรรมการสืบสวนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 11. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริง ในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ค. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
ง. ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวนเพื่อเป็นพยาน

ข้อที่ 12. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 13. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหา มาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 14. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ สืบสวนหรือผู้สืบสวน ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อน แล้วจึงแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ

ข้อที่ 15. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าวต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 16. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการ สืบสวนไม่น้อยกว่ากี่คน จึงจะสืบสวนได้ ?
ก. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสองคนจึงจะสืบสวนได้ ข. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสามคนจึงจะสืบสวนได้
ค. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสี่คนจึงจะสืบสวนได้ ง. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะสืบสวนได้

ข้อที่ 17. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกถ้อยคําตามแบบใด ?
ก. แบบ สส.3 ที่ ก.ตร. กําหนด ข. แบบ สส.4 ที่ ก.ตร. กําหนด
ค. แบบ สส.5 ที่ ก.ตร. กําหนด ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 18. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด วินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคําสั่งให้สืบสวน ให้ประธาน กรรมการหรือผู้สืบสวน ทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนโดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ หรือแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

ข้อที่ 19. หากในระหว่างการสืบสวนมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งให้สืบสวน ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําตามข้อใด ?
ก. ให้เลิกทำการสืบสวน
ข. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ
ค. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ แล้วทํารายงานการสืบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
ง. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ แล้วทํารายงานการสืบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง และให้ผู้สั่งแต่งต้ั้ง ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 20. แบบ สส.2 ใช้สำหรับบันทึกตามข้อใด ?
ก. บันทึกการแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนตามข้อ 19 ข. บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา
ค. บันทึกถ้อยคําพยาน ง. รายงานการสืบสวน

ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551
ข้อที่ 21. เพราะเหตุใดจึงต้องสร้างประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เพื่อเป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของ ข้าราชการตํารวจ ?
ก. เพื่อทําให้ข้าราชการตํารวจมีคุณธรรม และ จริยธรรม ที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ข. เพื่อทําให้ข้าราชการตํารวจมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ค. เพื่อทําให้ข้าราชการตํารวจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และบริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22. ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จงให้ความหมายของ ”จรรยาบรรณของตํารวจ” ?
ก. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและ ยอมรับ
ข. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตํารวจ ที่ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือปฏิบัติ
ค. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตํารวจ ที่ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไว้ ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 23.ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตนละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติอย่างไร ?
ก. ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อไป
ข. ทําการจับกุมผู้บังคับบัญชา
ค. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั้นขึ้นไป
ง. รายงานต่อสื่อมวลชน

ข้อที่ 24. ข้าราชการตํารวจสามารถเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ผ่านบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. จเรตํารวจแห่งชาติ

ข้อที่ 25. ข้อใดคืออุดมคติของตํารวจ 9 ประการที่ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติตาม ?
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ข. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ ง. มุ่งบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชนแก่ประชาชน

ข้อที่ 26. ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม เป็นข้อปฏิบิติ ข้อที่เท่าไหร่ของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 ?
ก. ข้อที่ 13 ข. ข้อที่ 14 ค. ข้อที่ 15 ง. ข้อที่ 16

ข้อที่ 27. หลักประพฤติปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตํารวจมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. มีอยู่ 3 ข้อ ข. มีอยู่ 4 ข้อ ค. มีอยู่ 5 ข้อ ง. มีอยู่ 6 ข้อ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 226 ถึง มาตรา 231
ข้อที่ 28. ตามมาตราที่ 226 พยานในข้อใดให้ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ?
ก. พยานวัตถุ ข. พยานเอกสาร ค. พยานบุคคล ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29. ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่พยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำโดยมิชอบได้ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย
ข. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นผลเสียต่อการอำนวยความยุติธรรม
ค. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ
ง. ได้ทุกกรณี

ข้อที่ 30. ตามมาตราที่ 226/2 พยานหลักฐานชนิดใดที่ศาลจะไม่รับพิจารณา ?
ก. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง
ข. พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบความผิดของคดีที่ฟ้อง
ค. พยานหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะในการกระทำความผิดของจำเลย
ง. พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวอ้างของจำเลยถึงการกระทำ หรือความประพฤติในส่วนดีของจำเลย

ข้อที่ 31. ศาลสามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่สภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้
ข. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 32. ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่าตามมาตรา 227/1 ศาลจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยเว้นแต่…………?
ก. มีเหตุผลอันหนักแน่นและมีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี
ข. มีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 33. ข้อใดให้ความหมายของ “พยานหลักฐานประกอบ” ตามมาตราที่ 227/1 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พยานหลักฐานที่เกิดจาก พยานในเหตุการณ์
ข. พยานหลักฐานที่เกิดจากโจทย์ที่ฟ้องจำเลย และต้องมาจากพยานในเหตุการณ์
ค. พยานหลักฐานอื่นๆ นอกจากพยานในเหตุการณ์ เช่น คำให้การของเพื่อนจำเลย หรือ คำให้การจากญาติจำเลย เป็นต้น
ง. พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้ และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น

ข้อที่ 34. ในการไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน ข. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ค. ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน ง. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. สมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet ) จัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใด ?
ก. Office Automatic System หรือ OAS ข. Transaction Processing System หรือ TPS
ค. Executive Informaion Systyem หรือ EIS ง. Decision Support System หรือ DSS

ข้อที่ 2. Central Processing Unit : CPU คือ ?
ก. หน่วยรับข้อมูล ข. หน่วยประมวลผลกลาง ค. หน่วยแสดงผล ง. หน่วยความจำชั่วคราว

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “ซอฟต์แวร์ระบบ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล
ข. คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ค. คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านต่างๆ รวมไปถึง ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ
ง. คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการป้องกันระบบ ไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อที่ 4. “Graphical User Interface : GUI” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ?
ก. เป็นส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานซอร์ฟแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก
ค. เป็นระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เป็นฮาร์ดแวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก

ข้อที่ 5. Electronic Data Interchange คือ ?
ก. ระบบข่ายงานที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกันทั่วองค์กร
ข. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยอาศัยสัญญาณข้อมูลข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข่ายงาน
ค. การรวมตัวกันของระบบข่ายงานที่กระจายอยู่ทั่วโลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ง. ระบบที่ไม่ใช้กระดาษบทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งคือการให้บริการข้อมูล

ข้อที่ 6. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร ?
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer) ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer) ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ?
ก. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) ข. ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel)
ค. สถานีงาน (Workstation or Terminal)ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดมิใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์ ?
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC) ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD ง. ฮับ ( Hub)

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง ?
ก. bus topology : ถ้ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา
ข. ring topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ค. bus topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ง. ring topology : ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม

ข้อที่ 10. ข้อใดบอกถึงข้อดีของแต่ละโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง ?
ก. bus topology : ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ring topology : ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ ส่งผลต่อการทำงานของระบบเครือข่ายนี้
ค. star topology : ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดบอกถึงสัญญาณข้อมูลชนิดดิจิทัล (Digital Signal) ได้ถูกต้อง ?
ก. รูปสัญญาณของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติดปะต่อ
ข. 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วในการส่งข้อมูลจำนวน 14,4001 บิตในระยะเวลา 1 นาที
ค. มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave)
ง. เฮิรตซ์ (Hertz) คือหน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

ข้อที่ 12. คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ตรงตามข้อใด ?
ก. เป็นสื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)
ข. มีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 MHz ถึง500 MHz
ค. ราคาต่ำกว่าสายบิดเกลียว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. เครื่องพิมพ์ชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) เหมาะกับอาชีพใดมากที่สุด ?
ก. สถาปนิก ข. ตำรวจ ค. นักเขียน ง. แพทย์

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ?
ก. ฮาร์ดแวร์ ข. ซอฟต์แวร์ ค. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ง. กระดาษ

ข้อที่ 15. ข้อใดคือตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ ?
ก. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ค. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล ง. ซอฟต์แวร์กราฟิก

ข้อที่ 16. ข้อใดให้ความหมายของระบบสารสนเทศได้ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด ?
ก. เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ
ข. ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ
ค. ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศ ที่ต้องอาศัยฐานข้อมูล
ง. ชุดของกระบวนการ บุคคล และเครื่องมือ ที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ในปี 2560 ?
ก. Datuk Ali Bin Abdullah
ข. Narciso G. Reyes

ค. นาย สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ง. Le Luong Minh

ข้อที่ 2. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 30 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ ข. กรุงมะนิลา ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
ก. มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ ข. มีสมาชิกทั้งหมด 8 ประเทศ
ค. มีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ ง. มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ข้อที่ 4. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ ?
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย
ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในทวีปมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 5. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย ข. ภาษายาวี ค. ภาษาเสปน ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 6. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?
ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 7. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

ข้อที่ 8. สีเหลืองในธงอาเซียน มีความหมายตรงตามข้อใด ?
ก. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ข. หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์ ง. หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ข้อที่ 9. วันอาเซียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ข. วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี
ค. วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี ง. วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ข้อที่ 10. ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอาเซียนในด้านใด ?
ก. ศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์
ข. ศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางอุตสาหกรรม

ค. ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ง. ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางเทคโนโลยี

ข้อที่ 11. ข้อใดคือคําขวัญของอาเซียน ?
ก. Makes a man healthy , weathy and wise
ข. Diversity Shines Here

ค. Self-conquest is the greats of victory
ง. One Vision, One Identity, One Community

ข้อที่ 12. บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์บส์ ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2016 คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน
ข. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ค. นายกรัฐมนตรีแองเกลา แมร์เคิล
ง. นางเจเนต เยลเลน

ข้อที่ 13. จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ ประจำปี 2017 มหาเศรษฐีไทยท่านใดรวยที่สุด ?
ก. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (เบียร์ช้าง)
ข. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ (ซีพี/ธุรกิจหลากหลาย)

ค. นาย วิชัย ศรีวัฒนประภา (คิง เพาเวอร์)
ง. นาย วาณิช ไชยวรรณ (ไทยประกันชีวิต)

ข้อที่ 14. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) คนปัจจุบัน ปี 2560 คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นาย อังตอนีอู กูแตรึช (António Guterres)
ข. นาย พัน กี-มุน (Ban Ki-moon)

ค. นาย โคฟี แอนนัน (Kofi Annan)
ง. นาย คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Javier Pérez de Cuéllar)

ข้อที่ 15. จังหวัดใดไม่ใช่ที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ?
ก. จังหวัดสงขลา ข. จังหวัดสระแก้ว ค. จังหวัดลำปาง ง. จังหวัดนราธิวาส

ข้อที่ 16. ข้อใดไม่ใช่ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ?
ก. อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก (Labor Intensive)
ข. อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน

ค. ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้า
ง. ศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อที่ 17. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับประเทศใด ?
ก. ประเทศจีน ข. ประเทศญี่ปุ่น ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา ง. ประเทศรัสเซีย

ข้อที่ 18. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ระยะที่ 1 เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตามข้อใด ?
ก. กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ข. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ค. กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ง. กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

ข้อที่ 19. โครงการรถไฟความเร็วสูง เฟสแรก คาดว่าจะลงมือสร้างในปีใด ?
ก. ปี 2560 ข. ปี 2561 ค. ปี 2562 ง. ปี 2563

ข้อที่ 20. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ข. นางธาริษา วัฒนเกส

ค. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ง. นายวิรไท สันติประภพ

ข้อที่ 21. ข้อใดไม่ใช่ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ?
ก. จังหวัดปทุมธานี ข. จังหวัดชลบุรี ค. จังหวัดเชียงใหม่ ง. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อที่ 22. กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020 มีประเทศใดเป็นเจ้าภาพ ?
ก. ประเทศจีน ข. ประเทศญี่ปุ่น ค. ประเทศสเปน ง. ประเทศออสเตรีย

ข้อที่ 23. กีฬาชนิดใดที่ถูกบรรจุเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020 ?
ก. กีฬาระบำใต้น้ำ ข. กีฬาเรือแคนู (สลาลม) ค. กีฬาปีนผา ง. กีฬายิงธนู

ข้อที่ 24. Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอะไร ?
ก. เงิน ข. นวัตกรรม ค. ความรู้ ง. อุตสาหรรมหนัก

ข้อที่ 25. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ?
ก. ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ
ข. ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น
ค. ยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น
ง. ยุคอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อที่ 26. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี ?
ก. 30,000 บาท/ปี
ข. 50,000 บาท/ปี
ค. 70,000 บาท/ปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27. เกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คือเท่าไหร่ ?
ก. 3,000 บาท ข. 2,000 บาท ค. 1,500 บาท ง. 1,000 บาท

ข้อที่ 28. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2560 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ง. นิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 29. ผู้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ง. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ข้อที่ 30. ประธานาธิบดีประเทศพม่าคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. นาย ทีนจอ
ข. พลเอก เต็ง เส่ง
ค. พระเจ้าหม่องหม่อง
ง. นาง ออง ซาน ซูจี

ข้อที่ 31. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศพม่า ?
ก. จัต ข. ดอลลาร์ ค. หยวน ง. รูปี

ข้อที่ 32. ค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงที่สุดในงาน Motor Show 2017 คือ ?
ก. Toyota ข. Honda ค. Mazda ง. Isuzu

ข้อที่ 33. ข้อใดคือปัจจัยผลักดันการส่งออกของไทยในปี 2560
ก. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
ข. การเติบโตอย่างรวดเร็วของ CLMV
ค. การเบนเข็มทิศสู่ตลาดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ส่งออกไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 34. ข้อใดคือสินค้าออกของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ในปี 2560
ก. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ข. ผลิตภัณฑ์ยาง

ค. อัญมณีและเครื่องประดับ
ง. น้ำมันสำเร็จรูป

ข้อที่ 35. ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าในข้อใดมากที่สุด ?
ก. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ข. น้ำมันดิบ

ค. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ง. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ข้อที่ 36. ข้อใดคือมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยในปี 2560 ?
ก. 323,403.6 ล้านบาท
ข. 320,367.1 ล้านบาท

ค. 287,092.4 ล้านบาท
ง. 257,119.2 ล้านบาท

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบตำรวจ เตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ในปี 2560 – 2561

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

เนื้อหาประกอบด้วย
ตำแหน่งรอง สว.(สอบสวน)
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ. และกฏหมายทั่วไป พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร)
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้าและไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางไฟฟ้า

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์)
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้าและไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางไฟฟ้า

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Excel พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Powerpoint พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Word พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,