[ชุดลับ!] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบ สตง.(พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ชุดลับ!] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบ สตง.(พร้อมเฉลย)
Screen Shot 2017-11-07 at 7.44.19 PMรวมแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2560-2561 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ต้นกําเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินเป็นคนแรก ?
ก. นายอีฟลอริโอ
ข. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ค. นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล
ง. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?
ก. ให้คําปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ คตง.
ข. กําหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สําหรับหน่วยรับตรวจ
ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 4. คณะกรรมการตามข้อใดมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ออกคําสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ค. ให้คําปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี
ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

ข้อที่ 6. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทําขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 7. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง
ข. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและ ทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนําด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
ง. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) ของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตามแผน ยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ข. การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล
ค. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ง. การบริหารเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ข้อที่ 9. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จําเป็นและเหมาะสม ตลอดจนนาวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการ บริหารงาน และการปฏิบัติงาน จัดเป็นนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินด้านใด ?
ก. ด้านการตรวจสอบ
ข. ด้านบริหารจัดการองค์กร
ค. ด้านบุคลากร
ง. ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินด้านบริหารจัดการองค์กร ?
ก. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด่วนเพื่อให้คําแนะนําแก่ประชาชน รวมถึงรับแจ้งเบาะแสความผิดปกติเกี่ยวกับการ รับจ่าย เงินแผ่นดิน
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน เพิ่มช่อง ทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
ค. ผลักดันนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งเสริม ธรรมาภิบาลภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่าย เงินแผ่นดิน เกิด ประโยชน์สูงสุด
ง. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพ ใน การปฏิบัติงาน

ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม
ข้อที่ 11. ข้อใดคือขอบเขตการใช้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม ?
ก. ผู้ตรวจสอบ ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกคน
ข. ใช้ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ค. ใช้ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ
ง. ถูก ทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของ “ผู้ตรวจสอบ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ตรวจสอบ คือผู้ตรวจสอบ ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกคน
ข. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหาร ปกครองและสังคมที่ดี ของ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ผู้ตรวจสอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542

ข้อที่ 13. หลักการของวิชาชีพการตรวจสอบที่ต้องคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม คือ ?
ก. จุดยืนวิชาชีพ
ข. สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ค. ผู้ตรวจสอบ
ง. จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อที่ 14. ข้อใดคือ “ความรับผิดชอบ” ตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. ผู้ตรวจสอบต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ และมีวิจารณญาณตามปกติวิสัยของผู้ ตรวจสอบจะรู้สึกผิดสังเกตต่อสิ่งที่พบว่าไม่ปกติ และต้องเป็นวิจารณญาณที่มีคุณธรรม
ข. ผู้ตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อทุกคนที่เป็นผู้ใช้ผลการตรวจสอบของตน โดยต้องรักษาความมั่นใจของผู้ใช้ผลงาน นั้น และจะต้องดําเนินการตามหลักธรรมัตตาภิบาล
ค. ผู้ตรวจสอบต้องสนับสนุนการทํางานของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลของประเทศในขณะนั้น
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 15. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม ?
ก. เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
ข. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
ค. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุขสบาย
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 [ชุดที่ 1]
ข้อที่ 16. “คณะกรรมการ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 หมายความว่า ?
ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ง. คณะกรรมการ ป.ป.ส.

ข้อที่ 17. ข้อใดจัดเป็นความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ?
ก. ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่ง
ข.ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน
ค. ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. ตามระเบียบนี้ข้อใดจัดเป็นความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน ?
ก. ระเบียบข้อที่ 24-27
ข. ระเบียบข้อที่ 28-32
ค. ระเบียบข้อที่ 33-37
ง. ระเบียบข้อที่ 38-47

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ปี 2560

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข. งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ค. งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดของหน่วยงานรัฐ
ง. งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ

ข้อที่ 2. ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้คือ ?
ก. ราคาเปรียบเทียบ
ข. ราคากลาง
ค. ราคาพัสดุ
ง. ราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 3. พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับข้อใด ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ข. การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ค. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย และพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการในข้อใด ?
ก. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
ข. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
ค. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. มาตรา 10 ภายใต้บังคับมาตรา 66 ตามพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถึง ?
ก. ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ
ข. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ค. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
ง. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าท่ีดําเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ข้อที่ 6. ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ต้องมีความเป็นธรรม และมีหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
ข. ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ค. มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ง. มีครอบครัวเป็นหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ?
ก. เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อบริษัทผู้รับสัมปทาน
ข. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
ค. กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
ง. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 8. การกําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ง. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อที่ 9. หน่วยงานตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมสรรพากร
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อที่ 10. กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ อย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ?
ก. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข. อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ค. อย่างน้อยปีละสามครั้ง
ง. อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง

ข้อที่ 11. ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่สามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมสรรพากร
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อที่ 12. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ จัดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือกประกาศเชิญ
ค. วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 13. ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีตามข้อใดก่อน ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือกประกาศเชิญ
ค. วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 14. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีตามข้อใดให้ใช้วิธีคัดเลือก ?
ก. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ข. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ค. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
ง. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

ข้อที่ 15. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีตามข้อใดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ?
ก. เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
ข. เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ ระหว่างประเทศ
ค. เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
ง. พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต

ข้อที่ 16. การที่หน่วยงานของรัฐจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อใด ?
ก. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ข. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ค. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้ารายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ง. มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

ข้อที่ 17. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะทำได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. เป็นงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะ เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ
ข. เป็นงานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป
ค. เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ง. เป็นเป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล ทางเทคนิค

ข้อที่ 18. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีประกวดราคาสูงสุด
ง. วิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 19. งานจ้างออกแบบที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม คืองานจ้างโดยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 20. การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใดไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่สามารถแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นได้ ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าห้าสิบล้านบาท
ข. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
ค. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าสามร้อยล้านบาท
ง. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำหรับการสอบในปี 2560 – 2561

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
– หมวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 2 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 4 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
หมวดที่ 1 บททั่วไป
– ส่วนที่ 1 การบังคับใช้
– ส่วนที่ 2 โทษปรับทางการปกครอง
– ส่วนที่ 3 การรอลงโทษปรับทางปกครองและการเพิ่มโทษปรับทางการปกครอง
– ส่วนที่ 4 เหตุยกเว้นโทษปรับทางการปกครองและอายุความ

หมวดที่ 2 ความผิดทางวินัยทางงบประมาณการคลัง
– ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง
– ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน
– ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
– ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
– ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
– ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
– ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)
แนวข้อสอบ พรบ. และกฏหมายทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,