รวม!!! แนวข้อสอบตํารวจท่องเที่ยว สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม เตรียมสอบปี 2557-2558 แนวข้อสอบตํารวจท่องเที่ยว 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวม!!! แนวข้อสอบตํารวจท่องเที่ยว สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม เตรียมสอบปี 2557-2558 แนวข้อสอบตํารวจท่องเที่ยว 2558

แนวข้อสอบตํารวจท่องเที่ยว

แนวข้อสอบตํารวจท่องเที่ยว

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจท่องเที่ยว (ชั้นสัญญาบัตร) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เตรียมสอบในปี 2557 มีเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ อาทิ แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และ แนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตํารวจท่องเที่ยว (ชั้นสัญญาบัตร) ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ภาค 5 พยานหลักฐาน หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 226 ถึง มาตรา 231

ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 226 พยานในข้อใดให้ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ?
ก. พยานวัตถุ
ข. พยานเอกสาร
ค. พยานบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่พยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำโดยมิชอบได้ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย
ข. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นผลเสียต่อการอำนวยความยุติธรรม
ค. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ
ง. ได้ทุกกรณี

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 226/2 พยานหลักฐานชนิดใดที่ศาลจะไม่รับพิจารณา ?
ก. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง
ข. พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบความผิดของคดีที่ฟ้อง
ค. พยานหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะในการกระทำความผิดของจำเลย
ง. พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวอ้างของจำเลยถึงการกระทำ หรือความประพฤติในส่วนดีของจำเลย

ข้อที่ 5. ศาลสามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่สภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้
ข. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. มาตราที่ 226/4 กล่าวถึง ?
ก. คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ข. คดีความที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง
ค. คดีความที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ง. คดีความที่เกี่ยวกับเพศที่สาม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ก. เป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา
ข. ปรับไม่เกินร้อยละห้าของอัตราที่ใช้บังคับอยู่
ค. การปรับให้กระทําโดยไม่จำเป็นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. หากปรับให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงห้าบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นห้าบาท

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔ ถึง ส.๕
ข. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓ ถึง ส.๔
ค. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒ ถึง ส.๓
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ปัจจัยในข้อใด อยู่ในการประเมินที่ทำให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
ก. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ข. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ค. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ
ง. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่

ข้อที่ 4. ข้าราชการตำรวจระดับใด ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส.๑ ถึง ส.๓
ก. ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี
ข. ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ และร้อยตํารวจตรี
ค. ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี
ง. ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ และร้อยตํารวจตรี ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ

ข้อที่ 5. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติ
ข. ปรับปรุงโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ
ค. ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. อัตราเงินเดือนในประเภทวิชาการในโรงเรียนตำรวจ ตำแหน่งใดที่ได้รับ ๕,๖๐๐ บาท
ก. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ต. ข. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท
ค. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.อ ง. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท

ข้อที่ 7. พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ใด ที่นำมาใช้บังคับกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา
ก. พ.ศ. ๒๕๓๖ ข. พ.ศ. ๒๕๓๗
ค. พ.ศ. ๒๕๓๘ ง. พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อที่ 8. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่เท่าไร
ก. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ค. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ง. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทําการสืบสวน ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. รัฐมนตรี
ค. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีตําแหน่งและยศไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา
ง. เจรตำรวจ

ข้อที่ 3. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ต่อประธานกรรมการสืบสวนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 4. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริง ในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ค. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
ง. ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวนเพื่อเป็นพยาน

ข้อที่ 5. ในกรณีที่การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินชี้ขาดด้วยวิธีใด ?
ก. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่ ผบ.ตร. เพื่อให้ทำการชี้ขาด
ข. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่รัฐมนตรีเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ค. ให้บันทึกการประชุดเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ง. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุม

ข้อที่ 6. ในการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง ?
ก. ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ข. ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ค. ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ง. ไม่เกินร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 7. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 8. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ยกเลิกการสืบสวน พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลในการยกเลิก เสนอประธานคณะกรรมการสืบสวน
ข. ให้ทำรายงานการสืบสวนเสนอ ผู้บัญชาการระดับสูงชั้นถัดไป
ค. ให้ทำรายงานการสืบสวนเสนอ ผบ.ตร.
ง. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอผู้ส่ั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน

ข้อที่ 9. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ สืบสวนหรือผู้สืบสวน ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อน แล้วจึงแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ

ข้อที่ 10. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าวต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 11. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการ สืบสวนไม่น้อยกว่ากี่คน จึงจะสืบสวนได้ ?
ก. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสองคนจึงจะสืบสวนได้
ข. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสามคนจึงจะสืบสวนได้
ค. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสี่คนจึงจะสืบสวนได้
ง. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะสืบสวนได้

ข้อที่ 12. ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนสามารถขู่เข็ญให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคําได้หรือไม่ ?
ก. ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ข. ได้ เพราะเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อที่ 22
ค. ไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อที่ 22

ข้อที่ 13. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสืบสวนพยานนั้น คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 25 (3)
ค. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 16 (3) และรายงานการสืบสวน ตามข้อ 42
ง. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 14 (3) และรายงานการสืบสวน ตามข้อ 32

ข้อที่ 24. หากในระหว่างการสืบสวนมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งให้สืบสวน ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําตามข้อใด ?
ก. ให้เลิกทำการสืบสวน
ข. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ
ค. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ แล้วทํารายงานการสืบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
ง. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ แล้วทํารายงานการสืบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง และให้ผู้สั่งแต่งต้ั้ง ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 15. แบบ สส.๒ ใช้สำหรับบันทึกตามข้อใด ?
ก. บันทึกการแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนตามข้อ ๑๙
ข. บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา
ค. บันทึกถ้อยคําพยาน
ง. รายงานการสืบสวน

ข้อที่ 16. ในการรายงานการสืบสวนคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องใช้เอกสารตามข้อใด ?
ก. แบบ สส.๒
ข. แบบ สส.๓
ค. แบบ สส.๔
ง. แบบ สส.๕

ข้อที่ 17. หากผู้ถูกกล่าวหาต้องการคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน ต้องยื่นเอกสารคัดค้านกับผู้ใด ?
ก. ต้องยื่นเอกสารคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน
ข. ต้องยื่นเอกสารคัดค้านต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่ง ให้สืบสวนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ค. ต้องยื่นเอกสารคัดค้านต่อ ผบ.ตร.
ง. ต้องยื่นเอกสารคัดค้านต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 18. ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา ทนายความหรือท่ีปรึกษาท่ี่เข้าร่วมฟังจะให้ถ้อยคำแทนผู้ถูกกล่าวหาได้หรือไม่ อย่างไร ?
ก. ได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อที่ 34
ข. ได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อที่ 35
ค. ไม่ได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อที่ 34
ง. ไม่ได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อที่ 35

ข้อที่ 19. ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนดําเนินการใหม่ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีการประชุมของคณะกรรมการสืบสวนมีกรรมการสืบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่กําหนดไว้ ในข้อ ๑๕ (๒)
ข. ในกรณีการสอบปากคําบุคคลดําเนินการไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๔) ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๖
ค. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัตินี้การจัดสร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวคือ ?
ก. การบริหารการท่องเที่ยว
ข. การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
ค. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ง. การบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 2. “แหล่งท่องเที่ยว” หมายความรวมถึง ?
ก. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ข. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
ค. แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดสร้างขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีชื่อย่อว่า ?
ก. ค.น.ช.
ข. ก.น.ท.ช.
ค. ท.ท.ช.
ง. ท.ท.ท.

ข้อที่ 4. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติต้องกำหนดรายละเอียดตามข้อใด ?
ก. ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
ข. ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ
ค. ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ
ง. ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมและดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆในประเทศ

ข้อที่ 5. แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวถูกจัดทำโดย ?
ก. คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ข. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ค. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 6. “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ?
ก. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ข. ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน
ค. ใช้ในการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามข้อใด ?
ก. เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา 33
ข. เงินอุดหนุนที่รัฐสภาจัดสรรให้
ค. ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนอื่นๆ
ง. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว (ชั้นสัญญาบัตร) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เตรียมสอบในปี 2557

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>>
คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบคณิตร์ศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบตรรกะความมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-3 (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
แนวข้อสอบแนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
– คำศัพท์ (Vocabulary)
– โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,