[มาใหม่] แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2562-2563 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ช่างชลประทาน และอื่นๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[มาใหม่] แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2562-2563 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ช่างชลประทาน และอื่นๆ
เตรียมสอบกรมชลประทาน ในปี 2562-2563 เปิดรับสมัครงาน รวม 355 อัตรา ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ จรรยาบรรณ พนักงาน ของกรมชลประทาน วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ อํานาจหน้าที่ ของกรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับกรมชลประทาน ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดใหม่ปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนปัจจุบัน ปี 2562 ?
ก. นายทองเปลว กองจันทร์
ข. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
ค. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ง. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?
ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล
ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ
ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ?
ก. ดําเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร
ค. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งน้ำไปยังบ้านเรือนอาคาร และจัดเก็บเงินค่าน้ำจากประชาชน
ง. ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ตามเครื่องหมายราชการของกรมชลประทานได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรมและการตัดสินแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ข. การให้น้ำแก่มนุษยชาติ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ค. การจัดการน้ำเพื่อมนุษยชาติ และเพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ง. การบริหารจัดการน้ำ ด้วย อำนาจอันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรม

ข้อที่ 5. โครงการงานชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานใด ?
ก. กรมเจ้าท่า
ข. กรมชลประทาน
ค. โดยเอกชน คือบริษัทชลประทานสยาม
ง. โดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม

ข้อที่ 6. เจ้ากรมคลองคนแรกของประเทศไทย คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์
ข. พระยาบำเรอบริรักษ์
ค. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด
ง. เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์

ข้อที่ 7. ข้อใดคือโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ?
ก. โครงการก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ข. โครงการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก ของแม่น้ำเจ้าพระยา
ค. โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำ คือ เขื่อนพระราม 6
ง. โครงการแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิต

ข้อที่ 8. กรมทดน้ำ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กรมชลประทาน ในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2460
ข. พ.ศ. 2470
ค. พ.ศ. 2480
ง. พ.ศ. 2490

ข้อที่ 9. คำว่า “หัวงาน” (Headworks) ของโครงการชลประทาน หมายถึง ?
ก. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด
ข. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตโครงการชลประทาน
ค. กิจกรรมเกี่ยวกับการให้น้ำและการใช้น้ำสำหรับพืชในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร
ง. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดซึ่งสร้างไว้ที่แหล่งน้ำอันเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทาน

ข้อที่ 10. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด คือ ?
ก. การปลูกพืชในน้ำ
ข. ระบบส่งน้ำของโครงการชลประทาน
ค. งานชลประทาน
ง. โครงการชลประทาน

ข้อที่ 11. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ และการวิเคราะห์สภาพน้ำในแหล่งน้ำ จัดเป็นการศึกษาการวางโครงการชลประทานด้านใด ?
ก. การศึกษาด้านสภาวะแวดล้อม
ข. การศึกษาด้านการเกษตร
ค. การศึกษาด้านวิศวกรรม
ง. การศึกษาด้านสังคม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. แหล่งน้ำที่นำน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปา ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 คือ ?
ก. แหล่งน้ำดิบ
ข. คลองประปา
ค. คลองขังน้ำ
ง. คลองรับน้ำ

ข้อที่ 2. มาตราที่ 14 ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 กล่าวถึง ?
ก. ห้ามมิให้ผู้ใดนำหรือปล่อยสัตว์ใดๆ ลงไปในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือเขตหวงห้าม
ข. ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือระบายหรือทำให้น้ำโสโครกลงไปในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองขัง น้ำ
ค. ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองขังน้ำ
ง. ห้ามมิให้ผู้ใดซักผ้า ล้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืออาบน้ำในเขตคลองประปา

ข้อที่ 3. หากผู้ใดจับสัตว์น้ำในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือเขตหวงห้าม ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อที่ 4. หากผู้ใดเดินเรือในคลองประปา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อที่ 5. ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากการประปาให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณคลองประปา ให้สิ่งก่อสร้างดังกล่าว ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. การประปา
ข. ผู้ขออนุญาติ
ค. เทศบาลในเขตดังกล่าว
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. เนื่องจากบ้านเมืองเจริญขึ้น จึงต้องมีการออกกฎหมายเพื่อดูแลคลองประปาในเขตของการประปานครหลวง
ข. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการรักษาคลองประปาซึ่งได้ตราขึ้นไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ล้าสมัย
ค. เนื่องจากเริ่มมีการจัดตั้งการประปา จึงต้องมีการตรากฎหมายให้กับหน่วยงาน
ง. เนื่องจากคลองประปาในเขตของการประปานครหลวง ไม่มีผู้ดูแล

ข้อที่ 7. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 8. หากผู้ใดซักผ้าหรืออาบน้ำในเขตคลองประปา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ
ข. กรุงมะนิลา
ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 2. ข้อใดคือสาระสำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ?
ก. ประชาชนจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง
ข. ความร่วมมือของอาเซียนในปีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้า และลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน
ค. อาเซียนให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. จากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 684) พ.ศ. 2562 โปรดเกล้าฯ ให้ต่ออายุภาษีมูลค่าเพิ่ม แวต VAT 7% ออกไปอีกกี่ปี ?
ก. 1 ปี เริ่ม 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2563
ข. 2 ปี เริ่ม 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2564
ค. 3 ปี เริ่ม 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2565
ง. 4 ปี เริ่ม 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2566

ข้อที่ 4. ล่าสุดระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2562 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของไทยได้เดินทางเยือนประเทศตามข้อใด ?
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. ประเทศสเปน
ค. ประเทศรัสเซีย
ง. ประเทศอังกฤษ

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 ข้อใดคือเหตุผลในการเยือนต่างประเทศในครั้งนี้ ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ?
ก. ติดต่อซื้ออาวุธ
ข. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ค. เดินหน้าเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน
ง. เจรจาด้านการทหาร

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ?
ก. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
ข. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
ค. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) Activate Windows
ง. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (AfluentMedical and Wellness Tourism)

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ประเทศที่กำลังพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายได้ต่ำเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ข. ประเทศที่กำลังพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายได้ต่ำเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
ค. สภาพของประเทศสามารถพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายได้ต่ำเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ก็ต้อง “ติดหล่ม” อยู่ในสภาพรายได้ปานกลาง
ง. สภาพของประเทศสามารถพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายได้ต่ำเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ก็ต้อง “ติดหล่ม” อยู่ในสภาพรายได้ปานกลาง โดยไม่มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

ข้อที่ 8. หากต้องการให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2575 ประชากรจะต้องมีรายได้มากกว่ากี่เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ?
ก. 12,746 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ข. 13,796 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ค. 19,943 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ง. 22,799 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี

ข้อที่ 9. ในปัจจุบันประชากรไทยมีรายได้ประมาณกี่เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ?
ก. 2,918 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ข. 5,410 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ค. 8,321 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ง. 15,220เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี

ข้อที่ 10. ข้อใดจัดอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ?
ก. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
ข. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
ค. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
ง. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมชลประทาน สำหรับการสอบในปี 2562-2563

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ อํานาจหน้าที่ ของกรมชลประทาน

– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ จรรยาบรรณ พนักงาน ของกรมชลประทาน
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ระบบส่งน้ำแบบต่างๆ
– ความรู้เกี่ยวกับคลองส่งน้ำ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านการชลประทาน
– ความรู้ด้านหลักการชลประทาน ดินเกี่ยวข้องกับการชลประทานอย่างไร น้ำเพื่อประโยชน์ต่องานชลประทาน
– ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช สภาพแวดล้อม ต่องานด้านชลประทาน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 บททั่วไป
– หมวด 2 การก่อสร้าง
– หมวด 3 การบำรุงรักษา
– หมวด 4 บทกำหนดโทษ
– หมวด 5 การรักษาพระราชบัญญัติ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเลือกตามตำแหน่งที่สอบ (พร้อมเฉลย)
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
– ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
– ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
– ตำแหน่งนายช่างโยธา
– ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
– ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
– ตำแหน่งวิศวกรโยธา

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights